הפקדות לביטוח פנסיוני בזמן חופשה ללא תשלום, מחלקת דיני עבודה

לאור העובדה שבימים אלו רבים מכם מוציאים עובדים לחופשה ללא תשלום עקב משבר הקורונה, נבקש להזכירכם כי על פי תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (תשלומים לקופת גמל), התשע"ד – 2014, על מעסיק אשר הפסיק את ההפקדות לביטוח הפנסיוני (קרן פנסיה ו/או ביטוח מנהלים ו/או קופת גמל) או לקרן ההשתלמות, לדווח לגופים המנהלים את הביטוח או הקרן על הפסקת התשלום.

על דיווח כאמור (שאינו בעת סיום יחסי עבודה), לכלול את הפרטים כמפורט להלן:מספר מזהה של החברה המנהלת; לעניין קופת גמל שאינה קופת ביטוח, מספר אישור קופת הגמל; שם המעסיק; מספר מזהה של המעסיק; שם העובד; מספר זהות או מספר דרכים של העובד; סיבת הפסקת התשלומים; מועד הפסקת הפקדת התשלומים.

נסכם – במקרה של חופשה ללא תשלום עקב משבר הקורונה, חלה חובה על המעסיק להעביר דיווחים כאמור לקופות, וזאת במועד הפקדת התשלומים, במהלך כל התקופה שבה לא מופקדים תשלומים בגין העובד. 

חדשות נלוות