עדכונים מהעת האחרונה ותזכורת בענין חוק שכר שווה

לקוחות וידידים.ות יקרים.ות, 

אנו מבקשים לעדכנכם.ן בדבר מספר עדכונים חשובים מהעת האחרונה. 

צו הרחבה חדש בענף השמירה והאבטחה לפי חוק הסכמים קיבוציים, התשי"ז – 1957

1.    ביום 21.3.2021 נחתם הסכם עבודה קיבוצי כללי בענף השמירה והאבטחה בין הארגון הארצי של מפעלי השמירה והאבטחה בישראל לבין הסתדרות העובדים הכללית החדשה – האגף לאיגוד מקצועי – האיגוד הארצי של עובדי השמירה (להלן: "הסכם קיבוצי כללי"),[1]  אשר כניסתו לתוקף הותנתה במתן צו הרחבה מכוחו.

2.    ביום 27.03.2022 חתמה שרת הכלכלה והתעשייה הגב' אורנה ברביבאי (להלן: "שרת הכלכלה"), על צו הרחבה שהרחיב את הוראות ההסכם הקיבוצי הכללי,[2]  וקבע כי ההוראות המורחבות יחולו על כל העובדים והמעסיקים בענף השמירה והאבטחה בישראל (להלן: "הצו"). 

הצו משפר את תנאי העסקתם של עובדי השמירה והאבטחה המועסקים על ידי חברות שמירה ואבטחה. 

תחילת תוקפו של הצו ביום 01.09.2022 (להלן: "המועד הקובע").

להלן עיקרי הצו:

שכר מינימום ענפי 
החל מהמועד הקובע: 
✔️ עובד יהיה זכאי לשכר מינימאלי של 10% מעל שכר המינימום לפי כל דין וכפי שיתעדכן מעת לעת, לכל שעת עבודה (נכון למועד זה, התעריף השעתי המינימאלי הינו 32.03 ₪, והתעריף החודשי המינימאלי לעובד המועסק במשרה מלאה הינו 5,830 ₪).
✔️  עובד אשר סיים קורס הכשרה או השלים הכשרה בענף, והינו מועסק בפועל בתפקיד בו סוג הכשרה זו נדרשת בהתאם לתנאי ההתקשרות שבין המעסיק למזמין השירות יהא זכאי לשכר מינימאלי כדלקמן: 

 • בודק בטחוני – 10% מעל שכר המינימום לפי כל דין (ראו תעריפים לעיל).
 • מאבטח בסיסי ובודק בטחוני/סדרן באירועי תרבות וספורט – 15% מעל שכר המינימום לפי כל דין (נכון למועד זה, תעריף שעתי מינימאלי של 33.488 ₪ ותעריף חודשי מינימאלי של 6,095 ₪).
 • מאבטח מתקדם ב' – 30% מעל שכר המינימום לפי כל דין (נכון למועד זה, תעריף שעתי מינימאלי של 37.856 ₪ ותעריף חודשי מינימאלי של 6,890 ₪).
 • מאבטח מתקדם א' – 40% מעל שכר המינימום לפי כל דין (נכון למועד זה, תעריף שעתי מינימאלי של 40.768 ₪ ותעריף חודשי מינימאלי של 7,420 ₪).
 • מאבטח עוטף ירושלים ומאבטח בכיר ב' – 60% מעל שכר המינימום לפי כל דין (נכון למועד זה, תעריף שעתי מינימאלי של 46.592 ₪ ותעריף חודשי מינימאלי של 8,480 ₪).

הפרשות בגין קרן השתלמות – תבוצענה על בסיס שכר מינימום לפי כל דין וכפי שיתעדכן מעת לעת, וכן מדמי ההבראה ועד ל-182 שעות בחודש.

שי לחג – גובה השי בעד כל חג החל מהמועד הקובע עודכן, ויעמוד על סך 250 ₪ ברוטו.

מנוחה שבועית – לאור מאפייניו הייחודים של הענף השמירה והאבטחה, החל מהמועד הקובע המנוחה השבועית לעובד תהא בתחום של 36 שעות  החל משעה 16:00 ביום שישי ועד לשעה 04:00 בבוקר יום ראשון. כל שעת עבודה בתחום שעות המנוחה השבועית תזכה את העובד בגמול עבודה במנוחה שבועית כחוק ולהפרשות לקופת גמל לקצבה כקבוע בסעיף 9(ב)(2) להסכם הקיבוצי מיום 22.07.2014.[3] 

לדוגמה: עובד אשר עבד ביום שישי החל משעה 12:00 ועד לשעה 20:00, יהא זכאי לגמול עבודה במנוחה שבועית בגין שעות העבודה מהשעה 16:00 ואילך; עובד אשר עבד במוצאי שבת משמרת אשר הסתיימה ביום ראשון לאחר השעה 04:00 בבוקר, יהא זכאי לגמול עבודה מנוחה שבועית עד השעה 04:00 בלבד.

חוק עבודת נשים (תיקון מס' 63), התשפ"ב – 2022
1.    ביום 14.03.2022 הורחבו הוראות חוק עבודת נשים, התשי"ד-1954 (להלן: "חוק עבודת נשים") המתייחסות לאיסור על מעסיק לסרב לקבל לעבודה עובדת רק בשל כך שהיא הודיעה שאינה מסכימה לעבוד בלילה בשל טעמים משפחתיים, כך שהן תחולנה גם על עובדת, עובד, מועמדת לעבודה או מועמד לעבודה, לפי העניין, שהם הורה עצמאי [4] לגבי עבודה בשעות שבין 24:00 ועד 07:30. 

2.    כזכור, חוק עבודת נשים,[5]  קובע כי לא יסרב מעסיק לקבל אישה לעבודה בשל כך בלבד שהיא הודיעה עם קבלתה לעבודה שאינה מסכימה מטעמים משפחתיים לעבוד בלילה.[6] 
עוד כזכור, ההוראה הנ"ל לא חלה על סוגי מקומות עבודה שקבע שר העבודה והרווחה בתקנות וכן על שירותים, מקומות, עבודות ותפקידים מסוימים.[7]   

תזכורת: חוק שכר שווה לעובדת ולעובד (תיקון מס' 6), התש"ף-2020
נזכירכם.ן כי ביום 25.10.2020 נכנס לתוקף תיקון מס' 6 לחוק שכר שווה לעובדת ולעובד, תשנ"ו-1996, המחייב מעסיקים מסוימים לפרסם נתונים אודות פערי שכר בין גברים לנשים המועסקים ומועסקות אצלם. 

מעסיק המחויב בפרסום נדרש, בין היתר, לחלק את העובדים והעובדות לקבוצות, לחשב את השכר הממוצע בכל קבוצה ולהציג את פער השכר על בסיס מגדר בכל קבוצה. במסגרת זו, על מעסיק כאמור להפיק דוח פנימי, לפרסם לציבור דוח פומבי ואף למסור לכל עובד ועובדת הודעה המפרטת את פערי השכר על בסיס מגדר בקבוצת העובדים/ות אליה העובד/ת משויך/ת. 

את הדוח הפומבי הראשון, ביחס לשנת 2021, יש לפרסם עד ליום 01.06.2022. 

מידע נוסף בנוגע לסוגי המעסיקים המחויבים בפרסום והנתונים שיש להציג בדוחות ובהודעה לעובדים/ות, ניתן למצוא בפרסומנו הקדומים בנושא  – לחץ כאןוכאן.

ניתן לפנות אלינו לקבלת הבהרות ומסמכים לדוגמה, ומעסיקים שכבר החלו בעריכת הדוחות מוזמנים להעביר לעיוננו את המסמכים טרם פרסומם. 

בברכה,
מחלקת דיני עבודה
שבלת ושות'


האמור במזכר זה ניתן כמידע כללי בלבד, ואין להסתמך עליו בכל מקרה פרטני ללא ייעוץ משפטי נוסף.
 


[1] הסכם מספר 7015/2021 בפנקס ההסכמים הקיבוציים.
[2] צו הרחבה בענף השמירה והאבטחה לפי חוק הסכמים קיבוציים, התשי"ז – 1957.
[3]  הסכם מספר 7029/2014 בפנקס ההסכמים הקיבוציים.
[4]  הורה עצמאי" – כהגדרתו בחוק סיוע למשפחות שבראשן הורה עצמאי, התשנ"ב-1992 ובלבד שלילד שבהחזקתו הנמצא עימו טרם מלאו 12 שנים. להלן הגדרת "הורה עצמאי":
תושב ישראל אשר בהחזקתו ילד הנמצא עמו ואשר נתקיים בו אחד מאלה:

 • הוא אינו נשוי ואין אדם הידוע בציבור כבן זוגו.
 • הוא נשוי ומתקיים בו האמור באחת מפסקאות (א), (ב) או (ג) להלן, ובתנאי שאין אדם אחר הידוע בציבור כבן זוגו:
  (א) הוא חי בנפרד מבן זוגו תקופה של שנתיים לפחות ופתח בהליך על פי דין להשתחרר מקשר הנישואין ופעל במסגרת הליך זה שנתיים לפחות.
  (ב) היא עגונה, כמשמעותה בסעיף 1 לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה – 1995.
  (ג) היא חיה בנפרד מבן זוגה, שהתה במקלט לנשים מוכות 90 ימים לפחות, מתוך תקופה של 12 חודשים שתחילתה ביום הראשון לשהותה במקלט כאמור, פתחה בהליך על פי דין להשתחרר מקשר הנישואין ופעלה במסגרת הליך זה במשך 6 חודשים לפחות; ואולם אישה תהא פטורה מפתיחת הליך כאמור אם המחלקה לשירותים חברתיים אישרה כי יש בכך כדי לסכן את חייה או את חיי ילדה.
 • הוא עולה חדש שנמצא בארץ למעלה משנה ופחות משנתיים ובן זוגו לא עלה לארץ ואף אינו שוהה בה, ובתנאי שאין לו בן זוג אחר.

 [5] סעיף 2(ג) לחוק עבודת נשים.
[6]  "לילה"  – פרק זמן של 11 שעות ובהן השעות שבין 24:00 ועד 06:00, ובחקלאות השעות בין השעות 24:00 ועד 05:00.
[7]  (1) בשירותי המדינה שפירט שר העבודה בתקנות, לאחר שנוכח, כי עבודת לילה של עובדת בשירותים אלה היא חיונית למדינה ואינה עלולה לפגוע במיוחד בבריאות האישה; (2) במקום שמטפלים בחולים או בנכים, במוסדות החלמה ובמוסדות לטיפול בזקנים או בילדים; (3) בעיתונות, להוציא הדפסת עיתונים; (4) בבתי אוכל, בבתי מלון, בבתי קפה ובתי עינוג כמשמעות "שעשוע ציבורי" בחוק רישוי עסקים, התשכ"ח- 1968 (לשעבר ההגדרה שהופיעה בפקודת השעשועים הציבוריים, 1935); (5) בעבודה הקשורה במישרין לטיפול בבעלי חיים; (6) בתפקידי הנהלה, או בתפקיד הדורש מידה מיוחדת של אמון אישי, כשאין העבודה עבודת כפיים; (7) כשתנאי העבודה ונסיבותיה אינם מאפשרים למעסיקה כל פיקוח על הזמן שבו נעשית העבודה; (8) בשירותי תעופה וים; (9) בסוכנויות נסיעות או תיירות שבנמלי תעופה וים או בועידות בין לאומיות

חדשות נלוות