הארכת תשלום דמי אבטלה – יולי 2021

בסוף חודש יוני 2021 הסתיים "חל"ת הקורונה" הגורף ונקבעו הוראות חדשות בהתייחס לזכאות לדמי אבטלה בתקופת חל"ת.[1]

כן נקבעו לאחרונה הוראות חדשות לעניין דמי לידה לנוכח הקורונה.

בנוסף, לאחרונה קוצרה תקופת הבידוד ונקבעו הנחיות חדשות לעניין יציאה וחזרה לארץ.

ריכזנו עבורכם.ן את עיקרי ההוראות החדשות במזכר זה.

זכאות לדמי אבטלה ודמי לידה

  1. תוספת ימי אבטלה והארכת הזכאות לדמי אבטלה למי שמלאו לו.ה 45 שנים:

עובד.ת שמלאו לו.ה 45 שנים עד ליום 1.7.2021, וקיבל.ה דמי אבטלה בגין חלק או מלוא התקופה שבין 1.3.2020 לבין 30.6.2021, י.תהיה זכאי.ת לתוספת ימי אבטלה השווה למחצית ממספר הימים בעדם הוא/היא קיבל.ה דמי אבטלה בתקופה האמורה (לצורך חישוב מחצית הימים לא יילקחו בחשבון ימי האבטלה שניתנו בשל משבר הקורונה ושהם מעבר לזכאות המקורית על פי הדין) ("תוספת ימי האבטלה").

את תוספת ימי האבטלה ניתן יהיה לממש עד ליום 31.12.2021 או עד תום שנת האבטלה של העובד.ת, לפי המאוחר מבין השניים.

ככל שעובד.ת לא ניצל.ה את מלוא ימי האבטלה שעמדו לזכותו.ה טרם 1.7.2021, הוא/היא י.תהיה רשאי.ת לממש את ימי האבטלה שנותרו לו.ה, בנוסף לתוספת ימי האבטלה.

דמי האבטלה שישולמו בגין תוספת ימי האבטלה יהיו בשיעור של 85% מדמי האבטלה המשולמים בעד ימי אבטלה רגילים.

  1. זכאות לדמי אבטלה למי שהפסיק.ה לעבוד החל מיום 1.7.2021:

מי שהפסיק.ה לעבוד החל מיום 1.7.2021, בין אם בשל פיטורים או חל"ת, זכאותו.ה לדמי אבטלה תיבחן על פי תנאי הזכאות המקוריים לדמי אבטלה, כפי שהיו טרם משבר הקורונה, למעט מספר הקלות ושינויים.

כך למשל, לצורך זכאות לדמי אבטלה, למי שהפסיק.ה לעבוד החל מיום 1.7.2021 נדרשת כעת השלמה של תקופת אכשרה של 12 חודשים לפחות מתוך 18 החודשים האחרונים, אך ישנם חריגים שמאפשרים בכל זאת תקופת אכשרה קצרה יותר בת 6-10 חודשים, כתלות במועד הפסקת העבודה, גיל העובד/ת ומספר התלויים בו.ה.

עוד לדוגמא, לא ישולמו דמי אבטלה בעד 5 ימי האבטלה הראשונים בכל תקופה של 4 חודשי אבטלה רצופים.

נדגיש גם כי החל מיום 1.7.2021 מעסיקים אינם פטורים עוד מתשלום דמי ביטוח למוסד לביטוח הלאומי בגין החודשיים הראשונים בהם עובד.ת שוהה בחל"ת.

בנוסף לאמור לעיל, לגבי מי שיוצא.ת לחל"ת החל מיום 1.7.2021 ואילך, על מנת שי.תהיה זכאי.ת לדמי אבטלה, נדרש כי החל"ת יהיה ביוזמת המעסיק ויימשך לתקופה של 30 ימים לפחות.

כמו כן, ככל שצבורים לזכות העובד.ת שיוצא.ת לחל"ת החל מיום 1.7.2021 ימי חופשה אצל המעסיק, תשלום דמי האבטלה יחל רק לאחר ניכוי ימי החופשה הצבורים אצל המעסיק, בין אם שולמו בעדם דמי חופשה ובין אם לא. 

  1. שיעור דמי האבטלה למי שנמצא.ת בהכשרה מקצועית:

מי שמשתתף.ת בהכשרה מקצועית מטעם שירות התעסוקה, י.תהיה זכאי.ת לדמי אבטלה בשיעור מלא עד ליום 31.12.2021, ולא בשיעור 70% בלבד, כפי שהייתה הזכאות טרם משבר הקורונה, וזאת בכפוף לעמידתו.ה בתנאי הזכאות לדמי אבטלה.

  1. תשלום דמי אבטלה וקצבה נוספות במקביל:

הזכאות לקבלת דמי אבטלה וקצבה נוספת במקביל, מבלי שהדבר ייחשב ככפל קצבאות, הוארכה עד ליום 31.12.2021.

  1. מענק הסתגלות לבני.ות 67 ומעלה:

זכאותם.ן של בני.ות 67 ומעלה שטרם חזרו לעבודה לקבלת מענק הסתגלות מיוחד הוארכה עד לחודש ספטמבר 2021 בכפוף לתנאים מסוימים, אולם שיעור המענק שישולם יקטן מחודש לחודש.

  1. תשלום דמי לידה:

אישה שילדה בתקופה שמיום 1.7.2021 ועד ליום 31.12.2021 בעודה מובטלת, והייתה זכאית לדמי אבטלה במהלך הריונה בתקופה שעד ליום 30.6.2021, תהיה זכאית לדמי לידה בהתאם לתקופה האכשרה שצברה עד ליום האחרון בו שולמו לה דמי אבטלה.

סכום דמי הלידה יחושב על פי השכר שקיבלה בחודשים שעד למועד בו הפסיקה לעבוד.

לפרטים נוספים בנושא תנאי הזכאות המעודכנים לדמי אבטלה ולדמי לידה וכן דוגמאות מספריות ראו אתר הביטוח הלאומי.

תקופת ההגנה מפני פיטורים של עובד.ת לאחר תקופת לידה והורות השוהה בחל"ת

ההוראה הקובעת כי תקופת חל"ת של עובד.ת, שחלה כולה או חלקה במהלך 60 הימים שלאחר תקופת לידה והורות שלו.ה, לא תובא במניין תקופת ההגנה מפני פיטורים של אותו.ה עובד.ת, הוארכה עד ליום 31.12.2021.

כמו כן, החל מיום 1.7.2021 לא נדרשת יותר תקופת חל"ת מינימאלית כדי שתחול ההוראה לעיל.

קיצור תקופת הבידוד

החל מיום 15.7.2021 ניתן לקצר את תקופת הבידוד באמצעות שתי בדיקות קורונה שליליות שיתבצעו כלהלן:

  1. בדיקה ראשונה- סמוך ככל האפשר לכניסה לבידוד;
  2. בדיקה שנייה- החל מהיום השביעי לבידוד, ולפחות 24 שעות לאחר ביצוע הבדיקה הראשונה.

ניתן לסיים את הבידוד מרגע קבלת תוצאת הבדיקה השלילית השנייה (אין צורך להמתין לקבלת מסרון ממשרד הבריאות).

הגבלות ביציאה וחזרה לארץ

בתקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלת יציאה מישראל),התשפ"א-2021, נקבעה רשימת המדינות שקיים איסור ליציאה אליהן (מדינות המוגדרות ברמת סיכון מרבית) הן: אוזבקיסטן, ארגנטינה, בלרוס, ברזיל, דרום אפריקה, הודו, מקסיקו ורוסיה.

ניסיון ליציאה למדינה שקיים איסור יציאה אליה תיחשב לעבירה פלילית ומנהלית, אשר הפרתה תשית על המפר.ה קנס בסך של 5,000 ₪.

ניסיון יציאה מוגדר מרגע שאדם החל בתהליך בידוק ביטחוני או תשאול ביטחוני לנוסעים.ות יוצאים.ות לפני יציאה בתחום שדה התעופה ועד ליציאתם.ן מישראל בפועל.

בידוד לשבים.ות מחו"ל:

החוזרים.ות מהמדינות המפורטות מטה (ששהו בהן ב-14 הימים טרם הגעתם.ן לישראל, למעט שהייה של עד 12 שעות בשטח שדה התעופה) יחויבו בבידוד עם חזרתם.ן, אף אם הם.ן מחוסנים.ות או מחלימים.ות.

להלן רשימת המדינות: אוזבקיסטן; בלרוס; ברזיל; דרום אפריקה; הודו; מקסיקו; ארגנטינה; רוסיה.

החל מיום 16.7.2021 יצטרפו לרשימת המדינות לעיל גם המדינות הבאות: איחוד האמירויות; איי סיישל; אתיופיה; אקוודור; בוליביה; גואטמלה: הונדורס: זימבבואה; זמביה; נמיביה; פרגוואי; צ'ילה; קולומביה; קוסטה ריקה; קירגיזסטן; תוניסיה.

כמו כן, החל מיום 16.7.2021 כל חוזר.ת מחו"ל, בין שהוא/היא מחלים.ה או מחוסן.ת, נדרש.ת לשהות בבידוד עד לקבלת ממצא שלילי בבדיקת הקורונה המתבצעת בשדה התעופה עם החזרה לארץ, או עד חלוף 24 שעות ממועד קבלת האישור על ביקורת הגבולות בכניסה לישראל, לפי המוקדם מביניהם.


[1] חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 225 והוראת שעה), התשפ"א-2021.

חדשות נלוות