חלוקת דיבידנד מוטב

במסגרת חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנות התקציב 2017 ו 2018), התשע"ז-2016 (להלן – "חוק ההתייעלות") שפורסם ביום 29.12.2016 נקבעו מספר תיקונים בפקודת מס הכנסה (להלן – "הפקודה") שמטרתם מתן כלים לרשות המסים להתמודד עם תכנוני מס כגון מיסוי יתרות חובה ומיסוי עודפים שלא חולקו (עליהם נפרט בחוזרים נפרדים). במסגרת חוק ההתייעלות נקבעה הוראת שעה לעניין סעיף 125ב(2) ו-ב(3) (להלן – "הוראת השעה") הקובעת לתקופה קצובה, שמיום 1.1.2017 ועד ליום 30.9.2017 שיעור מס הכנסה מופחת של 25% על דיבידנד, שמקורו ברווחים צבורים בידי החברה עד ליום 31.12.2016 (להלן – "המועד הקובע"), זאת בכפוף לתנאים ולהוראות שנקבעו בהוראת השעה ויפורטו במזכר זה.

הוראת השעה:

כידוע, כיום סעיף 125ב לפקודה קובע, בין היתר, כי שיעור המס החל על הכנסה מדיבידנד, בידי יחיד או בידי חברה משפחתית יהיה 25% ואם היחיד או הנישום בחברה משפחתית כמשמעותו בסעיף 64א הוא בעל מניות מהותי בחברה מחלקת הדיבידנד – 30%.

בהתאם להוראת השעה שנקבעה, שיעור מס ההכנסה מדיבידנד יהא 25% לבעל מניות מהותי (להלן – "הדיבידנד המוטב") בהתקיים כל התנאים המפורטים כדלקמן (להלן – "תנאי הזכאות"):

1.1.הדיבידנד שולם מרווחים צבורים עד 31.12.2016

הכוונה הינה לרווחים של החברה או של חברות מוחזקות שלה שנצברו בידי החברה המחלקת עד ליום 31.12.2016. יובהר, כי חלוקות המסווגות כהפחתת הון או עודפים הנובעים מרווחי שערוך לא יחשבו כרווחים צבורים לעניין זה.

1.2. הדיבידנד שולם לבעל מניות מהותי או לחברה משפחתית שהינה בעל מניות מהותי בחברה מחלקת הדיבידנד.

1.3. הדיבידנד שולם בתקופת ההטבה

על החברה לשלם את הדיבידנד המוטב לבעל המניות המהותי בתקופה שבין 1.1.2017 ועד ליום 30.9.2017 (להלן – "תקופת ההטבה"). עוד קובעת הוראת השעה כי יתרות חובה שנובעות ממשיכות של בעל המניות המהותי או מדירה שהועמדה לשימושו, יוכלו להתקזז מול הדיבידנד המוטב כל עוד יתרות אלו נוצרו לאחר ה-1.1.2013. לגבי יתרות חובה שקדמו לתאריך זה, ישקול פקיד השומה לחייב את בעל המניות כהכנסת עבודה או דיבידנד בגינם לפי העניין.

1.4. ממוצע הכנסות

על מנת למנוע שימוש בהטבה זו כתחליף להכנסת עבודה נקבע, כי בכל אחת מן השנים 2017-2019, סכום ההכנסות שיקבל בעל המניות המהותי (הכנסת עבודה, דמי ניהול, הפרשי הצמדה וריבית ותשלומים אחרים למעט ההכנסות מדיבידנד) מהחברה המחלקת, לא יפחת ממוצע ההכנסות שהתקבל בידו בשנות המס 2015 ו- 2016.

1.5. אי קיזוז הפסדי הון

לא ניתן יהיה לקזז הפסדי הון ממכירת ניירות ערך כנגד ההכנסה מדיבידנד מוטב בשנת המס שבה חולק הדיבידנד.

1.6. הטבה נוספת – אי חיוב במס יסף

הוראת השעה קובעת כי דיבידנד מוטב לא ייכלל בחישוב ההכנסה החייבת ולא ימוסה במס יסף בשיעור של 3%.

לסיכום

הוראת השעה האמורה מעניקה הטבת מס משמעותית אותה יש לנצל עד ליום 30.9.2017 שכן, לו הדיבידנד היה מחולק בשנת 2017 ללא הוראת השעה – היה חל מס בשיעור של 33%! ולכן מדובר בבשורה טובה מאוד למשק שתאפשר להרבה חברות שצברו רווחים לחלק אותם בשיעור מס מופחת (וסופי) של 25%. לפיכך, וככל שקיימת כוונה לחלק דיבידנדים בתקופה הקרובה, מומלץ לחלק את הדיבידנדים עד ליום 30.9.2017.

חדשות נלוות