עדכונים ממחלקת קלינטק ואיכות הסביבה של משרד שבלת ושות' משק החשמל ואנרגיה בצל משבר הקורונה – אפריל 2020

לקוחות יקרים,

במהלך החודשים האחרונים אנו עדים למשבר עולמי חריף עקב התפרצות נגיף הקורונה, אשר הוכרז על ידי ארגון הבריאות העולמי כמגפה עולמית וכמצב חירום בינלאומי לבריאות הציבור. על רקע המצב התקבלה סדרה של החלטות לתקופת משבר הקורונה. להלן סקירה קצרה של עדכונים בנושאים משק החשמל ואנרגיה בתקופה זו.

רשות החשמל:

מליאת רשות החשמל (להלן: "הרשות") התכנסה ב-29/03/2020 וקיבלה סדרת החלטות לקידומו של משק החשמל בתקופת משבר הקורונה. להלן עיקרי ההחלטות שקיבלה הרשות:

 1. שימוע – הקלות ליזמים וצרכנים המקדמים הקמה של מתקני ייצור בטכנולוגיית PV:
 2. במסגרת ההחלטות המוצעות שאישרה מליאת הרשות להקלה על היזמים והצרכנים, יוארכו בחודשיים כל התקופות שקבועות בכללים להקמה של מתקני ייצור סולאריים שעתידים להשתלב הרשת החלוקה;   
 3. כמו כן, המועד האחרון להרשמה לאסדרות להקמה של מתקנים ללא הליך תחרותי, הן למתקנים קרקעיים והן למתקנים על גגות נדחה בחודשיים. זאת על מנת לאפשר זמן התארגנות לרישום.

לנוחיותכם, מצ"ב השימוע המלא

 1. מתן מענה לצרכני יצרני החשמל הפרטיים בעת משבר הקורונה:
 2. בתיאום עם חברת החשמל, פרסמה הרשות שורת הקלות לצרכנים וליזמים במשק החשמל. בין ההקלות שפורסמו, ניתנה האפשרות לעסקים קטנים ובינוניים שיזדקקו לכך לדחות את תשלומי חשבונות החשמל ב-30 ימים, זאת ללא חשש לניתוקם מן החשמל או לגביית ריבית פיגורים;
 3. הקלות אלו מגיעות בעקבות פניית צרכנים עסקיים רבים, שמקבלים את שירותי האספקה מספקי חשמל פרטיים, בעוד שהתשלומים עבור שירותי התשתית והשירותים המערכתיים מועברים על ידי הספקים לחברת החשמל. מצב עניינים זה עשוי להקשות על הספקים הפרטיים לתת הקלות בדחיית התשלומים לצרכנים שלהם, כאשר הם נדרשים להעברת מלוא התשלומים לחברת החשמל במועד. אמנם, צרכני הספקים הפרטיים אינם נמנים על צרכני חברת החשמל במקטעי הייצור והאספקה, אך הם נחשבים כצרכני חברת החשמל לכל דבר ועניין במקטעי התשתית והשירותים המערכתיים;
 4. לאור האמור לעיל, חברת החשמל הבהירה כי היא תפעל באופן שוויוני כלפי כלל צרכנייה במקטעים השונים כך שאותן ההקלות שיחולו על צרכנייה, יחולו גם על התשלומים שמועברים על ידי הספקים הפרטיים בעבור השירותים שחברת החשמל מעניקה לצרכנים. כך, בהתאם להודעות שהתפרסמו ביחס לצרכני חברת החשמל מספקים פרטיים, יוכלו אף הם להעניק לצרכנים שלהם מקרב העסקים הקטנים והבינוניים דחייה של התשלומים עבור רכיבי התשתית והשירותים המערכתיים, ודחייה  בהתאמה של העברת תשלומים אלה לחברת החשמל מבלי שתהיה פגיעה בתנאי התשלום של הספקים כתוצאה מכך.
 5. הרשות מבקשת להבהיר כי הדחייה בתשלום לספקים פרטיים עבור השירותים המסופקים לצרכניהם על ידי חברת החשמל, מותנית בהעברת הדחייה על ידי הספק לצרכניו עבור שירותים אלו בלבד וללא קשר לדחיית תשלומים עבור רכיב האנרגיה.
 6. מכסת המשך למתקני יצור חשמל בטכנולוגית פוטו-וולטאית בגודל קטן בהספק שעולה על 15 קילו-וואט:
 7. מליאת הרשות אישרה את הגדלת המכסה לצרכנים המקימים מתקנים על גגות בטכנולוגיה פוטו-וולטאית, כאשר ההספק עולה על 15 קילו-וואט בתעריף של 45 אג' לקוט"ש. הגדלת המכסה מאפשרת המשך פעילות במקטע זה לאחר שהמכסה שהוקצתה מוצתה. הרישום לאסדרה בתנאי התעריף שלעיל, יתאפשרו עד לתאריך ה-01/06/2020 ללא מגבלה של כמות, ולקראת מועד זה מליאת הרשות תדון בקביעתו של תעריף אחר שיחולו לאחר מכן.

לנוחיותכם, מצ"ב ההחלטה המלאה

 1. הקלות לשותפויות בדרישות הון עצמי לאור משבר הקורונה:
 2. מליאת הרשות אישרה אתמול המלצה לתיקון תקנות 20(א)(1)(א) ו-20(א)(1)(ב), כך שהדרישה להוכחת היכולת הכספית משותפות, אשר מבקשת רישיון ייצור בהספק העולה על 10 מגהוואט, כתנאי למתן רישיון ייצור, תהיה העמדת "הון עצמי", בשיעור של 20% משווי תחנת הכוח נשוא הבקשה לרישיון, וזאת במקום הדרישה להוכיח יכולת כספית באמצעות העמדת ערבות בנקאית. הדרישה להוכחת יכולת כספית באמצעות הון עצמי נדרשת היום מחברה בעלת הון מניות בלבד.
 3. בנוסף, שותפות, בשונה מחברה, תידרש להציג מידי שנה הוכחה לעמידתה בדרישה להעמדת הון עצמי, באמצעות המצאת דוחות כספיים שנתיים מבוקרים. עוד מוצע כי התיקון יחול גם על מי שהחזיק ברישיון בתוקף עובר ליום התחילה וזאת כיון שמדובר בתיקון המיטיב עם הציבור וכיוון שהרציונל התומך בתיקון חל גם על מי שכבר מחזיק רישיון כאמור. בכוונת הצוות המקצועי ברשות להביא בעתיד לשינוי עמוק יותר בדרישה להוכחת יכולת כספית צפוי במסגרת תיקון רוחבי של התקנות.

לנוחיותכם, מצ"ב ההחלטה המלאה

 1. הארכת המועדים בהליכים התחרותיים ובאסדרות לייצור חשמל באנרגיה מתחדשת בחודשיים:
 2. מליאת הרשות אישרה ב06/04/2020 הארכת המועדים בהליכים התחרותיים ובאסדרות לייצור חשמל באנרגיה מתחדשת בחודשיים, לאור התפשטות נגיף הקורונה בארץ ובעולם ובהמשך לפניות יזמים.
 3. ההארכה תחול על מי שימסור לפני המועד המחייב המרבי המעודכן לפני ההארכה הנוכחית כפי שנקבע לכל סוג מתקן במסמכי ההליכים והאסדרות, מסמכים המעידים על הארכת ערבות הקמה אשר תעמוד בתוקפה עד לפחות 45 ימים לאחר המועדים המעודכנים.
 4. מנגנוני חילוטי ערבויות ההקמה הקבועים בהליכים התחרותיים ובאסדרות לקביעת תעריף ותנאי זכאות לתעריף למתקנים פוטו וולטאיים שאינם נכללים במכסה הזוכה בהליכים תחרותיים, יישארו ללא שינוי, ויחושבו בהתאם למועדים המעודכנים.
 5. המועד האחרון להגשת בקשה להקים מתקן, קרקעי או על גבי גג, לייצור חשמל בטכנולוגיה פוטו וולטאית במסגרת האסדרה למתקנים שאינם נכללים במכסה הזוכה בהליכים תחרותיים, יוארך בחודשיים.
 6. המועד להחזרת הערבות במקרה של תשובת מחלק שלילית או חלקית במסגרת האסדרה למתקנים פוטו וולטאיים קרקעיים שאינם נכללים במכסה הזוכה בהליכים תחרותיים ובמסגרת ההליך התחרותי הרביעי לייצור חשמל במתקנים פוטו וולטאיים קרקעיים, יוארך בחודשיים.

לנוחיותכם, מצ"ב ההחלטה המלאה

עדכונים נוספים בנושאים שונים ממשרד האנרגיה:

 1. משרד האנרגיה, ממשיך בפיתוח משק הגז הטבעי ואפשרויות הייצוא מישראל. המשרד מבקש להתייעץ עם הציבור בנוגע לחלופות המוצעות על ידו להקמת מתקן ימי לייצוא גז טבעי מונזל (FLNG) בשטח המים הכלכליים של ישראל. הקמת המתקן תבוצע על ידי בעלי החזקות וזאת רק לאחר שיקבלו את כלל האישורים הנדרשים.

מסמך ההיוועצות עם הציבור נכתב עם התייחסות של משרדי הגנת הסביבה והביטחון. במסגרתו מציע משרד האנרגיה שלושה מתחמים אופציונאליים להקמת מתקן ה- FLNGכשהוא מביא בחשבון מספר שיקולים, ביניהם: איחוד תשתיות, רגישות סביבתית, יציבות גיאולוגית, שיקולים הנדסיים והערכה ביטחונית.

כיוון שמתקן ה- FLNGאינו בעל משמעות אסטרטגית לאספקת הגז למשק הישראלי, ניתן להרחיקו מהחוף ואלה הם המתחמים אותם מציע המשרד להיוועצות עם הציבור:

 • מתחם צפוני בסמוך ל-FPSO של מאגר כריש.
 • מתחם מרכזי, כ-20 ק"מ מערבית מהמתחם הצפוני של תמ"א 37 ח'.
 • מתחם דרומי בסמיכות לאסדות תמר ומרי  B. 

באזורים המוצעים לא מוכרים בתי גידול רגישים, אך מכיוון שהאזור מוגדר כאזור חדש לפיתוח, יידרש במסגרת הפיתוח מסמך השפעה על הסביבה וסקר רקע סביבתי כתנאי לאישור המתחם.

מתקן הנזלת גז טבעי מאפשר הנזלה של הגז וייצואו מהמתקן אל השווקים העולמיים ולמרחקים גדולים יותר בשל היותו נוזלי. היתרונות המרכזיים שלו הם משך הקמה קצר יחסית, המוערך בכ-3 שנים, גמישות במכירה של הגז אל מגוון שווקים בעולם ללא תלות גיאוגרפית או גיאופוליטית והיתכנות לשימוש של מספר גורמים מסחריים שונים במתקן אחד.

המשרד מזמין את הציבור לשלוח התייחסויות להצעות למתחמים אלו עד ליום 30 באפריל 2020 לדוא"ל: wyossi@energy.gov.il. לנוחיותכם, מצ"ב המסמך המלא

תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש) (הארכת תוקף ודחיית מועדים), התש"ף-2020:

התקנות מיום ה-23.03.2020 עוסקות בין היתר בנושאים הבאים:  

 • הארכת תקופת תוקף רישיון ספק גז.
 • רישיון עוסק בעבודות גז או היתר של מתקן גז שמועד פקיעת תוקפו חל בתקופה שמיום 10.03.2020 עד ליום 10.05.2020 בחודשיים נוספים החל ממועד פקיעתו, אלא אם כן הותלה או בוטל על ידי לפני תום תקופת הדחייה.
 • ·        ספק גז רשאי להמשיך לספק גז למתקן המשמש לצריכת גז לשימוש ביתי בלבד לאחר שחלפו 5 שנים ממועד ביצוע הבדיקה התקופתית האחרונה של מתקן הגז.

לנוחיותכם, מצ"ב קובץ התקנות המלא

חדשות נלוות