יום הבחירות לכנסת ה-25

לקוחות וידידים.ות יקרים.ות,
עם סיומם של חגי תשרי והחזרה לשגרה, ריכזנו עבורכם.ן את עיקרי ההנחיות שכדאי שתכירו בנוגע לבחירות לכנסת ה-25 שתערכנה ביום שלישי, ה-1.11.2022.    

עבודה ביום הבחירות

בהתאם לסעיף 10 לחוק-יסוד: הכנסת, יום הבחירות הינו יום שבתון.
עם זאת, שירותים ציבוריים חיוניים ממשיכים לפעול כסדרם ביום הבחירות, ומעסיקים הנמנים עליהם רשאים לחייב את עובדיהם ועובדותיהם לעבוד ביום הבחירות.
ועדת הבחירות המרכזית לכנסת ה-25 פרסמה את סוגי השירותים הציבוריים אשר יפעלו כסדרם ביום הבחירות הקרוב [1]:   

 • עובדי ועדת הבחירות המרכזית, מי שמבצע.ת בעבורה תפקיד או מי שנותן.ת לה שירות, וכן, לצרכי יום הבחירות בלבד, עובדי המפלגות, מי שמבצע.ת בעבורן תפקיד או נותן.ת להן שירות.
 • שירותי תחבורה, חניונים ותחנות דלק.
 • בתי אוכל ומסעדות, בתי קפה וקיוסקים, בתי מלון ופנסיונים.
 • מפעלי חרושת וחקלאות שתהליכי הייצור בהם מתנהלים ברציפות.
 • שירותי התקשורת.
 • מפעלי מים וחשמל.
 • אספקת דלק והעברתו.
 • תיאטראות, בתי קולנוע ובתי שעשועים אחרים.
 • עיתונות, רדיו וטלוויזיה.
 • הובלת לחם, פירות, ירקות ותוצרת חלב, ביום הבחירות עד השעה 11:00 לפני הצהריים.
 • חנויות לממכר מזון בין השעות 06:00 בבוקר עד 14:00 בצהריים (עד 8 שעות).
 • אפיית לחם וייצור מוצרי חלב.
 • בתי החולים ושירותי בריאות אחרים הפועלים בימי שבת וחג במתכונת מיוחדת, יפעלו באותה מתכונת ביום הבחירות.
 • כוחות הביטחון ושירותי ההצלה למיניהם.
 • שירותי קבורה.
 • מערכת בתי המשפט, לצורך קיום דיונים בסעדים דחופים הנוגעים לאכיפה של חוק הבחירות לכנסת [נוסח משולב], התשכ"ט-1969 וחקיקת המשנה מכוחו וחוק הבחירות (דרכי תעמולה), התשי"ט-1959 וכן מעצרים דחופים, בין השעות 08:00 בבוקר עד 12:00 בצהריים.
 • שירותים אחרים הפועלים בימי שבת וחג במתכונת מיוחדת, יפעלו באותה מתכונת ביום הבחירות. 


לגבי מעסיקים שאינם נמנים על השירותים הממשיכים לפעול כסדרם ביום הבחירות, כמפורט לעיל – החוק איננו אוסר על העסקת עובדים ביום הבחירות. לפיכך, ניתן להעסיק עובדים ביום זה ללא כל היתר מיוחד, אך הדבר כפוף להסכמת העובד.ת. 

במקרה של העסקה ביום הבחירות יש לאפשר לעובד.ת לעזוב את מקום העבודה על מנת להגיע לקלפי בשעות פתיחתה ולהצביע.

משכו של יום השבתון ​​

חוק הבחירות קובע כי שעות פתיחת הקלפיות הינן בין 07:00 בבוקר ל-22:00 בערב. משכך, ובהעדר הוראה חוקית מפורשת אחרת, מקובל ונהוג לראות בשעות אלו כשעות משך יום השבתון. יצוין כי ביישובים קטנים בהם יש עד 350 מצביעים הקלפיות פתוחות החל מהשעה 08:00 בבוקר ועד השעה 20:00 בערב, ראו פירוט כאן

שכר עבודה – במקרה של אי עבודה ביום הבחירות

חוק הבחירות קובע כי עובד.ת אשר עבד.ה אצל אותו מעסיק 14 יום רצופים לפחות לפני יום הבחירות, זכאי.ת לתשלום בגין יום הבחירות, אשר שווה לשכר אשר היה משולם אילולא השבתון. 

שכר עבודה – במקרה של עבודה ביום הבחירות 

הוראות חוק הבחירות אינן קבועות במפורש מהו שיעור שכר העבודה לו זכאי.ת עובד.ת בגין עבודה ביום הבחירות (יום השבתון) וגם טרם ניתנה פסיקה מחייבת בנושא על ידי בית הדין הארצי לעבודה. עם זאת, על פי פסיקת בית הדין האזורי לעבודה בשנים האחרונות, וכן הנוהג שהשתרש בין ארגוני המעסיקים והעובדים, ופרשנות שניתנה בעבר על ידי יו"ר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת, כמו גם הודעות שפורסמו במערכות בחירות קודמות על ידי הממונה על יחסי עבודה במשרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים – נהוג לשלם לעובד.ת המועסק.ת ביום הבחירות שכר בשיעור של 200% משכרו.ה הרגיל, או לחילופין לשלם לו.ה את השכר הרגיל ובנוסף ליתן לעובד.ת שעות חופשה חלף שעות העבודה בפועל ביום הבחירות. 
כמובן שניתן להסכים עם העובד.ת על תשלום גבוה מהאמור. 
יודגש כי האמור לעיל חל אלא אם כן במקום העבודה חל הסכם קיבוצי, צו הרחבה או חוזה אישי הקובעים אחרת. 

שכר עבודה לעובד.ת שאינו.ה אזרח.ית ישראלי.ית בגין עבודה ביום הבחירות בענפים המוגדרים

​​​​​חוק הבחירות קובע כי עובד.ת שאינו.ה אזרח.ית ישראלי.ית, המועסק.ת ביום הבחירות באחד מהענפים הבאים, אינו.ה זכאי.ת לתשלום שכר מעבר לשכר הרגיל:

 • ענף הסיעוד על ידי יחיד.
 • ענף המלונאות.
 • ענף ההסעדה.
 • ענף הבניין.
 • ענף החקלאות.
 • ענף התעשייה.


במקרה בו עובד.ת התבקש.ה להגיע לעבודה וסירב.ה, לא ישולם לו.ה שכר בגין יום זה (אלא אם מדובר בהיעדרות מוצדקת בשל מחלה, חופשה שנתית, יום חג, מנוחת פיצוי, יום אבל או היעדרות מותרת לפי סעיף 7 לחוק עבודת נשים, התשי"ד-1954).

נגיף הקורונה – זכות ההצבעה של השוהים בבידוד או חולים 

אדם שחלה עליו חובת בידוד עקב חשיפה אפשרית לנגיף הקורונה או חולה [2],  רשאי לצאת ממקום הבידוד למטרת ההצבעה בלבד ולהצביע בקלפי ייעודית, כפי שיקבע יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית.

  

נשמח לעמוד לרשותכם לכל שאלה ו/או הבהרה.

בברכה,
מחלקת דיני עבודה
שבלת ושות'


האמור במזכר זה ניתן כמידע כללי בלבד, ואין להסתמך עליו בכל מקרה פרטני ללא ייעוץ משפטי נוסף.

חדשות נלוות