הנחיות בנוגע להעסקת עובדים בתקופת מבצע "חרבות ברזל"

הנחיות בנוגע להעסקת עובדים בתקופת מבצע "חרבות ברזל"

לקוחות יקרים ויקרות,

ראשית, בימים קשים אלה, אנו מבקשים לחזק את כל מי שנמצא בחזית הלחימה כמו גם את משפחותיהם, לאחל רפואה שלמה לכל הנפגעים והפצועים, כי בנינו ובנותינו אשר נלקחו בשבי ישובו ארצה במהרה שלמים ובריאים, ובתקווה לימים שקטים וטובים יותר לכולנו. 

בעקבות מתקפת הפתע והמצב הביטחוני הכריז שר הביטחון בבוקר יום שבת ה7.10.2023, מכוח סמכותו בהתאם לסעיף 9ג לחוק ההתגוננות האזרחית, תשי"א-1951 על מצב מיוחד בעורף, תחילה בטווח של 80 ק"מ מגבול רצועת עזה, ובהמשך אותו היום הורחבה ההכרזה על כל שטח המדינה. נכון למועד זה, ההכרזה תקפה למשך 48 שעות החל מיום 7.10.2023 בשעה 21.00 בערב, כאשר ייתכן שתוקפה יוארך בהתאם להתפתחויות.

בעקבות הכרזת שר הביטחון, פרסם באותו היום פיקוד העורף הנחיות ומגבלות שונות לציבור אשר אף התעדכנו ביום 8.10.2023. הנחיות אלה תקפות בשלב זה עד ליום 10.10.2023, בשעה 18:00. אנו ממליצים כמובן לעקוב אחר הנחיות פיקוד העורף אשר ייתכן שבעקבות המצב אף יוארכו ויתעדכנו.

בין היתר, נקבע בהנחיות כך:

 1. חל איסור על קיום פעילויות חינוכיות בכל הארץ (למעט שמרטפיות לילדי עובדים חיוניים בתוך מרחב מוגן תקני בלבד);
 2. אזורים מסוימים, המפורטים בהנחיות, תתאפשרנה התקהלויות של עד 10 אנשים בשטח פתוח ועד 50 אנשים במבנה סגור. אשר לשאר הארץ – ניתן לקיים התקהלויות עד 1,000 אנשים; חופי רחצה סגורים.
 3. במקומות עבודה באזורים מסוימים, המפורטים בהנחיות, ניתן לקיים פעילות במקום שאפשר להגיע ממנו למרחב מוגן תקני בזמן ההתגוננות. אשר לשאר הארץ – אין מגבלה על פעילות מקומות העבודה.

בעקבות המגבלות האמורות, עובדים רבים יעדרו ממקומות העבודה, בין אם ביוזמת המעסיק ובין אם מיוזמתם. משכך, ריכזנו מספר סוגיות חשובות בנוגע לזכויות עובדים וחובותיהם בתקופה זו:

איסור על פיטורים

 • בהתאם לסעיף 2 לחוק הגנה על עובדים בשעת חירום, תשס"ו – 2006 ("חוק הגנה על עובדים"), חל איסור לפטר עובד מחמת הוראה שניתנה בעת מצב מיוחד אשר בשלה נמנע מן העובד להתייצב לעבודתו או לבצעה, לפי העניין. כך למשל אם הנחיות פיקוד העורף אסרו עליו להגיע אל מקום עבודתו.
 • כמו כן, מכוח אותו סעיף חל איסור לפטר עובד בשל היעדרותו מהעבודה לצורך השגחה על ילדו הנמצא עמו, כיוון שהמסגרת שבה נמצא הילד סגורה עקב הוראות פיקוד העורף, כל עוד לילד לא מלאו 14 שנים או 21 שנים – אם הילד הוא בעל צרכים מיוחדים, ובלבד שהתקיים אחד מאלה:
 • הילד נמצא בהחזקתו הבלעדית של העובד;
 • העובד הוא הורה יחיד;
 • בן הזוג של העובד הוא עובד שכיר או עצמאי שלא נעדר מעבודתו או מעסקו לצורך השגחה על הילד או במקרה שההורה השני אינו מסוגל להשגיח על הילד.
 • לעומת זאת, אם פיקוד העורף לא אוסר על הגעה למקום העבודה והעובד החליט להיעדר ממקום העבודה על דעת עצמו, רשאי המעסיק לבחון את פיטוריו וגם לנכות את ימי ההיעדרות. אולם, ההמלצה שלנו היא לגלות רגישות למצב הבעייתי ולהימנע מכך.
 • כמובן שחל איסור לפטר עובד עקב קריאתו למילואים בצו 8 בתקופה זו, בתקופת שירות המילואים ולמשך 30 יום לאחר מכן.

חובת התייצבות עובד המועסק ב"מפעל חיוני"

 • בעקבות הכרזתו כאמור לעיל של שר הביטחון על מצב המיוחד בכל הארץ, חתם ביום 7.10.2023 שר העבודה על צו להחלת פרק ד' לחוק שירות עבודה בשעת חירום, תשכ"ז – 1967.
 • פרק החוק האמור מאפשר לשר העבודה להכריז על מקום עבודה כ"מפעל חיוני" כהגדרתו באותו חוק. מדובר במקומות עבודה אשר נדרשים לצרכי הגנת המדינה, בטחון הציבור או לקיום הספקה או שירותים חיוניים בתקופה זו. כך למשל: מפעלים המספקים חשמל, דלק, גז, תשתיות מים, רפואת חירום, מוסדות סיעודיים ושירותים תומכים, מוסדות רווחה, תחבורה, קופות חולים ושירותים תומכים, אספקת מזון, רשויות מקומיות ועוד.
 • עובדיו של מקום עבודה שהוכרז בצו כ"מפעל חיוני", חייבים להתייצב לעבודתם, אלא אם גויסו לשירות מילואים. אם לא יתייצבו לעבודה, מדובר לכאורה בעבירה פלילית והעובדים אף לא יהיו זכאים לשכר בגין היעדרותם.

תשלום שכר לעובדים בעת היעדרות מהעבודה בשל המצב המיוחד

 • חוק הגנה על עובדים בשעת חירום לא דן בחובת מעסיק לתשלום שכר לעובד בעת היעדרותו מהעבודה. נכון לשלב זה, בהיעדר הסכמה בין המעסיק לעובד לא קיימת חובת תשלום שכר לעובד שנעדר מהעבודה בעקבות המצב המיוחד.
 • עם זאת, נסביר כי בעבר בנסיבות של לחימה ומצבי חירום נחתמו הסכמים קיבוציים שתחולתם הורחבה בהמשך בצווי הרחבה, אשר הסדירו בדיעבד תשלום שכר לעובדים בגין היעדרותם מהעבודה בתקופה בה חל מצב מיוחד. אנו צופים שככל הנראה סוגיית התשלום לעובדים תוסדר באופן דומה בעתיד.
 • ככל ומתאפשר (בהתאם לצרכי העבודה ועל פי שיקול דעתו של כל מעסיק) ניתן לאפשר לעובדים לעבוד מביתם בתקופה זו. במצב כזה, העובדים יהיו זכאים לשכר עבודה רגיל עבור ביצוע עבודתם. לחילופין, לבקשת העובד, ניתן להוציאו לחופשה בתשלום על חשבון ימי החופשה הצבורים לזכותו ובתנאי שצבורים לזכותו ימי חופשה לא מנוצלים.

תשלום שכר בעת סגירת מקום עבודה הנמצא בשטח בו הוכרז מצב מיוחד

 • כפי שעמדנו על כך לעיל, טרם ניתנו הנחיות במקרה בו מעסיק אינו רשאי לקיים פעילות במקום העבודה בשל הנחיות פיקוד העורף ומשכך העובד נעדר ממקום העבודה.
 • אולם, במקרה בו מקום העבודה נמצא בשטח שבו לא הוטלה הגבלה על הפעילות ובכל זאת המעסיק בוחר משיקוליו לסגור את מקום העבודה, רשאי המעסיק להוציא את עובדיו לחופשה בתשלום, על חשבון ימי החופשה הצבורים שלהם, בכפוף למתן הודעה מראש ולכך שמשך החופשה לא יעלה על 7 ימים.

פיצוי למעסיקים

 • באשר לפיצוי המעסיקים בגין נזקים והוצאות שנגרמו להם בתקופה זו, מניסיון העבר, אנו צופים שגם הפעם תותקנה תקנות שמכוחן מעסיקים יוכלו לקבל פיצוי בגין נזקים שנגרמו להם. נדאג לפרסם עדכונים בהמשך ככל שיהיו. 

היתר כללי להעסקת עובדים בשמירה בשעות נוספות

 • ביום 7.10.2023, חתם שר העבודה על הוראת שעה המתירה הארכה של יום העבודה בענף השמירה על ידי העסקה בשעות נוספות. זאת, על מנת לתת מענה לכוח האדם המצומצם עקב גיוס עובדים למילואים, בימים קשים אלה.
 • הוראת השעה קובעת כדלקמן:

[א] החל מיום 7.10.2023 ועד למועד בו תפוג ההכרזה על המצב המיוחד, ניתן להעסיק עובד בשמירה עד 14 שעות עבודה ביום כולל שעות נוספות, ובלבד שהעובד הסכים לכך.
[ב] העובד לא יועסק בשמירה מעל 37 שעות נוספות בשבוע.
[ג] עובד שהועסק בשמירה מעל 12 שעות ביום עבודה, יהיה זכאי להפסקה נוספת שתעמוד לכל הפחות על שלושים דקות.
[ד] ההיתר יחול לגבי עובד בשמירה שמועסק לא יותר משישה ימים בשבוע עבודה.

סיכום

אנו נמצאים בימים קשים, בהם אנו נדרשים לגלות סובלנות, הבנה, רגישות יתרה והתחשבות במצבים אישיים מיוחדים.

מזכר זה כמובן הינו לידיעה כללית בלבד, ואינו בא במקום ייעוץ משפטי במקרה ספציפי.

נשמח לעמוד לרשותכם בכל שאלה ו/או הבהרה.  

בברכה,
מחלקת דיני עבודה
שבלת ושות'

האמור במזכר זה ניתן כמידע כללי בלבד, ואין להסתמך עליו בכל מקרה פרטני ללא ייעוץ משפטי נוסף.

חדשות נלוות