הרשות לניירות ערך האמריקאית (SEC) מפרסמת כללים סופיים המחייבים גילוי של סיכוני אקלים

הרשות לניירות ערך האמריקאית (SEC) מפרסמת כללים סופיים המחייבים גילוי של סיכוני אקלים

לקוחות  וידידים.ות יקרים.ות, 

אנו מוצאים לנכון לעדכן בהתחדשות האחרונה בזירת הרגולציה התאגידית-סביבתית. לאחר שנתיים של התדיינויות, רשות ניירות ערך האמריקאית פרסמה ב- 06.03.2024 כללי דיווח וגילוי מחייבים שיחולו על חברות ציבוריות הנסחרות בארה"ב.   

הכללים הסופיים שפורסמו מחייבים חברות מדווחות לחשוף את המידע בנוגע לסיכוני אקלים באופן סטנדרטי ומפורט, בכפוף לעקרון מהותיות המידע (מידע בעל השפעה אפשרית על אסטרטגיית הארגון, המודל העסקי ו/או תוצאות עסקיות). יש לכלול את הגילוי בהגשות ובדיווחים הרלוונטיים ל-SEC, כמו דוחות שנתיים ותשקיף טרם הנפקה. 

פירוט
הכללים הסופיים מחייבים גילוי של:

  1. סיכוני אקלים מהותיים שעמם מתמודדת החברה ותהליכי ניהול הסיכונים הסביבתיים שלה – הכללים מעדכנים את תקנה S-K של חוק ניירות ערך האמריקאי כך שהיא תחייב חשיפה של סיכונים מהותיים הקשורים לאקלים העומדים בפני חברה, כמו גם כל כלי ממשל תאגידי ותהליכים המשמשים את החברה לניהול סיכונים הקשורים לאקלים. בנוסף, אם חברה משתמשת בתוכניות מעבר אקלימי, בניתוח תרחישי אקלים או במדרך פחמן פנימי כדי לנהל סיכון מהותי הקשור לאקלים, הכללים דורשים גילוי לגבי שימושים אלה. חברה תידרש בנוסף לגלות הוצאות מהותיות הנובעות ישירות מפעילויות להפחתת סיכונים הקשורים לאקלים וכן יעדים מהותיים הקשורים לאקלים (ככל שקיימים), תוכניות להשגת יעדים אלה והתקדמות שנתית. 
  2. גילוי פליטות ישירות (מכלול 1) ופליטות אנרגיה (מכלול 2) עבור חברות גדולות (larger registrants) – החברות המנויות בקבוצת הlarger registrant יידרשו להגיש דוחות פליטות מכלול 1 ומכלול 2. הדוחות יכללו אימות של הפליטות כמו גם את ההנחות המרכזיות מאחורי מתודולוגיות איסוף המידע ומקורות הנתונים של הפליטות.
  3. השפעות פיננסיות כתוצאה מאירועי אקלים קיצוניים – הכללים דורשים גילוי בדוחות הכספיים של החברות על עלויות מהוונות, הוצאות, חיובים והפסדים כתוצאה מאירועים כאלה. גילויים אלו יעניקו למשקיעים תובנה לגבי ההשפעה הפיננסית על חברות כיום ויספקו הקשר חשוב להבנת הגילויים הצופים פני עתיד של חברות בתקנה S-K.

נציין כי גילוי פליטות מכלול 3 (פליטות משרשרת האספקה) אינו נדרש בשלב זה עקב חששות שהועלו בשלבי גיבוש הכללים הסופיים מהציבור, בשלב הערות הציבור. 

לדעת רשות ניירות ערך האמריקאית, כללים אלה נחוצים כדי לספק למשקיעים מידע עקבי, בר השוואה ואמין לצורך קבלת החלטות השקעה מושכלות. הכללים החדשים ייכנסו לתוקף באופן הדרגתי, תוך התחשבות בסוג החברה. בשולי הדברים, מייד לאחר הפרסום, הגישה קואליציה של עשר מדינות רפובליקניות עתירה לערכאות הפדרליות כנגד יישום הכללים בטענה של חריגה מסמכות הרשות; ואף אקטיביסטים אקלימיים מהצד השני של הקשת הפוליטית מסרו כי בכוונתם לעתור.
בקבלת כללי הדיווח החדשים מצטרפת ארה"ב למגמה העולמית המתגברת להרחיב את דרישות הניהול, הגילוי והדיווח על סיכונים האקלימיים.

משרדנו מסייע לחברות ישראליות הנסחרות בשוק האמריקאי, בשיתוף פעולה של המחלקות סביבה וקיימות, הייטק ומסחרית, ועם חברת הייעוץ שבלת ESG לפי העניין, בעריכת דיווחי גילויי סיכוני אקלים, בגיבוש המידע לצורך הגילוי, בבחירת המתודולוגיות ובעריכת הדיווחים בפועל.

האמור במזכר זה ניתן כמידע כללי בלבד, ואין להסתמך עליו בכל מקרה פרטני ללא ייעוץ משפטי נוסף.

לכללים הסופיים >

להודעת הפרסום מטעם ה-SEC >

ל-Fact Sheet מטעם ה-SEC אודות הכללים  >

חדשות נלוות