עדכון לקוחות נובמבר 2020 – מתווה חדש לתשלום בגין ימי הבידוד

בהמשך למזכרינו הקודמים בנושא, לאחר מספר הצעות ומתווים שהועלו, בימים אלו עוגן מתווה לעניין תשלום לעובדים המצויים בבידוד, במסגרת חוק התכנית לסיוע כלכלי (נגיף הקורונה החדש) (הוראת שעה) (תיקון מס' 3), התשפ"א-2020 ("הוראת השעה" או "החוק"), כפי שנפרט להלן.

שימו לב, כי ההסדר אינו חל על עובדים השוהים בבידוד עקב כך שחלו בקורונה (חולה עם ממצא מעבדתי חיובי ל-nCoV).

משך תוקפה של הוראת השעה

הוראת השעה תקפה רטרואקטיבית החל מיום 29 אוקטובר 2020 עד ליום 31 מרץ 2021.

עם זאת, מעסיק ששילם דמי מחלה לעובדים שלא אובחנו כחולים בקורונה, בשל היותם בבידוד, יהיה  זכאי לשיפוי מביטוח לאומי, רטרואקטיבית גם עבור התקופה שהחל מיום 1 אוקטובר 2020 ועד ליום 29 אוקטובר 2020. 

הזכאות ל"דמי בידוד"

עובד בבידוד יהיה זכאי ל"דמי בידוד" בהתקיים מספר תנאים:

 • העובד נעדר מהעבודה עקב חובת בידוד שחלה עליו או על ילדו (מתחת לגיל 16 או ילד עם מוגבלות הנזקק לסיוע אישי כמוגדר בסעיף 1ב לחוק דמי מחלה (היעדרות בשל מחלת ילד)).
 • העובד מסר דיווח למשרד הבריאות על הבידוד והמציא למעסיקו העתק מהדיווח (תשומת לבכם, כי ניתן לדווח באתר משרד הבריאות על הבידוד וכך להמציא האישור למעסיק כאן), עד 7 ימים לפני מועד תשלום השכר, ומי שמסר במועד מאוחר יותר, יקבל את התשלום חודש לאחר מכן.  
 • העובד שוהה בבידוד לפי הוראות צו בידוד בית.
חריגים לזכאות  ל"דמי בידוד"
 • עובד ששהה בבידוד, ואובחן כחולה קורונה (עובד כאמור לא יהיה זכאי לדמי בידוד לפי הסדר זה, אלא  לדמי מחלה).
 • עובד שנדרש להיות בבידוד עקב חזרה מחו"ל, שלא לצרכי נסיעה עסקית.
 • מי שעובד מהבית בתקופת הבידוד (במקרה זה העובד יהיה זכאי לשכרו הרגיל וגם אין להפחית את ימי היעדרותו מיתרת מכסת ימי מחלתו הצבורים).
חישוב "דמי הבידוד", ניכוי חלקי ממכסת המחלה של העובד

יום ההיעדרות הראשון עקב בידוד:

 • אם חל הסדר דמי מחלה מיטיב או הסדר דמי בידוד מיטיב (כלומר – תשלום 100% דמי מחלה/בידוד מיום ההיעדרות הראשון עקב המחלה/בידוד)- העובד זכאי לתשלום ממעסיקו עבור יום זה אך המעסיק רשאי להודיע שההסדר המיטיב לא יחול. אם המעסיק הוא גוף מתוקצב או נתמך-המעסיק אינו רשאי לוותר על ההסדר המיטיב.
 • אם לא חל הסדר מיטיב – אין זכאות לתשלום בגין יום ההיעדרות הראשון. העובד יכול לבקש לקבל תשלום מאת מעסיקו עבור יום זה על חשבון מכסת החופשה הצבורה שלו.

סך הכל יופחתו מהעובד בכל תקופת בידוד עד 4 ימי מחלה (רק בגין ימי עבודה שנעדר בהם- לא כולל ימי מנוחה שבועית בתקופת הבידוד):

 • אם אין יתרת ימי מחלה- יש לזקוף את היתרה על חשבון ימי מחלה עתידיים.
 • אם עובד יסיים לעבוד ותיוותר לו יתרה שלילית של ימי מחלה, היא תקוזז מהחופשה הצבורה בסיום העבודה, ואם אין יתרת חופשה- לא יהיה לעובד חוב כלפי המעסיק. 

הגנות לעובד בבידוד

 • דין היעדרות עובד בתקופת הבידוד כדין היעדרותו בתקופת מחלה, לרבות לעניין איסור פיטורים.
 • ביצוע הפרשות לקופת גמל וצבירת ותק.

שיפוי למעסיק

מעסיקים זכאים לשיפוי מאת המדינה בגין דמי בידוד ששילמו לעובדיהם לפי המתווה הבא:

 • הזכאות לשיפוי היא רק בגין ימי עבודה בתקופת הבידוד (לא כולל ימי מנוחה). כלומר, 5 או 6 ימים תלוי בהסדרי העבודה הנהוגים.
 • בעד יום אחד בתקופת הבידוד שהמעסיק שילם בעדו, יקבל המעסיק – 100% מעלות יום הבידוד, אלא אם כן המעסיק שילם דמי בידוד מכוח הסדר מיטיב.     
 • מעסיק ששילם לעובד דמי בידוד עקב נסיעה עסקית, לא יהיה זכאי לשיפוי בעד התשלום שנשא בו בשל יום אחד בתקופת הבידוד.        
 • עבור יתר ימי הבידוד, השיפוי יינתן כתלות במספר העובדים של המעסיק נכון ליום 1 אוגוסט 2020-

עד 20 עובדים- 75% מעלות ימי הבידוד.

מעל 20 עובדים- 50% מעלות ימי הבידוד.

 • מעסיקים יהיה רשאים להגיש בקשה לשיפוי למוסד לביטוח לאומי באופן מקוון החל מיום 1 פברואר 2021 ולא יאוחר מ- 60 ימים מתום החודש בו הסתיימה תקופת הבידוד.
 • מעסיק שהינו המדינה, גוף מתוקצב, גוף נתמך, קופת חולים, תאגיד בריאות, מוסד חינוך הממשלה משתתפת בתקציבו, מוסד מוכר לפי חוק  המועצה להשכלה גבוהה ומעסיק של מסתנן – אינם זכאים לשיפוי מאת המדינה.

חדשות נלוות