עדכון לקוחות – עדכון הסדר תשלום דמי בידוד והרחבת מתווה "התו הירוק" במקומות הפתוחים לציבור

לקוחות וידידים.ות יקרים.ות,

לאור העליה הניכרת בשיעורי התחלואה החליטה ממשלת ישראל על נקיטת מספר צעדים, ביניהם, החזרת מתווה "התו הירוק" בשינויים קלים שנפרט להלן.
בנוסף, הוארכה הזכאות לקבלת דמי בידוד (תוך עדכון הוראות ההסדר) ונקבעה אפשרות לקבל דמי בידוד באופן רטרואקטיבי עבור היעדרות בגין שהייה עם ילד שהיה מחויב בבידוד, בתקופה החל מיום 1.1.2021. 

ריכזנו לנוחיותכם.ן את עיקרי החידושים הנ"ל.    

א. דמי בידוד

1.   זכאות לדמי בידוד ושיעור דמי הבידוד
תיקון לחוק[1] מיום 5.8.2021 ("התיקון לחוק") קובע הסדר חדש בעניין דמי בידוד לעובדים, אשר תוקפו עד ליום 31.10.2021. 

בטרם נסקור את עיקרי ההסדר החדש, נזכיר שתי הוראות אשר נותרו על כנן:עובד חולה אינו זכאי לדמי בידוד (אלא לדמי מחלה) וההסדר כלל לא רלוונטי לגביו. עובד החוזר לישראל מנסיעה פרטית/אישית (לא נסיעת עבודה מטעם המעסיק) אינו זכאי לדמי בידוד. 
לראשונה, יצר התיקון לחוק הבחנה בין עובדים מחלימים או מחוסנים לבין עובדים שאינם כאלה (למעט חריגים, כמפורט להלן)  לענין שיעור דמי הבידוד. 
עובד בבידוד זכאי לקבל דמי בידוד מהמעסיק בעד ימי העבודה שבהם נעדר מעבודתו בתקופת הבידוד, למעט בגין יום עבודה מלא אחד בו נעדר עקב בידוד (כמפורט בהמשך):  עובד שלא התחסן או החלים (כאשר לא הייתה קיימת לגביו מניעה רפואית להתחסן) זכאי ל-75% מגובה דמי הבידוד.עובד "בבידוד מזכה" או עובד שהוא "הורה מלווה" זכאי לתשלום מלא של דמי בידוד.
לצורך קביעת הזכאות לדמי בידוד נקבעו הגדרות חדשות:"עובד בבידוד מזכה" – עובד שמתקיים לגביו אחד מהתנאים הבאים: (1) עובד בתקופת בידוד שהחלה לפני שחלפו 30 ימים מהמועד בו העובד קיבל מנת חיסון ראשונה או לפני שחלפו 7 ימים מהמועד בו קיבל מנת חיסון שנייה, ובלבד שהעובד המציא למעסיק אישור מתאים; (2) עובד מחלים או מחוסן שהמציא על כך אישור למעסיק; (3) עובד שיש לגביו מניעה רפואית להתחסן המגובה באישור מתאים; (4) עובד שנעדר מעבודתו עקב שהיית העובד בבידוד עם ילדו המחויב בבידוד (כאשר הילד אינו חולה או חוזר מחו"ל) או משום שהוא עובד השוהה בבידוד, והעובד מסר למעסיק דיווח לגבי הבידוד שלו ושל ילדו וכן מסר הצהרה לפי הטופס שבתוספת לתיקון לחוק"עובד שהוא הורה מלווה" – עובד שמתקיימים לגביו כל אלה: (1) עובד שנעדר מעבודתו משום שילדו מחויב בבידוד; (2) ילדו אינו חולה או חוזר מחו"ל; (3) העובד אינו מחויב בבידוד בעצמו והוא מחלים או מחוסן; (4) העובד מסר למעסיקו הצהרה בנוסח המצורף לעיל, לפיה בתקופת הבידוד אין לילד הורה אחר הנמצא "בבידוד מזכה", או "הורה מלווה", או הורה שהוא עצמאי וחדל מלעסוק בעסקו או במשלח ידו בשל בידוד הילד; (5) העובד דיווח למשרד הבריאות על הבידוד של ילדו והעביר העתק של הדיווח למעסיק. 
התיקון לחוק מאפשר לעובדים שנעדרו מעבודתם החל מיום 1.1.2021 בשל חובת בידוד של ילדם ולא היו זכאים לדמי בידוד מכוח הנוסח הקודם של החוק, לקבל דמי בידוד באופן רטרואקטיבי, בהתקיים התנאים המצטברים הבאים: העובד מחלים או מחוסן; העובד שהה בבידוד בשל חובת בידוד של ילדו; העובד מסר למעסיק תוך 30 ימים מכניסת התיקון לחוק לתוקף, קרי, עד ליום 4.9.2021, הצהרה והעתק דיווח, כנדרש מהורה מלווה, כמפורט לעיל.
התיקון לחוק מעניק זכאות לדמי בידוד גם לעובד שהוא אומן (השוהה אצלו ילד באומנה) בשינויים המתחייבים. 

2.   תקופת הבידוד
התיקון לחוק קובע כי תקופת הזכאות לדמי בידוד בגין עילת בידוד מסוימת תחל ביום הראשון בו נודע לעובד שחלה עליו או על ילדו חובת בידוד ותסתיים ביום האחרון בו חלה חובת בידוד כאמור, ובלבד שהתקופה כולה לא תעלה על התקופה המזערית לבידוד
כך, שמי שיכול לקצר את תקופת הבידוד לא יהיה זכאי לקבל דמי בידוד עבור תקופת הבידוד המלאה ככל שלא פעל לקצר אותה.
  
בהקשר זה נעיר, כי אם העובד דיווח למשרד הבריאות על כניסתו לבידוד לאחר שחלפו ארבעה ימים ומעלה מהמועד בו נודע לו על חובת הבידוד, התקופה לצורך זכאות לדמי בידוד תחל ארבעה ימים לפני מועד הדיווח.

"תקופה מזערית לבידוד" – סיום תקופת הבידוד במועד המוקדם ביותר שבו יכולה להסתיים לגבי העובד או ילדו חובת הבידוד, בהתאם להוראות צו בידוד בית[2] [נכון להיום ניתן לסיים את תקופת הבידוד: (1) אם לא היו לאדם תסמינים – עם קבלת אישור על תוצאה שלילית בבדיקת קורונה; או (2) עם קבלת אישור על שתי תוצאות שליליות בבדיקות קורונה, כאשר הבדיקה השנייה בוצעה ביום השביעי לתקופת הבידוד ולאחר שחלפו לפחות 24 שעות ממועד ביצוע הבדיקה הראשונה].
 
3.   ניכוי ימי מחלה
למעט עובד הנמצא בבידוד בשל חזרתו מנסיעת עבודה וזכאי לתשלום מלא בגין כל הימים בהם נעדר מעבודתו (ולא עבד בהם), עובד בבידוד לא זכאי לתשלום בעד יום עבודה מלא אחד בתקופת הבידוד, אך הוא יכול לבחור לקבל תשלום לגבי יום זה על חשבון יום חופשה המגיע לו, או מכוח קיומו של הסדר מיטיב.

מתקופת המחלה הצבורה של עובד ששולמו לו דמי בידוד יופחת מספר ימי העבודה שבהם נעדר מעבודתו בשל הבידוד, ועד שלושה ימי מחלה (במקום ארבעה ימים בהסדר הקודם). 

לעובדים שהם הורים מלווים הנעדרים מעבודתם לסירוגין במהלך תקופת הבידוד של ילדם, יופחתו מספר הימים באופן יחסי לימי ההיעדרות של כל אחד מהם מתוך כלל ימי ההיעדרות במהלך תקופת הבידוד, עד לסך כולל של שלושה ימים לשניהם יחד. 

4.    שיפוי מעסיקים
מעסיק ששילם לעובדו דמי בידוד זכאי לשיפוי מהמוסד לביטוח לאומי עבור התשלום ששילם לעובדו (בשיעור של 50%-100% מהעלות שבה נשא המעסיק, בהתאם למספר העובדים שהועסקו על ידו ביום 1.8.2020). 

השיפוי יוענק ביחס לסכום המצטבר של: (1) דמי הבידוד ו-(2) ההוצאות הנלוות ששילם המעסיק בפועל בתקופת הבידוד בשל תשלום דמי הבידוד, עד למכסה בגובה 30% מדמי הבידוד. 

בקשה לשיפוי ניתן להגיש תוך 90 ימים מתום החודש שבו הסתיימה תקופת הבידוד של העובד או של ילדו (במקום 60 ימים בהסדר הקודם). חרף האמור, בקשה ראשונה לשיפוי בהתאם להסדר המעודכן מכוח התיקון לחוק, יש להגיש מיום 15.10.2021 ואילך. 

בקשה לשיפוי בגין דרישה רטרואקטיבית לדמי בידוד ניתן להגיש מיום 15.10.2021 ועד ליום 15.12.2021 בלבד.

ב. ה"תו הירוק"

החל מיום 8.8.2021 כניסה של אדם מעל גיל שנה למקום ציבורי או עסקי הפתוח לציבור מותנית בהצגת אישור "תו ירוק" או אישור על תוצאה שלילית בבדיקת קורונה מיידית[3] . המדובר במקומות הבאים:אולם או גן לשמחות ואירועים וכל מקום ציבורי במתקיים בו אירוע או שמחה;מועדון (לרבות מקום שמתקיים בו מופע בידור או אומנות, שאינו בהושבה בלבד ושכולל הגשה או מכירה של מזון) או דיסקוטק;מקום לעריכת כנסים;מכון כושר או סטודיו;מסעדות, בתי קפה, ברים ופאבים;בית מלון;מקום שמתקיימים בו אירועי ספורט או פעילות תרבות (לרבות סרט, הצגה, מופעי מוזיקה, מחול או בידוק) בנוכחות קהל.
הוראות מעבר – עד ליום 11.8.2021 אישור על תוצאה שלילית בבדיקת קורונה שבוצעה בשיטת PCR בתשלום תחשב לאישור "תו ירוק". כמו כן, עד ליום 19.8.2021 אישור "תו ירוק" כולל אישור שמנפיק משרד הבריאות לילד או לאדם מנוע חיסון המעיד על כך שהוא קיבל תוצאה שלילית בבדיקת קורונה שבוצעה בשיטת PCR ותקף ל-72 שעות ממועד ביצוע הבדיקה.

את הרשימה המעודכנת תוכלו למצוא כאן.

נציין, כי כבר בשלב זה נקבע חריג למחלים או מחוסן החוזר ממדינה בסיכון (אשר החל מיום 16.8.2021 תוגדר כ"מדינה כתומה"), כאשר חוזר מחו"ל ששהה ב-14 הימים שקדמו להגעתו לישראל באחת מהמדינות בסיכון המוגדרות כך בצו בידוד בית, אשר חלה באותה מדינה, החלים מהמחלה וקיבל אישור החלמה על בסיס ממצא מעבדתי חיובי ל-nCov – אינו מחויב בבידוד מלא.
 [1] חוק התכנית לסיוע כלכלי (נגיף הקורונה החדש) (הוראת שעה) (תיקון מס' 6), התשפ"א-2021
[2] צו בריאות העם (נגיף הקורונה החדש) (בידוד בית והוראות שונות) (הוראת שעה), תש"ף-2020 (להלן: "צו בידוד בית")
[3] מכוח תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלת פעילות של מקום ציבורי או עסקי), תשפ"א-2021   

ג. הוראות החלות על מחזיק או מפעיל של מקום הפתוח לציבור

למען הסדר הטוב, נזכיר מספר הוראות בהם צריך לעמוד מחזיק או מפעיל של מקום ציבורי או עסקי שחל עליו ה"תו הירוק":

  • הצבת שלט בכניסה, במקום בולט לעין, בשפות עברית, ערבית ואנגלית בדבר חובת הצגת אישור "תו ירוק" או אישור על תוצאה שלילית בבדיקת קורונה, כתנאי לכניסה למקום;
  • למקום שהכניסה אליו נעשית בדרך של תיאום או הזמנה מראש, יש ליידע את הלקוחות בעת ההזמנה כי הכניסה למקום מותנית בהצגת אישור "תו ירוק" או אישור על תוצאה שלילית בבדיקת קורונה;
  • מינוי ממונה קורונה האחראי על יישום ההוראות הקבועות בתקנות.

ד. מקומות עבודה

ההוראות החדשות של "התו הירוק" הנזכרות לעיל אינן חלות על בעל מקום העבודה ועל עובדיו.

בישיבת קבינט הקורונה מיום 3.8.2021 נקבע (ובהמשך אושר בהחלטת ממשלה) כי החל מיום 8.8.2021 ועד ליום 30.9.2021 יצומצם שיעור העובדים השוהים בו זמנית במשרדי הממשלה ל-50% ממצבת העובדים, וככל הניתן, יש לצמצם באופן דומה את שיעור העובדים בכל המגזר הציבורי. 

באותה ישיבה, ניתנה המלצה למקומות עבודה במגזר הפרטי לעבור למתכונת עבודה מהבית. המלצה זו אינה מחייבת כמובן, אך בהתאם ליכולות ולצרכי מקום העבודה אנו מציעים לבחון את אפשרות יישומה. 

ה. עטיית מסכות

חובת עטיית מסכות בחלל סגור נותרה על כנה, כפי שהסברנו במזכרנו מיום 1.6.2021 וחלה חובה על מעסיק לדאוג שעובדיו ייעטו מסכות כנדרש. 
בנוסף, נוספה חובה לעטות מסכה בהתקהלות מעל 100 אנשים בשטח פתוח. 

ו. כניסה לישראל

החל מיום 16.8.2021 יחול שינוי באופן סיווג המדינות המחייבות בידוד עם הגעה מהן אל ישראל, כאשר בניגוד למצב הנוכחי בו הייתה קטגוריה אחת של מדינות שכניסה מהן אל ישראל מחייבת בידוד, משרד הבריאות החליט על חלוקת המדינות לשלוש קטגוריות בהתאם לרמת הסיכון של אותה מדינה: 

את הרשימה המעודכנת תוכלו למצוא כאן.

נציין, כי כבר בשלב זה נקבע חריג למחלים או מחוסן החוזר ממדינה בסיכון (אשר החל מיום 16.8.2021 תוגדר כ"מדינה כתומה"), כאשר חוזר מחו"ל ששהה ב-14 הימים שקדמו להגעתו לישראל באחת מהמדינות בסיכון המוגדרות כך בצו בידוד בית, אשר חלה באותה מדינה, החלים מהמחלה וקיבל אישור החלמה על בסיס ממצא מעבדתי חיובי ל-nCov – אינו מחויב בבידוד מלא.


[1] חוק התכנית לסיוע כלכלי (נגיף הקורונה החדש) (הוראת שעה) (תיקון מס' 6), התשפ"א-2021
[2] צו בריאות העם (נגיף הקורונה החדש) (בידוד בית והוראות שונות) (הוראת שעה), תש"ף-2020 (להלן: "צו בידוד בית")
[3] מכוח תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלת פעילות של מקום ציבורי או עסקי), תשפ"א-2021

   נשמח לעמוד לרשותכם לכל שאלה ו/או הבהרה.

בברכה,
מחלקת דיני עבודה
שבלת ושות'


האמור במזכר זה ניתן כמידע כללי בלבד, ואין להסתמך עליו בכל מקרה פרטני ללא ייעוץ משפטי נוסף.

חדשות נלוות