עדכונים בתחום המע"מ – מרץ 2024

עדכונים בתחום המע"מ – מרץ 2024

לקוחות יקרים,
נבקש להביא לידיעתכם במרוכז מספר עדכונים רלוונטיים בתחום המע"מ:

1. העלאת שיעור המע"מ החל משנת 2025

החל מיום 1 בינואר 2025 יועלה שיעור המע"מ מ 17% ל 18%, וזאת לאחר שביום 28 בפברואר 2024 פורסם ברשומות צו מס ערך מוסף (שיעור המס על עסקה ועל יבוא טובין) (תיקון), התשפ"ד- 2024.

עוד נציין, כי ביום 22 בינואר 2024 פורסמה הצעה להעלת שיעור מס השכר ומס הרווח המשולמים בישראל על פעילות בישראל של מוסד כספי מ-17% ל-18%, החל מיום 1 בינואר 2025, באמצעות פרסומה של טיוטת צו מס ערך מוסף (שיעור המס על מלכ"רים ומוסדות כספיים) (תיקון), התשפ"ד- 2024.
ההצעה האמורה טרם אושררה שכן טרם פורסמה ברשומות.

2. תיקון חוק מע"מ – הקלות ועידוד בנייה לשכירות ארוכת טווח

בכדי לעודד בנייה מאסיבית של מתחמים לשכירות ארוכת טווח, פורסם תזכיר לתיקון חוק מע"מ שמטרתו הינה מתן אפשרות לניכוי מס התשומות הגלום בהוצאות המשמעותיות של פרוייקטים לבנייה ארוכת טווח.
חוק עידוד השקעות הון מגדיר "בניין לשכירות מוסדית" כך:

"בניין אשר בתוך התקופה שמיום תחילת חוק התכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2021 ו-2022), התשפ"ב-2021 (בפרק זה – חוק התכנית הכלכלית) עד יום ט"ז בטבת התשצ"ב (31 בדצמבר 2031), הוגשה לגביו, לפני תום הבנייה, בקשה לאישור תכנית כאמור בסעיפים 3(2) ו-17, בצירוף היתר הבנייה, מתקיימים לגביו כל אלה:

  • יש בו 10 דירות לפחות, אם הוא נמצא באזור שאינו אזור פריפריאלי, או 6 דירות לפחות, אם הוא נמצא באזור פריפריאלי;
  • המינהלה שוכנעה כי בהתאם לתכנית שהוגשה לפי סעיף 3(2), הדירות לשכירות מוסדית יושכרו בהשכרה לטווח ארוך, לתקופה של 15 שנים לפחות בממוצע מתוך 18 השנים שלאחר תום הבנייה;"

כיום, חוק מע"מ קובע כי יחול פטור ממע"מ לעוסק שתחום עיסוקו הינו שכירות למגורים לרבות שכירות מוסדית, כהגדרתם בחוק לעידוד השקעות הון. במצב זה, העוסק אינו זכאי לקזז מס תשומות בגין רכישת המקרקעין ומס תשומות בגין בניית הבניין ומנגד הכנסות השכירות לרבות הרווחים העתידיים ממכירת הדירות יהיו פטורים ממע"מ.

התזכיר לתיקון חוק מע"מ מתמקד בשני מישורים:

  1. מישור ראשון הינו לעניין מס התשומות. עוסק יוכל לבחור בהמשך המצב הקיים, כלומר אי קיזוז מס התשומות הגלום ברכישת המקרקעין וההוצאות לשם בניית הבניין ומנגד הכנסות השכירות לרבות הרווחים העתידיים ממכירת הדירות יהיו פטורים ממע"מ. לחילופין, יוכל העוסק לבחור בניכוי מס התשומות במהלך שלב הבנייה כאשר אומנם הכנסות השכירות ימשיכו להיות פטורות ממע"מ, אך בעת מכירת הדירה יחול חיוב מלא במע"מ על ההכנסות מהמכירה.
  2. מישור שני הינו קביעה כי מועד תשלום המע"מ יהיה המוקדם מבין מועד מכירת הדירות או תום תקופת השימוש בנכס למטרות שכירות למגורים לטווח ארוך.

מחלקת המסים תשמח לעמוד לרשותכם בכל שאלה או הבהרה בנושאים לעיל.

חדשות נלוות