חוזר לקוחות – תקנות להגבלת פעילות במקומות עבודה והנחיות המוסד לביטוח לאומי לעניין הוצאת עובדים לחופשה ללא תשלום, ספטמבר 2020

לקוחות וידידים יקרים,

הרינו לעדכנם כי במסגרת הסגר הנוכחי (שהחל ביום 18.9.2020 ועתיד להסתיים ביום 10.10.2020) והמגבלות על הפעילות במשק, עודכנו הוראות השעה להגבלת פעילות במקומות עבודה, וכן פורסמו הנחיות מעודכנות של המוסד לביטוח לאומי למעסיקים שבכוונתם להוציא בימים אלו את עובדיהם לחופשה ללא תשלום (להלן: 'חל"ת'). בשלב זה, טרם נקבעו הוראות חדשות לעניין מספר העובדים שרשאי להגיע לעבודה או אישורי מעבר. לכן כל עוד לא תפורסמנה הנחיות אחרות, יש להמשיך ולפעול בהתאם לתנאי התו הסגול.

1. הגבלת התקהלות

ההתקהלות במקום העבודה הוגבלה לעד 20 אנשים בשטח פתוח ועד 10 אנשים במבנה (שאינו מבנה של משרד ממשלתי, רשות מקומית ומועצה דתית).
על מעסיק לפעול ככל האפשר לפריסת העובדים בין מבנים שונים, באופן שיצמצם, ככל האפשר, את הסיכון להדבקה בנגיף הקורונה, ובלבד שאין בפריסה כאמור כדי לפגוע במידה העולה על הנדרש ביכולתו של מקום העבודה להבטיח את המשך פעילותו.

2. פגישות מקצועיות

ניתן לקיים פגישות מקצועיות בהשתתפות לא יותר מ-10 אנשים, כולל אנשים שאינם עובדים בחברה.

3. תקופת מינימום לזכאות לדמי אבטלה

החל מיום 1.8.2020 עובד שהוצא לחל"ת יזום בידי המעסיק, בין אם לראשונה ובין אם בשנית, יהיה זכאי לדמי אבטלה אם תקופת החל"ת היא למשך 14 יום לפחות (ולא 30 יום).

4. דיווח על עובד שהוצא לחל"ת

♦ עובד שהוצא לחל"ת בפעם הראשונה
על המעסיק לשדר לביטוח הלאומי דרך מערכת השכר:

  • טופס 100 – הכולל תאריך תחילת העבודה אצל המעסיק;
  • קובץ הפסקת עבודה – הכולל את תאריך הפסקת העבודה והסיבה להפסקת העבודה.

♦ עובד שיצא לחל"ת בפעם השנייה ואילך
עובד שהוצא לחל"ת בעבר, חזר לעבודה וכעת יוצא שוב לחל"ת יזום בידי המעסיק זכאי לדמי אבטלה  ללא ניכוי 5 ימי ההמתנה הראשונים.

בנוסף, כמו בהוצאה לחל"ת ראשונה כך גם בהוצאה לחל"ת חוזר- (1) על המעסיק לשדר לביטוח הלאומי דרך מערכת השכר "קובץ הפסקת עבודה" הכולל את תאריך הפסקת העבודה והסיבה להוצאה לחל"ת; ו-(2) על העובד לדווח לביטוח הלאומי (אלא אם המעסיק כבר העביר את הדיווח בעניינו) וכן לשירות התעסוקה על הפסקת עבודתו, באמצעות שני הערוצים הבאים:

  • באמצעות אתר הביטוח הלאומי > כאן
  • באמצעות אתר לשכת התעסוקה > כאן

5. דיווח מרוכז על עובדים שהוצאו לחל"ת או פוטרו

  • תשומת לבכם, כי בימים אלה שירות התעסוקה מאפשר למעסיקים לרשום את עובדיהם אשר הוצאו לחל"ת או פוטרו בצורה מרוכזת, בכפוף להסכמת העובד ולהזנת פרטים מלאה ומדויקת. לכן, ככל והנכם מדווחים לשירות התעסוקה על חל"ת או פיטורים של 50 עובדים ומעלה, ניתן לעשות זאת באופן מרוכז > להנחיות לדיווח המרוכז לחצו כאן
  • עוד תשומת לבכם, כי לשכת התעסוקה לא תבצע רישום לעובד ללא מילוי והעלאת הצהרה חתומה ו/או שפרטיו לא הוזנו בצורה מדויקת על בסיס הפורמט. כמו כן נזכיר כי תאריך הרישום  אשר ידווח למוסד הביטוח הלאומי יהיה תאריך ההגשה לשירות התעסוקה ולא תאריך הפסקת העבודה בפועל. הרישום בשירות התעסוקה אינו פוטר עדכון התביעה באתר ביטוח לאומי/מערכת מעסיקים ביטוח לאומי. 

6. דיווח על חזרה לעבודה של עובד ששהה בחל"ת

דיווח על חזרה לעבודה של העובד יתבצע באמצעות מערכת השכר – על המעסיק לדווח את התאריך שבו חזר העובד לעבוד. בנוסף, על העובד לוודא כי קיים דיווח על חזרתו לעבודה באמצעות שני הערוצים הבאים:

  • באמצעות אתר הביטוח הלאומי > כאן
  • באמצעות אתר לשכת התעסוקה > כאן

7. הארכת מועד הגשת הבקשות בעבור מענק עידוד תעסוקה לחודש יוני 2020

כזכור במזכרנו הקודם בנושא מענק עידוד תעסוקה, מעסיק רשאי להגיש בקשה עבור מענק בכל אחד מחודשי המענק ולא יאוחר מ- 60 יום מתום החודש שבגינו מבוקש המענק. עם זאת, לאור מספר שינויים שבוצעו במערכת הגשת הבקשות, הוארך מועד הגשת הבקשות בעבור מענק לעידוד תעסוקה לחודש יוני, עד ליום 30.9.2020.

חדשות נלוות