חוזר לקוחות – תיקון תקנות חדשות להגבלת פעילות נגיף הקורונה – במקומות עבודה ובמרחב הציבורי והעסקי

לקוחות וידידים יקרים,

נבקש לעדכנכם אודות עיקרם של מספר תיקונים שפורסמו לאחרונה לתקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלת פעילות במקומות עבודה), התש"ף-2020 ("תקנות להגבלת פעילות במקומות עבודה") ולתקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלת פעילות), התש"ף-2020 ("תקנות להגבלת פעילות").

תקנות להגבלת פעילות במקומות עבודה

1. נקבע כי התקנות תחולנה רק על מעסיקים המעסיקים מעל 10 עובדים. כלומר, על מעסיק המעסיק פחות מ-10 עובדים, כלל לא תחולנה הוראות תקנות אלו.
2. חובת החלת תנאי התו הסגול חלה כעת על כל מעסיק שתקנות אלו חלות עליו ומעוניין לאפשר שהייה כלשהי של עובדים במקום העבודה  (ולא רק על מעסיק שמעוניין לאפשר שהייה בו-זמנית של מעל ל-10 עובדים).
3. החובה לעטיית מסיכה הוכנסה תחת כללי התו הסגול (תקנה 5). נזכיר, כי על המעסיק ליידע את  העובדים בכללי התו הסגול ולמנות ממונה האחראי על שמירתם.
4. נקבע כי סגירת מקום עבודה תיעשה במקרה בו קבע משרד הבריאות כי אחד העובדים של מעסיק, שחלות עליו התקנות, נדבק בנגיף הקורונה במקום העבודה, ובנוסף כי יש חשש להדבקות נוספות במקום העבודה. כמו כן, נקבע כי סגירת המקום תיעשה בהיקף שאינו עולה על הנדרש.
5. נוספו גופים וענפים מוחרגים , תחת תחומי עבודה, שירותי רווחה, עלייה וקליטה ושירותי בריאות, אופטיקה, פארמה וכן תחת תחום החינוך נעשו מספר שינויים. ככל שעדכונים אלו עשויים להיות רלוונטיים לכם, הינכם מוזמנים לפנות אלינו להרחבה בנושא. 

תקנות להגבלת פעילות

ההנחיות עד ליום 5.9.2020 –
6. מגבלת ההתקהלות עודכנה, כך שאסורה התקהלות במרחב הפרטי, הציבורי ובמקום ציבורי או עסקי של יותר מ-20 אנשים במבנה או יותר מ-30 אנשים בשטח פתוח.

7. הנחיות החל מיום 6.9.2020 –
מגבלת ההתקהלות תהא לפי חלוקה לאזורים, בהתאם לשיטת ה"רמזור": אזורים "אדומים", "כתומים", "צהובים" ו"ירוקים", באופן הבא:
באזור אדום – 10 אנשים במבנה ו–20 אנשים בשטח פתוח;
באזור כתום – 25 אנשים במבנה ו–50 אנשים בשטח פתוח;
באזור צהוב – 50 אנשים במבנה ו–100 אנשים בשטח פתוח;
באזור ירוק – 100 אנשים במבנה ו–250 אנשים בשטח פתוח.     
הגדרת האזורים לפי החלוקה לעיל תפורסם מעת לעת באתר האינטרנט של משרד הבריאות.
8. המנגנון לוויסות כניסת אנשים (למעט עובדי המקום) למקום ציבורי או עסקי גם הוא התעדכן בהתאם למגבלות הנ"ל, כך שבכל עת לא ישהו באזור הפתוח לקהל  אנשים במספר העולה על התפוסה המרבית המותרת, בהתאם לאמור לעיל ביחס לכל אזור. זאת למעט במקרה בו מדובר במקום שהוא טעון רישוי שקבועה לו תפוסה מרבית ברישיון, שאז התפוסה המותרת במקום תהא לפי אחוזים מסוימים (שנקבעו בתקנות ביחס לכל אזור) מהתפוסה המותרת ברישיון. בכל מקרה, נקבע שבאזור שאינו אזור אדום, לא ישהו אנשים ביחס של יותר מאדם ל-4 מטרים רבועים.
9. להוראות להפעלת מקום ציבורי או עסקי נוסף איסור להגיש מזון לצריכה במקום, וכן איסור לאפשר הגשת מזון כאמור, למעט שתייה (אך איסור כאמור לא יחול על בית אוכל, בר, פאב, גן אירועים  או עסק המצוי במקום דרך קבע שעיקר עיסוקו הגשת מזון).
10. נקבע שעל מבקר במקום ציבורי או עסקי, שהכניסה אליו נעשית בתיאום או בהזמנה מראש, או מותנית ברישום או בזיהוי, וכן מבקר במקום הפועל בהתאם לכללים שנקבעו לקיום אירועים או בגן אירועים, למסור למחזיק או למפעיל של עסק כאמור או למי מטעמם, את מספר הטלפון שלו למטרת חקירה אפידמיולוגית, אם תידרש. על המחזיק או מפעיל של מקום כאמור לשמור רשימה של מספרי הטלפון שנמסרו לו לשם העברתם למשרד הבריאות לצורך ביצוע חקירה אפידמיולוגית.
11. נקבעו כללים מיוחדים לוויסות כניסת אנשים למקום ציבורי או עסקי שנערך בו אירוע מאורגן בשטח פתוח או שנערכת בו פעילות במבנה סגור .
12. עדכונים אלו לתקנות (אשר ייכנסו לתוקף כאמור החל מיום 6.9.2020) יישארו בתוקף עד ליום 19.9.2020 לעניין הגבלת ההתקהלות, ועד ליום 3.10.2020 לעניין חובות מקום ציבורי או עסקי. 

להלן קישור לנוסח התקנות המעודכן: תקנות הגבלת פעילות במקומות העבודה ו- תקנות הגבלת פעילות.

חדשות נלוות