עדכון לקוחות – עדכון הוראות התו הירוק לעובדים והנחיות לקבלת דמי בידוד

לקוחות וידידים.ות יקרים.ות,

נבקש להביא לידיעתכם.ן כי לאחרונה פורסם תיקון חקיקה לגבי חובת הצגת תו ירוק על ידי עובדים, ובהזדמנות זו נציג בפניכם.ן התפתחות הנוגעת להסדר תשלום דמי בידוד לעובדים. 

תו ירוק לעובדים

בהמשך למזכרנו הקודם בנושא, נעדכנכם.ן בדבר תיקון לתקנות המטילות חובת הצגת אישור "תו ירוק" גם על עובדים במקומות ציבוריים או עסקיים הפתוחים לציבור, במוסדות רפואיים וכן במוסדות רווחה[1] (להלן, בהתאמה: "התיקון" ו-"התקנות"). 

תחילה נעדכן כי תוקף התקנות הוארך, ונכון למועד זה הן בתוקף עד ליום 16.11.2021. 

כעת נעמוד על עיקרי התיקון: 

  • נקבע כי עובד הנדרש להציג אישור כתנאי כניסה למקום עבודתו, אשר הוא אדם מנוע חיסון (קרי, אדם שרופא או שקופת חולים קבעו כי קיימת לגביו מניעה רפואית מלהתחסן נגד נגיף הקורונה), רשאי, להציג אישור על תוצאה שלילית בבדיקת קורונה שבוצעה בשיטת PCR במהלך 7 הימים שקדמו לכניסתו למקום העבודה (זאת, בנוסף לחלופה היחידה שעשויה להיות רלוונטית בעניינו – הצגת תעודת מחלים). 
  • כאמור, מעסיק יכול להחריג מתחולת חובת הצגת אישור כתנאי כניסה למקום העבודה, עובד אשר אינו בא במגע עם מטופלים, מקבלי שירות או קהל הלקוחות. בהקשר זה התיקון מחייב שההחרגה תיעשה בכתב על מנת שתהיה תקפה.
  • נוספו סנקציות בגין עבירה על התקנות, כך שמעסיק שיאפשר כניסה של עובדים בניגוד להוראות התקנות יחשב כמי שביצע עבירה פלילית שבצידה קנס עד לסך של 14,400 ש"ח. יתרה מכך, כאשר רלוונטי, עבירה זו תחשב גם כעבירה מינהלית שדינה קנס בסך 5,000 ש"ח. במקרים של עבירה חוזרת שיעור הקנס יוכפל.   

 עוד נעדכן, כי ביום 13.10.2021 פירסם הממונה על השכר והסכמי עבודה במשרד האוצר, חוזר הנחיות למעסיקים במגזר הציבורי, אשר קובע, בין היתר, שהיעדרות של עובד ממקום עבודתו אך ורק בשל סירובו להציג אישור כתנאי לכניסה למקום עבודתו (כמתחייב על פי התקנות), נחשבת להיעדרות שאינה מוצדקת, שאינה מזכה בשכר עבודה בגין ימי ההיעדרות. 
כפי שנעשה בעבר בנושאים אחרים, אנו סבורים שככל הנראה, ככלל יהיה ניתן להקיש מן הנורמות המוחלות במגזר הציבורי אל המגזר הפרטי, ולהחיל הסדר דומה גם כלפי עובדים המועסקים במקומות עבודה הנמנים על המגזר הפרטי. זאת, כמובן לאחר שנשקלו ונבחנו חלופות סבירות אחרות להעסקת העובד חלף הקביעה שהעובד נעדר ללא הצדקה. 

דמי בידוד

נזכירכם.ן כי הוראת השעה המעגנת תשלום דמי בידוד לעובדים[2] בתוקף עד ליום 31.10.2021. 
בהקשר זה ניידע אתכם.ן כי לאור העובדה ששיעור התחלואה בנגיף הקורונה עדיין גבוה, ועדיין קיימות הוראות שונות המחייבות מי שנחשף לחולה מאומת לשהות בבידוד, הוגש לאחרונה תזכיר חוק המבקש להאריך את תוקף הוראת השעה לתקופה נוספת, עד ליום 31.12.2021. 

כמובן שנמשיך לעדכנכם.ן על כל התפתחות בגזרה זו.

לסיום, נעדכן שהמוסד לביטוח לאומי פירסם לאחרונה הנחיות למעסיקים המפרטות את התנאים ואופן הגשת תביעה לקבלת שיפוי בגין דמי בידוד ששילמו לעובדיהם. קישור להנחיות ניתן למצוא כאן

נשמח לעמוד לרשותכם.ן לכל שאלה או הבהרה בנושא.

כמו כן, אנו ממליצים כי מעסיקים אשר אינם נמנים על מקומות העבודה המצוינים לעיל ומעוניינים להחיל הוראות פרטניות על עובדיהם, ייפנו אלינו לקבלת ייעוץ פרטני בהתאם לנסיבות המקרה.

בברכה,
מחלקת דיני עבודה
שבלת ושות'

האמור במזכר זה ניתן כמידע כללי בלבד, ואין להסתמך עליו בכל מקרה פרטני ללא ייעוץ משפטי נוסף.


1. תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (תו ירוק לעובדים) (תיקון מס' 2), התשפ"ב-2021
2. חוק התכנית לסיוע כלכלי (נגיף הקורונה החדש) (הוראת שעה) (תיקון מס' 3), התשפ"א-2020

חדשות נלוות