עדכון שכר המינימום, עדכוני "חרבות ברזל"; הפחתת דמי הבראה; ותזכורת לגבי פרסום דו"חות פערי שכר על בסיס מגדר

Wage Gap - Chess board with male and female Pawn on uneven stack of coins.

לקוחות וידידים.ות יקרים.ות,
ריכזנו עבורכם.ן עדכונים חשובים נוספים מהעת האחרונה. 

עדכון שכר המינימום

ביום 1.4.2024 שכר המינימום התעדכן לסך 5,880.02 ₪ לחודש.
לאור קיצור שבוע העבודה ל-42 שעות, שמשמעותו כי חודש עבודה מלא הינו בן 182 שעות, שכר המינימום לשעה עומד על 32.30 ₪. מאחר שחוק שכר מינימום, התשמ"ז-1987, מחשב את התעריף השעתי על בסיס חלוקת שכר המינימום לחודש ב-186, החל מיום 1.4.2024 תשלום שכר הנמוך מ-31.61 ₪ לשעה ייחשב כעבירה פלילית והפרה מנהלית של החוק.

מה מומלץ לעשות ואיך ניתן לפעול?

 1. עדכון שכר עובדים: לוודא שהחל מיום 1.4.2024 ישולם לעובדיכם ועובדותיכן שכר שאינו נמוך משכר המינימום.
 2. עדכון תלושים: לוודא עם חברות השכר/הנהלת החשבונות, שהחל משכר אפריל 2024 יתעדכנו תעריפי שכר המינימום המופיעים בתלוש השכר (זו חובה מכוח חוק הגנת השכר, התשי"ח-1958).
 3. עדכון מודעה בדבר שכר מינימום: לעדכן את תעריף שכר המינימום במודעות הנדרשות להיות תלויות במקום העבודה לפי תקנות שכר מינימום (מודעה בדבר עיקרי זכויות העובד על פי החוק), תשס"ה- 2005.
  לנוחיותכם תוכלו למצוא את נוסח המודעה בעברית בלחיצה כאן ואת נוסח המודעה באנגלית בלחיצה כאן
 4. עדכון התקשרויות חוזיות: ככל שקיימות התקשרויות עם קבלנים המספקים לכם.ן שירותי ניקיון, הסעדה, שמירה ואבטחה וכן שירותי כוח אדם, עליכם.ן לוודא שהשכר שישולם לעובדי הקבלן לא נופל משכר המינימום, ובהזדמנות זו לבחון האם יש צורך לעדכן את התמורה המשולמת לקבלן השירות כדי שלא יהיה מדובר ב"חוזה הפסד".

הארכת תקופת הזכאות לתשלום שכר לעובדים לחודשים נובמבר ודצמבר 2023 

בהסכם קיבוצי חדש מיום 22.2.2024[1] שהוראותיו הורחבו בצו מיום 17.3.2024[2] על הכלל המשק ("צו השכר החדש"), נקבע כי תקופת הזכאות לשכר בגין ימי היעדרות עקב המצב הבטחוני תוארך כך שתכלול גם את החודשים נובמבר ודצמבר 2023 (ולא רק את חודש אוקטובר כפי שנקבע תחילה). 
הזכאות לשכר בגין תקופה זו, תהיה בהתאם לתנאים שהוזכרו במזכרנו הקודם.
בצו השכר החדש עודכנה גם הגדרת ה"איזור המיוחד" בו צריך להימצא מוסד החינוך, מקום העבודה או מקום  המגורים לשם קבלת שכר עבור היעדרות בחודש דצמבר 2023. 

הסכם קיבוצי וצו הרחבה מתוקן- הרחבת התקופה המוגנת למשרתי מילואים

בהמשך למזכרנו על הארכת התקופה המוגנת מפני פיטורים למשרתי מילואים לתקופה של 60 ימים לפחות, תוקנו גם הוראות ההסכם הקיבוצי וצו ההרחבה בעניין זה ("צו המילואים החדש").
על פי צו המילואים החדש תוקם ועדת פיקוח מטעם משרד העבודה, אשר תדון בבקשות לפיטורים של משרתי מילואים לתקופות של 60 ימים או יותר, החל מהיום ה-31 לאחר תום שירות המילואים (במקום הועדה הפריטטית שנקבעה במקור). 
הפנייה לועדת הפיקוח תיעשה באמצעות הדוא"ל ​​​​​​VaadatPikuachMiluim@labor.gov.il
הוועדה לא תדון בבקשות שיוגשו ללא מחלוקת בין הצדדים לעניין הפיטורים, ותודיע על החלטתה לעובד ולמעסיק תוך 5 ימים. 
במקרים בהם יתעוררו חילוקי דעות בין הצדדים לעניין הפיטורים הועדה תכריע בבקשה בתוך 14 ימים מיום הגשתה.  
בדומה לועדת התעסוקה שמוסמכת לתת היתר במקרה של משרתי מילואים לתקופות קצרות מ-60 יום וכן במהלך 30 הימים הראשונים לאחר שירות מילואים ממושך יותר, ועדת הפיקוח לא תיתן היתר אם הפיטורים קשורים למילואים ובהיעדר "טעמים מיוחדים". 

דמי הבראה – הפחתת יום והקפאת הסכום

ביום 18.3.2024 נחקק חוק הקפאה והפחתה של דמי הבראה בשנת 2024 לשם תקצוב הטבות לחיילי מילואים, התשפ"ד-2024 ("חוק הקפאת דמי הבראה"). 

מה קובע החוק להקפאת דמי הבראה?   

 • כל מעסיק יפחית מחיר יום הבראה אחד מתשלום דמי הבראה לשנת 2024. 
 • חוק הקפאת דמי הבראה חל על נושאי משרה גם אם לא מתקיימים עימם יחסי עבודה, כך שיש להפחית את התמורה של נושא המשרה בחודש יולי 2024 בסכום ההשתתפות הקבוע בחוק הקפאת דמי הבראה (471.4 ₪).
 • אם ההבראה ניתנת כנופש או בהטבה אחרת, יופחת שווי המימון או ההטבה בהתאם. 
 • עובד במשרה חלקית או שעבד רק חלק מהשנה, לגביו ההפחתה תהיה יחסית להיקף המשרה או תקופת העבודה (בהתאם למקרה). 
 • עובד שללא החוק להקפאת דמי הבראה היה זכאי בשנת 2024 ל-5 ימי הבראה, אם במהלך החודשים ינואר- מרץ 2024 השכר החודשי הממוצע שלו לא עלה על 6,000 ₪, יופחת מתשלום דמי ההבראה שמגיע לו רק מחיר של חצי יום הבראה. חוק הקפאת דמי הבראה קובע גם הנחיות לגבי מי שלא עבד באחד החודשים ינואר- מרץ 2024. 
 • בנוסף, לא יהיה עדכון של תעריף דמי ההבראה בשנת 2024 (תעריף דמי הבראה יהיה זהה לסכום של יום הבראה לפיו חושבו דמי הבראה בשנת 2023).  

מתי מתבצעת ההפחתה?

 • במועד תשלום דמי ההבראה. 
 • במקרה  בו דמי ההבראה משולמים מידי חודש, יופחת כל חודש 1/12 ממחיר יום הבראה מלא (ובאופן יחסי במקרה של חלקיות משרה).    
 • חוק הקפאת דמי הבראה קובע הנחיות נוספות לגבי מועדי תשלום דמי הבראה נוספים. 

לאן מועבר סכום ההשתתפות שהופחת מדמי ההבראה של העובדים? 

הסכומים שהופחתו יועברו לאוצר המדינה. החוק קובע מנגנון להעברת התשלום.

תזכורת: לקראת חובת פרסום הדו"חות לפי חוק שכר שווה שנת 2023

נזכירכם.ן כי מכוח תיקון מס' 6 לחוק שכר שווה לעובדת ולעובד, התשנ"ו-1996, מעסיקים מסוימים נדרשים לפרסם אחת לשנה נתונים אודות פערי שכר בין גברים לנשים המועסקים אצלם בארגון. 

הנחיות וסקירה של ההוראות העדכניות בנושא תוכלו לקרוא בפרסומים קודמים של משרדנו בנושא:


סקירה זו, כאשר כתובה בלשון זכר נכתבה כך למען הנוחות, אך מיועדת לנשים וגברים כאחד.

אנו מזמינים אותכם להיות איתנו בקשר לגבי יישום כל הנושאים הנזכרים במזכר זה.   

בברכה, 
מחלקת דיני עבודה
שבלת ושות'


[1] הסכם קיבוצי 7005/2024 מיום 22.2.2024 בין נשיאות המגזר העסקי ובין הסתדרות העובדים הכללית החדשה שעניינו תיקון הוראות בהסכם קיבוצי 7001/2024 מיום 11.1.2024.


[2] צו הרחבה להסכם קיבוצי בעניין הארכת תקופת הזכאות לתשלום שכר בשל נזק מלחמה ונזק עקיף (חרבות ברזל)(מס' 2).

חדשות נלוות