מזכר חוק המידע הפלילי

לקוחות וידידים.ות יקירים.ות,

בהמשך לפרסומנו הקודם מחודש פברואר 2022, נבקש לעדכנכם.ן כי החל מיום 12.7.2022 ייכנס לתוקף חוק המידע הפלילי ותקנת השבים, התשע"ט-2019 (להלן: "החוק") אשר כניסתו לתוקף נדחתה מספר פעמים לצורך היערכות טכנולוגית בנושא. 

החוק נועד להגדיר מחדש את האיזון שבין הצורך בתיעוד ההיסטוריה הפלילית של אדם במאגר מידע על מנת לשמור על אינטרסים ציבוריים, לבין תקנת השבים, שמטרתה לעודד אנשים שיש להם מרשם הפלילי (ביניהם אף כאלו שמעולם לא הורשעו) לפתוח דף חדש ולהשתלב בחברה. 

בהתאם לדברי ההסבר לחוק, הוועדה שנתנה המלצות לעניין החוק הדגישה את אינטרס השיקום והחשיבות של שילוב אנשים שיש להם מרשם פלילי בחברה ובשוק התעסוקה, ושמה דגש מופחת יותר על האינטרסים של המעסיק לקבל מידע בסיסי אודות העבר הפלילי של העובד או המועמד בעת קבלה לעבודה (למשל, באמצעות תצהיר).  

השינויים העיקריים בחוק: 

1.    לפני התיקון לחוק, כל אדם היה רשאי לפנות למשטרה, לקבל תדפיס בדבר המידע הפלילי אודותיו, ולהעביר את התדפיס למי שחפץ, כולל למעסיקו.
כיום, החוק קובע כי:

  •  אין אפשרות לקבל תדפיס, צילום או העתק של המידע הפלילי; 
  • יש זכות עיון לאדם במרשם הפלילי שלו על ידי עיון בצג המחשב בתחנת המשטרה בלבד (למעט מקרים חריגים של בקשה על ידי עו"ד למשל). 

כך, ביקש המחוקק למנוע את האפשרות מעובד או מועמד לעבודה למסור תדפיס המעיד על עברו הפלילי לצורך דרישת מעסיק, גוף מסוים או ביוזמתו ובכך לעקוף את הוראות החוק. 

2.    לפני התיקון לחוק, בהלכה שנקבעה על ידי בית המשפט העליון בשנת 2013,  נקבע כי אין איסור גורף על מעסיק לפנות לעובד ולבקש ממנו תצהיר או הצהרה בכתב על עברו הפלילי, ובמקרים חריגים ניתן להכיר בפניה זו כלגיטימית (ע"א 8189/11 דיין נ' מפעל הפיס) (להלן: "עניין דיין"). כיום, החוק שינה מפורשות את ההלכה שנקבעה בעניין דיין, כאשר נקבע כי חל איסור מוחלט על דרישה של מידע פלילי מאדם בכל דרך, בין במישרין ובין בעקיפין, בין בתצהיר, הצהרה או שאלון בכתב, אף אם אותו אדם הסכים לכך. 

3.    החוק אוסר על גופים שאינם זכאים על פי החוק לקבל מידע מהמרשם הפלילי (בעיקרם גופים ציבוריים) לשקול את המידע הפלילי בעת קבלתו של עובד לעבודה, אף אם המידע בדבר הרישום הפלילי הגיע למעסיק באמצעות העובד ששיתף מיוזמתו, דרך התקשורת או בכל דרך אחרת

יצוין כי הפרה של החוק עשויה להיחשב עבירה פלילית, אשר דינה מאסר, כאשר מי שדרש מידע פלילי על אדם בניגוד לחוק, דינו – מאסר שנה, ואם הוא עשה כן לשם העסקה או קבלת החלטה בעניין האדם שהמידע נוגע לו, דינו – מאסר שנתיים.

נשמח לעמוד לרשותכם לכל שאלה ו/או הבהרה.

בברכה,
מחלקת דיני עבודה
שבלת ושות'


האמור במזכר זה ניתן כמידע כללי בלבד, ואין להסתמך עליו בכל מקרה פרטני ללא ייעוץ משפטי נוסף.

חדשות נלוות