עדכון בנוגע לאופן הגשת בקשות לשיפוי בגין דמי בידוד

בהמשך למזכרינו מיום 24.11.2020 בנוגע למתווה החדש לתשלום דמי בידוד[1], לפיו החל מחודש פברואר 2021, מעסיקים רשאים להגיש בקשה לשיפוי למוסד לביטוח לאומי עבור דמי בידוד ששילמו לעובדיהם במהלך התקופה שמיום 1.10.2020 עד ליום 31.3.2021, הרינו לעדכנכם כי המוסד לביטוח לאומי פרסם לאחרונה טופס מקוון המסדיר את אופן הגשת הבקשה לתשלום באופן מהיר ופשוט – בקישור שלהלן.

מספר דגשים לעניין הגשת הבקשה:

1. על מנת להגיש את הבקשה, יש להזדהות תחילה במערכת ההזדהות הממשלתית. במידת הצורך, ניתן להסתייע בסרטון הדרכה  לעניין ההתחברות למערכת ההזדהות הממשלתית.  

2. לאחר ההזדהות במערכת הממשלתית, יש למלא באופן מקוון את טופס הבקשה שצורף לעיל עבור העובדים ששהו בבידוד. לחילופין, ניתן לשדר קובץ ייעודי שיופק ממערכת השכר בחברתכם.

3. נשוב ונזכיר, כי ניתן להגיש תביעה עד 60 יום מתום החודש שבו הסתיימה תקופת הבידוד של העובד.

4. על אף האמור, השיפוי יינתן גם רטרואקטיבית בגין ימי בידוד שדווחו ושולמו במהלך התקופה שבין אוקטובר ועד דצמבר 2020. בקשות לתשלום רטרואקטיבי לתקופה כאמור, ניתן להגיש עד ליום 1.4.2021.

5. שימו לב, התשלום יינתן רק עבור ימי בידוד שדווחו למשרד הבריאות, לכן חשוב לוודא שהעובדים מדווחים על תקופת הבידוד למשרד הבריאות בזמן אמת (ולכל היותר עד 4 ימים לאחר תחילת הבידוד). ככל שעובד דיווח על הבידוד באיחור, השיפוי בגין דמי הבידוד יינתן עבור עד 4 ימים שקדמו לדיווח בלבד.

6. בנוסף נבקש לחדד בשנית, כי עובד שחלה בקורונה (כלומר חולה עם ממצא מעבדתי חיובי ל-Covid-19), אינו זכאי לפי החוק לדמי בידוד ומשכך, מעסיק ששילם דמי בידוד לעובד זה, לא יהיה זכאי לקבלת שיפוי.  כך גם עובד ששהה בבידוד בעקבות חזרה מחו"ל שלא לצרכי נסיעה עסקית ועובד שעבד בתקופת הבידוד.

7. המוסד לביטוח לאומי מפעיל מוקד טלפוני לפניות בנושא דמי בידוד – בטלפון שמספרו 02-5393722.

לפרטים נוספים לעניין הזכאות לשיפוי, נא ראו מזכרנו האמור לעיל מיום 24.11.2020.


[1]    בהתאם לחוק התכנית לסיוע כלכלי (נגיף הקורונה החדש)(הוראת שעה)(תיקון מס' 3), התשפ"א-2020.
 

חדשות נלוות