הקלות בהגבלת הפעילות במקומות עבודה

נבקש לעדכנכן.ם אודות מספר הקלות שנקבעו[1] ביחס למקומות עבודה הפועלים בהתאם לתו הסגול, אשר תיכנסנה לתוקף החל מהיום, 18.3.2021.

1. בוטלה החובה למדידת חום לעובדים בכניסה למקום העבודה;

2. בוטלה הדרישה לאפשר אכילה או שתייה ככל האפשר בחדרו הקבוע של העובד; 

3. הותרה ישיבה בשטח פתוח בחדר אוכל המיועד לשימוש העובדים (לכלל העובדים),
     ובלבד שהשולחנות יוצבו במרחק של 2 מטרים לפחות בין שולחן לשולחן; 

4. כמו כן, הותרה שהייה של עובדים בעלי אישור "תו ירוק" גם בחדר אוכל סגור, חדר כושר וכנס מקצועי, בכפוף למספר תנאים שנקבעו להפעלתם, כלהלן:

   4.1 ישיבה בחלל סגור בחדר אוכל המיועד לשימוש העובדים

 • יש לאפשר איסוף עצמי של מזון לכלל העובדים (גם שאינם בעלי אישור "תו ירוק");
 • תפוסה מרבית- מספר האנשים לא יעלה על 75% מהתפוסה המרבית של המקום, ועד 100 אנשים;
 • שולחנות יוצבו במרחק שלא יפחת מ-2 מטרים בין שולחן לשולחן ויוצב סדרן שתפקידו לוודא שמירת מרווחים כאמור בכל עת;
 • יש לפעול בהתאם להוראות המנהל, ובכלל זה לעניין תנאים תברואיים ושמירה על היגיינה;

      4.2 מכון כושר או סטודיו במקום העבודה

 • תפוסה מרבית – מספר האנשים שלא יעלה על יחס של אדם לכל 7 מטרים רבועים משטח המקום[2] או על מגבלת ההתקהלות שתקבע מעת לעת (נכון למועד זה- 20 אנשים במבנה), לפי המקל מביניהם;
 • המרחק בין המכשירים ובין המתאמנים בעת קיום אימון אישי או משותף, לא יפחת מ-2 מטרים, זולת אם קיימת מחיצה המפרידה ביניהם;
 • יש לפעול בהתאם להוראות המנהל, ובכלל זה לעניין ניקוי וחיטוי;
 • לא יופעל ג'קוזי ולא תופעל סאונה במקום;
 • כניסת העובדים תותר בתיאום מראש;

     4.3 כנס מקצועי[3]

 • תתאפשר השתתפות בכנס גם עובדים מרחוק באמצעי מקוון;
 • תפוסה מרבית: במקום שמתקיים בו כנס בלא הגשה או מכירה של מזון – במקום שהתפוסה בו, לפי מספר המושבים המקובעים, נמוכה מ-10,000 אנשים – עד 75% מהתפוסה המרבית, ובלבד שלא יעלה על 500 אנשים במבנה או 750 אנשים בשטח פתוח; במקום שמתקיים בו כנס הכולל הגשה או מכירה של מזון – עד 50% מהתפוסה המרבית של המקום ובלבד שלא יעלה על 300 אנשים, ובאזור התכנסות או קבלת פנים בעמידה – כאמור בפסקה א לעיל לעניין חדרי כושר;
 • הכנס יתקיים כשהקהל בישיבה בלבד[4];
 • בשטח פתוח שאינו כולל ישיבה במקומות ישיבה מקובעים – יש לחלק את המקום למתחמים נפרדים של עד 20 אנשים, ובין מתחם למתחם יישמר מרחק של 2 מטרים לפחות; יש להפריד את המתחמים באמצעות סימון פיזי ביניהם;
 • יישמר מרחק של 2 מטרים בין היושבים, ככל האפשר, ולכל הפחות כיסא אחד ריק ביניהם;
 • המרחק בין המשתתפים לבמה, לא יפחת מ-4 מטרים;
 • יוצבו סדרנים שידעו את השוהים בכנס, בנוגע להוראות אלה, לרבות חובת עטיית מסכה; מספר הסדרנים יהיה ביחס של סדרן אחד לכל 50 משתתפים;
 • המתחם בו ייערך הכנס יכלול מספר כניסות, ולא פחות מ-2 כניסות;
 • כניסת ויציאת המשתתפים לכנס תהיה הדרגתית ומווסתת
 • יותקן שלט במקום בולט לעין ובו יצוין שמו של מפעיל המקום;

יובהר, כי אישור "תו ירוק" (אותו יש להציג בכניסה לכל אחת מהפעילות שצוינו לעיל) הינו אחד מאלה: (1) אישור שמנפיק משרד הבריאות, לאדם, המעיד על כך שהוא זכאי לתעודת מחלים או מחוסן; (2) תעודת מחלים או מחוסן תקפה; (3) אישור שקיבל אדם מאת המנהל על כך שהוא משתתף בניסוי קליני לחיסון נגד גיף הקורונה שמתנהל בישראל.


(1) בתקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלת פעילות במקומות עבודה)(תיקון מס' 9), התשפ"א-2021.

(2) שטח המקום יחושב לפי האזור הפתוח לקהל מתוך שטח המקום, ולמעט שטחי חניון, מחסנים, שטחי תפעול וכיוצא בזה;
(3) כנס מקצועי או השתלמות מקצועית שמקיים מעסיק לעובדיו, ושכוללים הרצאות פנים אל פנים, ולמעט כנס או השתלמות מעשיים הדורשים השתתפות פעילה של העובדים.
(4) ככל שמדובר בכנס בלא הגשה או מכירה של מזון- הכנס יתקיים  בלא הגשת אוכל או מכירתו במקום הכנס, ובכלל זה באזור קבלת הפנים, למעט בקבוקי שתייה אישיים, ובלא אכילה במקום; הסדרנים יידעו את השוהים במקום בנוגע לאמור; במקרה של סירוב הקהל להוראות אלה, יפסיק המחזיק או המפעיל של המקום את הכנס. כמו כן, יש לתלות שלטים במקומות בולטים לעין לעניין זה;

חדשות נלוות