עבודה בצל משבר הקורונה היתר כללי לעבודה בשעות נוספות, מחלקת דיני עבודה

נבקש לעדכנכם כי אתמול (17.3.2020) פרסם שר העבודה הרווחה והשירותים החברתיים הודעה על מתן היתר המגדיל את כמות השעות הנוספות היומית והשבועית המותרת (להלן: "ההיתר החדש").
ההיתר החדש בתוקף לתקופה של חודשיים מיום פרסום ההודעה (קרי, עד יום  17.5.2020) או לתקופת תוקפו של צו בריאות העם (נגיף הקורונה החדש) (בידוד בית והוראות שונות) (הוראת שעה), התש"ף -2020 (להלן: "צו בריאות העם"), שנכון למועד זה הינו 2.5.2020, לפי המוקדם מביניהם. 
על פי ההיתר:

  1. עובד לא יועסק בשבוע עבודה מעל 67 שעות עבודה , כולל שעות נוספות (עד היום היה 58 שעות);
  2. ​​​אורך יום עבודה לא יעלה על 12 שעות עבודה (כפי שהיה עד היום), אולם ניתן להעסיק עובד 14 שעות עבודה, כולל שעות נוספות וזאת לא יותר מ-8 פעמים בחודש, וכל עוד לא עוברים את מכסת ה-67 שעות בשבוע עבודה;
  3. הוראות ההיתר הכללי הקודם שניתן בשנת 2018 לא יחולו לתקופת תוקפו של ההיתר החדש (נזכיר, כי לפי ההיתר הקודם יום עבודה יהיה עד 12 שעות כולל שעות נוספות, בשבוע עבודה לא יועסק עובד מעל 16 שעות נוספות ובשבוע שבו עבודת לילה ,אורך שבוע עבודה לא יעלה על 58 שעות, כולל שעות נוספות).  עובד לא יועסק בשבוע עבודה מעל 67 שעות עבודה , כולל שעות נוספות (עד היום היה 58 שעות);
  4. ​​​אורך יום עבודה לא יעלה על 12 שעות עבודה (כפי שהיה עד היום), אולם ניתן להעסיק עובד 14 שעות עבודה, כולל שעות נוספות וזאת לא יותר מ-8 פעמים בחודש, וכל עוד לא עוברים את מכסת ה-67 שעות בשבוע עבודה;  

עוד יצוין כי בהיתר נקבע כי העסקת העובדים לפי ההיתר תיעשה בהתחשב בצרכים הייחודיים של מקום העבודה, בטובת העובדים במקום העבודה וצרכיהם, עקב התפרצות הקורונה.
מצורף לנוחיותכם ההיתר.
לצד ההיתר החדש, פורסם היום (18.3.2020) מכתב נלווה להיתר בדבר אפשרות הגשת בקשות בחוק שעות עבודה ומנוחה עקב נגיף הקורונה החורגת מההיתר הכללי. לפי מכתב זה, ככל שצרכי מקום העבודה וצרכי העובדים מצריכים התאמה שונה מהאמור בהיתר בפורסם, ניתן להגיש בקשה נפרדת החורגת מההיתר הכללי האמור. כמו כן, ניתן להגיש בקשה נפרדת החורגת מהוראות החוק לעניין היקף עבודת לילה.
העתק המכתב מצורף בזאת.

חדשות נלוות