כל מה שצריך לדעת על ESG – יוני 2022

ידידים יקרים,

שיקולי ה-ESG הולכים והופכים למרכיב מרכזי בקבלת החלטות במגזר העסקי והפיננסי, וכעת גם הרגולציה עוקבת אחרי מובילי הדעה העסקיים. אנחנו מבקשים להביא לידיעתכם מספר חידושים מהתקופה האחרונה, המעידים על הגברת הטמעת ESG בדין הישראלי והעולמי בכלל, וברגולציה הפיננסית בפרט. 

אנו עומדים לרשותכם בכל שאלה או הבהרה נוספת בקשר לנושאים המובאים להלן.

חדשות מהארץ

משקיעים מוסדיים יחוייבו להתייחס להיבטי ESG בשיקולי ההשקעה

ביום 01.07.2022 תיכנס לתוקפה הנחיית רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון המחייבת משקיעים מוסדיים להתייחס להיבטי ESG בקביעת מדיניות ההשקעה הכללית הנקבעת על ידיהם. 

כעולה מההנחיה, מנובמבר 2021, משקיע מוסדי יפרט במסגרת המדיניות אותה הוא מפרסם מהם השיקולים הסביבתיים, החברתיים ושיקולי הממשל התאגידי הנשקלים על ידו במסגרת ניהול ההשקעות ואת הסיכונים המתפתחים הנוגעים לשיקולים אלו, לרבות סיכונים הנובעים משינויי אקלים, להם השפעה משמעותית על ביצועי הגופים המוסדיים בטווח הארוך.

בנוסף קובעת ההנחיה שעל ועדת ההשקעה לגבש כללים ונהלים לפיתוח מומחיות עצמאית בתחום, אך עם זאת הוועדה רשאית לקבוע שניתן להתקשר עם נותני שירות חיצוניים בעלי מומחיות בתחום ה-ESG בתנאי שקיימים הליכים מפורטים ומתועדים לבחירה כאמור.

לקריאת חוזר הרשות


גופים מוסדיים נדרשים להתאים את השירות ללקוחות שהם אזרחים ותיקים 

ביום 01.07.2022 יכנס לתוקפו חוזר גופים מוסדיים 'שירות ללקוחות גופים מוסדיים' המסדיר את התאמת השירות לאזרחים ותיקים. 

כזכור, בינואר השנה פרסמה רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון תיקון לחוזר שירות לקוחות לגופים מוסדיים מ- 2019, המחייב את המוסדיים להתאים את השירות הניתן לגיל השלישי (בני 67 ומעלה) ולאוכלוסיית הבוגרים עם מוגבלויות. ההנחיות החדשות ייכנסו לתוקף ביולי 2022. 

​​​​ההנחיות קובעות כי על המוסדיים למנות "ממונה אזרחים ותיקים", שתפקידו.ה יהיה:
 

  • התוויות מדיניות החברה למתן שירות לבני הגיל השלישי ולאנשים עם מוגבלויות, פילוח צרכיהם והתאמת התהליכים השונים לאוכלוסיות אלה, תוך יצירת תכנית עבודה מוגדרת ליישום המדיניות.
  • אחריות על הכשרות ייעודיות למוקדנים, למשווקים ולנותני שירות לאוכלוסיות בני הגיל השלישי ואנשים עם מוגבלות כך שיעניקו מענה מקצועי לאוכלוסיות אלה.
  • בחינת השירותים הניתנים ללקוחות באמצעים דיגיטליים והתאמתם לאוכלוסיות אלה.
  • איפיון והטמעת נוהל שבו ייקבע באילו מקרים יוצע למבוטח בן הגיל השלישי או לאדם עם מוגבלות לצרף גורם נוסף מטעמו לשיחה המערבת קבלת החלטות, פעולות מורכבות או בעלות השלכות משמעותיות על הכיסוי שקיים למבוטח. 
  • יצירת מנגנונים בצמתים מרכזיים בחיי המוצר שברשות בן הגיל השלישי ואדם עם מוגבלות והתאמת פניות טלפוניות אקטיביות למבוטחים אלה לשם מתן מידע מהותי.
  • רמת השירות שניתנת ללקוחות בני הגיל השלישי ולאנשים עם מוגבלויות וקביעת מדדים לבדיקתה.

הממונה יגיש להנהלת הגוף המוסדי ולרשות שוק ההון דוח שנתי אשר יסקור את עמידת הגוף המוסדי בתוכנית העבודה ובמדיניות הגוף המוסדי למתן שירות לאוכלוסיות אלה. 
בנוסף, רכז הנגישות (לפי תקנות הנגישות לשירות) יגיש להנהלת הגוף המוסדי ולרשות שוק ההון דוח שנתי אשר יסקור את עמידת הגוף המוסדי בהוראות תקנות הנגישות לשירות.

קישור לחוזר הרשות


'ניהול מסלולי השקעה בקופת גמל'

רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון פרסמה להערות הציבור טיוטת חוזר גופים מוסדיים 'ניהול מסלולי השקעה בקופת גמל'. השקפת עולם בתחומי הקיימות ואיכות הסביבה הוכללה לראשונה במסגרת 'מסלול השקעה מתמחה' באשכול 5. 

כעולה מהחוזר, "מוצע כי הקמת מסלול השקעה בתחום הסביבה תתאפשר במסגרת המסלולים המוצעים בקרב מוצרים שאינם מוגדרים כקופת גמל לקצבה, קופת גמל לתגמולים ובקופת גמל אישית לפיצויים, דהיינו, קרן השתלמות, קופת גמל להשקעה ופוליסת ביטוח שאינה קופת ביטוח." 
 
קישור לטיוטת ההנחייה


"לקראת בנקאות משפיעה בישראל"

בסקירה השנתית של בנק ישראל פורסם כי בימים אלו שוקד הפיקוח על הבנקים על פיתוח מדד הבנקאות המשפיעה ( Impact Banking), במטרה ליצור ערך חברתי משמעותי בפעילות הגופים המפוקחים. 

מדובר על מהלך מדידה משמעותי עבור הבנקים בישראל אשר יתבקשו לדווח על סדרה של מדדי ESG  (בנוסף לחובת הדיווח שכבר חלה עליהם) עפ"י מתודולוגיה סדורה (שעוד לא התפרסמה לציבור) ולאור הנתונים המדווחים, ייבנה מדד הבנקאות המשפיעה.
 
להודעה של בנק ישראל
 
מגמה זו מצטרפת אל מהלכים משמעותיים נוספים אותם מוביל בנק ישראל, ובהם, הסדרת דיווחי ESG של הבנקים, ניהול סיכוני סביבה וטיוטת תיקון להוראה בנושא גיוון מגדרי בדירקטוריונים של התאגידים הבנקאיים, שמטרתו להבטיח ייצוג הולם לשני המינים בהתאם לשיעורם באוכלוסייה.  


תזכורת – החל מ -01.06.2022 מחוייבים מעסיקים מסוימים בפרסום נתונים על פערי שכר בין גברים לנשים המועסקים ומועסקות אצלם. 

כמובן לא ניתן לסיים עדכון זה מבלי להתייחס לכניסה לתוקף של ההנחיות למעסיקים (תיקון מס' 6 לחוק שכר שווה לעובדת ולעובד, התשנ"ו 1996). פרסמנו על כך עדכון מיוחד והנכם מוזמנים לחזור ולעיין בו בקישור זה.


חדשות מהעולם

בארה"ב – רשות ניי"ע פרסמה הצעה לדרישות גילוי ספציפיות עבור קרנות ממוקדות ESG. 

ביום 01.06.22 פרסמה רשות ניי"ע בארה"ב (SEC) הצעה לכללים חדשים להגברת דרישות הגילוי לגבי אסטרטגיית ESG, שיחולו על קרנות "אימפקט", חברות השקעות רשומות, חברות פיתוח עסקי ויועצי השקעות, אשר מתמקדים בתחומי הסביבה והקיימות. 

לפי הכללים המוצעים, דרישות הגילוי יסייעו למשקיעים להשוות בין קרנות שונות במבט מהיר. אותן קרנות המתמקדות בסביבה יידרשו בין היתר לחשוף את פליטות גזי החממה בחברות הפורטפוליו בתיק שלהן; וחברות השקעה או יועצי השקעה המייעצים בתחומים אלה, יידרשו לקיים בעצמם את שהם מייעצים ללקוחותיהם. 

בדברי ההסבר לכללים המוצעים נאמר, כי דווקא בשל העדר אחידות במונחי הESG כמו גם העדר מסגרת מחייבת לגילוי, מתגברת הסכנה שקרנות וחברות השקעה יכנו עצמן "ESG", "ירוקות" או "מקיימות" כדי למשוך משקיעים, בעוד שהמאפיינים הרלוונטיים לESG בהשקעותיהן – מוגבלים. מכאן נולד הצורך בדרישות גילוי מוגברות מנדטוריות, ואלה מפורטות במסמך הצעת הכללים. 

קישור להסבר על הכללים
קישור להצעת ה-SEC עצמה

אנו עומדים לרשותכם בכל שאלה ונשמח לסייע ביישום הכללים. 

בברכה,
פרקטיקת סביבה וקיימות,
שבלת ושות' 


האמור במזכר זה ניתן כמידע כללי בלבד, ואין להסתמך עליו בכל מקרה פרטני ללא ייעוץ משפטי נוסף.

חדשות נלוות