עדכון לקוחות – תו ירוק לעובדים

לקוחות וידידים.ות יקרים.ות,

נבקש לעדכנכם.ן בדבר תקנות חדשות[1] המחילות את ה"תו הירוק" גם על עובדים במקומות ציבוריים או עסקיים הפתוחים לציבור (הפועלים כבר בהתאם ל"תו הירוק"), במוסדות רפואיים וכן במוסדות רווחה (להלן: "התקנות"), בהמשך להחלת ה"תו הירוק" על עובדים במוסדות חינוך[2] – וזאת עקב חוות דעת אפידימיולגית של משרד הבריאות לעניין החלת ה"תו ירוק" על עובדים במקומות עבודה שלהם מאפיינים המעלים סיכון מוגבר להדבקה ולתחלואה.

להלן עיקרי התקנות, אשר תחולנה נכון לעכשיו למשך תקופה של שבועיים –החל מיום 05.10.2021 ועד ליום 19.10.2021 :

 1. התקנות תחולנה על עובדים במקומות ציבוריים או עסקיים הפתוחים לציבור הפועלים בהתאם ל"תו הירוק" (ביחס לכניסת לקוחות ומבקרים)[3],  ובכלל זה:
 2. אולמות או גני אירועים;
 3. מועדונים או דיסקוטקים;
 4. מקומות לעריכת כנסים או תערוכות;
 5. מכוני כושר, סטודיו ובריכות שחייה המצויות במבנים;
 6. מסעדות, ברים ופאבים;
 7. בתי מלון;
 8. מקומות אשר מתקיימים בהם אירועי ספורט או תרבות בנוכחות קהל;
 9. מוזיאונים, ספריות ואטרקציות (לרבות פארקי שעשועים, פארקי מים ומשחקיות).

כמו כן, התקנות תחולנה על עובדים במוסדות רפואיים (כגון בתי חולים ומרפאות) ומוסדות רווחה (לרבות בתי דיור מוגן).

 • עובדים במקומות כאמור יידרשו להציג, כתנאי לכניסתם למקום העבודה, אישור "תו ירוק"[4] או אישור על תוצאה שלילית בבדיקת קורונה מיידית אשר בוצעה במהלך 84 השעות שקדמו להצגתו, בצירוף תעודה מזהה.
 • עם זאת, הדרישה להצגת אישור "תו ירוק" או תוצאת בדיקה כאמור, לא תחול על עובדים אשר מעסיקם קבע כי אינם באים במגע עם מטופלים, מקבלי שירות או קהל הלקוחות במקום העבודה.
 • על מעסיק במקומות עבודה כאמור ליידע את העובדים במקום העבודה באשר לחובה זו וחל איסור על המעסיק להתיר כניסה של עובדים שלא הציגו אישור או תוצאת בדיקה כאמור  למקום העבודה.
 • נבהיר בהקשר זה, כי חובה זו תחול הן על  מי שמועסק במקום העבודה[5], והן על נותני שירותים במקום העבודה (בין שמתקיימים עם המעסיק יחסי עבודה ובין שלא מתקיימים), לרבות מתנדבים.
 • לעניין אישור "התו הירוק" נדגיש כי החל מיום 3.10.2021, לאור שינוי מדיניות הממשלה ביחס לתו הירוק, עובד יהיה זכאי לאישור "תו ירוק" רק אם קיבל מנת חיסון שלישית וחלף שבוע ממועד החיסון או אם טרם עברו שישה חודשים ממועד מנת החיסון השנייה שלו (או ממועד החלמתו). אולם, לצורך התארגנות, נקבעה בתקנות הוראת שעה לפיה עד ליום 19.10.2021, יראו כאישור "תו ירוק" גם אישור על קבלת מנת חיסון שלישית (גם אם לא חלף שבוע ממועד החיסון).

עוד, נבקש לעדכן כי בהחלטת ממשלה מיום 9.9.2021 החליטה הממשלה, כצעד משלים להתקנות התקנות, על קידום שני תיקוני חקיקה קיימת בהקשר זה:

 • תיקון לחוק פיצויי פיטורים, התשכ"ג-1963 – כך שייקבע שבתקופה שבה חלה הגבלה על כניסה למקום עבודה של עובד שאינו מציג אישור "תו ירוק" או תוצאת בדיקה שלילית (בהתאם לתקנות כאמור לעיל), סיום יחסי העבודה שבין העובד למעסיקו הנובע מסירוב כאמור של העובד-  ייחשב להתפטרות שאינה בדין מפוטר ואינו סיום של חוזה לתקופה קצובה, המזכים בפיצויי פיטורים על פי החוק  ולא יחייב את  המעסיק או העובד, לפי העניין, במתן הודעה מוקדמת.
 • תיקון לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה-1995 לעניין דמי אבטלה- כך שייקבע בתקופה שחלה ההגבלה כאמור לעיל, עובד שהסתיימה העסקתו בשל סירובו כאמור להציג תו ירוק או תוצאת בדיקה שלילית, יהיה זכאי לדמי אבטלה רק לאחר 90 ימים (כמי שהפסיק את עבודתו מרצונו בלי שהייתה הצדקה לכך לעניין הזכות לקבלת דמי אבטלה), ואם הופסקו יחסי העבודה בינו לבין המעסיק באופן זמני – לא יראו אותו כמי שיצא לחל"ת ביוזמת המעסיק.

בהמשך לכך, פורסמו לאחרונה תזכירי חוק המעלים על הכתב תיקונים אלו, אולם יש לציין כי כבר כעת, נראה שישנן התנגדויות רבות להעברתם בקרב חברי הכנסת. יודגש, כי ככל שתיקונים אלו יועברו, הוראתן תחולנה רק על עובדים המחויבים בהצגת אישור תו ירוק או אישור על תוצאת בדיקה מיידית שלילית בהתאם לתקנות, כאמור לעיל.

*   *   *

נשמח לעמוד לרשותכם.ן לכל שאלה או הבהרה באשר לאופן יישום התקנות.

כמו כן, אנו ממליצים כי מעסיקים אשר אינם נמנים על מקומות העבודה המצוינים לעיל ומעוניינים להחיל הגבלות לעניין כניסת עובדיהם למקום העבודה, ייפנו אלינו לקבלת ייעוץ פרטני בהתאם לנסיבות המקרה.

האמור במזכר זה ניתן כמידע כללי בלבד, ואין להסתמך עליו בכל מקרה פרטני ללא ייעוץ משפטי נוסף.


[1] תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (תו ירוק לעובדים), התשפ"ב-2021.

[2] בהתאם לתקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלת פעילות של מוסדות המקיימים פעילות חינוך והוראות נוספות), התשפ"א-2021.

[3] בהתאם לתקנה 2(א) לתקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלת פעילות של מקום ציבורי או עסקי והוראות נוספות), התשפ"א-2021.

[4] תעודת מחוסן או מחלים או אישור על זכאות לתעודה כאמור או אישור על השתתפות בניסוי קליני לחיסון נגד נגיף הקורונה בישראל.

[5] "מקום העבודה" הינו מקום בו מועסקים עובדים על ידי המעסיק, מקום בו נעשית עבודה לצורכי עסק או משלח יד או מקום שעובד מגיע אליו במסגרת עבודתו, לרבות במרחב הציבורי.

חדשות נלוות