עדכוני קורונה: היתר כללי להעסקה חריגה בשעות נוספות, עדכון הסדר "דמי בידוד" לעובדים וצמצום דרישת הצגת "תו ירוק"ודחיית כניסתו לתוקף של חוק המידע הפלילי והתקנת השבים

לקוחות וידידים.ות יקרים.ות,

ריכזנו עבורכם מספר עדכוני חקיקה מהעת האחרונה

א. היתר כללי להעסקה חריגה בשעות נוספות

נבקש להביא לידיעתכם.ן כי בעת האחרונה הוחמרו הגבלות כלליות המוטלות על כלל הציבור, ובפרט הגבלות הנוגעות למקומות עבודה מסוימים


לאור גל התחלואה החמישי של נגיף הקורונה והתפשטות ווריאנט "האומיקרון", חל גידול נרחב בהיקף התחלואה וכמות האנשים שנדרשים לבידוד או לביצוע בדיקות. בשל כך התקינה ממשלת ישראל ביום 16/01/2022 הוראת שעה מיוחדת למתן היתר כללי להעסקת עובדים בשעות נוספות בהיקף העולה על ההיתר הכללי הקיים ובדומה להסדר שחל בשנת 2020[1], אשר יאפשר למשק להתמודד עם השינויים הנ"ל הנגרמים כתוצאה מהתפרצות מחודשת זו. 
הוראה השעה תחול מיום 16/01/2022 ועד ליום 14/02/2022.

ההוראות הנכללות במסגרת ההיתר: 

  1. אורך שבוע עבודה יוארך עד ל-67 שעות בשבוע כולל שעות נוספות (במקום 58 שעות), בתנאי שמכסת השעות הנוספות בחודש עבודה לא תעלה על 90 שעות נוספות.
  2. אורך יום העבודה יוארך ל-14 שעות כולל שעות נוספות (במקום 12 שעות), וזאת עד שמונה פעמים בחודש, ובתנאי שתינתן הפסקה של רבע שעה לפחות בין השעות ה-12 וה-14 ביום עבודה, בנוסף להפסקות הקיימות לפי הדין


  תחולה:

  1. ההיתר יחול על מעסיק המעסיק למעלה מ-20 עובדים, ובלבד שביום בו החיל המעסיק היתר זה התקיים אחד מהתנאים הבאים:

(א)לפחות 20% ממצבת עובדיו נעדרו ממקום העבודה, בנסיבות שאינן תלויות במעסיק ושלא ניתן לבצע את העבודה על ידי עובדים קיימים של המעסיק בתפוקה זהה בלי לבצע שעות נוספות מורחבות לפי היתר זה;

(ב) המועסקים במקום העבודה עובדים במשמרות ונעדרו מהעבודה למעלה מ-20% לפחות מהעובדים באותה המשמרת, בנסיבות שאינן תלויות במעסיק ולא ניתן לבצע את אותה עבודה בתפוקה זהה, אלא על ידי עובדי אותה משמרת.


2. ההיתר אינו יחול על מעסיק בענף התחבורה הציבורית וכן מעסיק שחל עליו צו ההרחבה בענף ההובלה, בענף ההיסעים או על מעסיק שחל עליו צו ההרחבה בענף הבניה, התשתיות, צמ"ה, עבודות ציבוריות ושיפוצים.

ב. עדכון הסדר דמי בידוד

בהמשך לפרסומינו הקודמים, נביא לידיעתכם.ן שביום 01/02/2022 עודכן הסדר דמי בידוד[2] לעובדים המעוגן בחוק התכנית לסיוע כלכלי (נגיף הקורונה החדש)(הוראת שעה), התש"פ-2020 (להלן: "החוק"), שיהא בתוקף עד ליום 28/02/2022.

נזכירכם.ן כי בהתאם להוראות החוק, דמי בידוד ישולמו באופן הבא:

  1. "עובד השוהה בבידוד" זכאי ל-75% משיעור דמי הבידוד. זהו עובד שמתקיימים לגביו כל התנאים הבאים:

(א) העובד אינו חולה;

(ב) העובד נעדר מעבודתו מפני שחלה עליו חובת בידוד;

(ג) לא חלה על העובד חובת בידוד בשל חזרתו לישראל ממדינה אחרת

(ד) העובד דיווח למשרד הבריאות על כניסתו לבידוד ומסר למעסיק העתק מהדיווח;

2."עובד בבידוד מזכה" זכאי למלוא (100%) סכום דמי הבידוד.

במסגרת התיקון האחרון לחוק עודכנה ההגדרה של "עובד בבידוד מזכה", וכיום, זהו "עובד השוהה בבידוד" (בהתאם להגדרה בסעיף 1 לעיל) ובנוסף מתקיים לגביו אחד מהתנאים הבאים: 


• העובד נכנס לתקופת בידוד שהחלה לפני שחלפו 30 ימים מהמועד בו העובד קיבל מנת חיסון ראשונה או לפני שחלפו 7 ימים מהמועד בו קיבל מנת חיסון שנייה, ובלבד שהעובד המציא למעסיק אישור מתאים;

• העובד קיבל את כל מנות החיסון הנדרשות לקבלת תעודת מתחסן הנדרשות לקבלת תעודת מתחסן תקפה, אך טרם חלף פרק הזמן הנדרש לקבלת תעודה כאמור;

• העובד הוא מחלים או מחוסן והמציא על כך אישור למעסיק;

• יש לגביו מניעה רפואית להתחסן המגובה באישור מתאים;

• העובד נעדר מעבודתו עקב שהייה בבידוד עם ילדו המחויב בבידוד (כאשר הילד אינו חולה או חוזר מחו"ל) או משום שהוא עובד השוהה בבידוד, והעובד מסר למעסיק דיווח לגבי הבידוד שלו ושל ילדו וכן מסר הצהרה לפי הטופס שבתוספת הראשונה לחוק.

כמו כן, נוספה הוראת שעה שתחול מיום 21/12/2021 ועד ליום 31/01/2022 (להלן: "הוראת השעה") הקובעת כדלקמן: 

  1. עובד הזכאי לדמי בידוד[3] זכאי לקבל מהמעסיק דמי בידוד עבור כל התקופה שבה נעדר מעבודתו בתקופת הבידוד, לרבות תשלום מלא עבור היום הראשון לבידוד
  2. עבור תקופת הבידוד, על המעסיק להפחית מיתרת ימי המחלה הצבורים לזכות העובד, את מספר ימי העבודה שבהם נעדר העובד מעבודתו החל מיום העבודה השני, כאשר לכל היותר יופחתו עד 3 ימי מחלה, גם אם תקופת הבידוד הייתה ארוכה יותר. במקרה בו עובדים שהם הורים מלווים נעדרו לסירוגין מעבודתם במהלך אותה תקופת בידוד של ילדם, יופחתו ימי המחלה הצבורים לזכותם באופן יחסי לימי ההיעדרות של כל אחד מהם, כאשר לשניהם יחד יופחתו עד 3 ימי מחלה. 
  3. הוראת השעה מעדכנת את סכום השיפוי שמעסיק רשאי לקבל מהמוסד לביטוח בגין העלות בה נשא עקב תשלום דמי בידוד לעובד עבור תקופת בידוד שחלה בתקופת הוראת השעה, כך שבעד שני ימי עבודה מלאים בתקופת הבידוד המעסיק יקבל החזר מלא (100%), זאת, במקום ההסדר הרגיל בחוק, המקנה זכאות לתשלום מלא בעד יום אחד בלבד. בעד היום השלישי לתקופת הבידוד ואילך, ההחזר יעמוד על 75% למעסיק שביום 01/08/2020 העסיק עד 20 עובדים, או החזר של 50% מסך העלות, למעסיק שבאותו מועד העסיק מעל 20 עובדים. 

כאמור, הסדר דמי בידוד תקף עד ליום 28/02/2022, ואת הוראת השעה שתקפה לתקופה קצובה כנזכר לעיל, יש כוונה להאריך בשבועיים נוספים, וזאת על פי תזכיר חוק שהוגש. 

עודכ נעדכן כי התיקון האחרון לחוק מקנה זכאות לקבלת דמי בידוד גם לעצמאיים, ומשכך נוספה אפשרות לעובד שהוא "הורה מלווה" לחלוק לסירוגין את תקופת דמי הבידוד של ילדם עם בן/בת הזוג שהוא/היא עצמאי/ת, בתנאי שהעובד הודיע למעסיק שבן/בת הזוג העצמאי/ת חדל/ה מלעסוק במשלח ידו/ה בשל חובת הבידוד שחלה על ילדם, והעובד העביר למעסיק את ההצהרה שהגיש ההורה העצמאי למוסד לביטוח לאומי בהתאם להצהרה שבתוספת השנייה לחוק.

ג. . צמצום דרישת הצגת "תו ירוק" והסרת הגבלות נוספות

הוחלט לבטל את דרישת הצגת "תו ירוק" החל מיום 07/02/2022 במרבית המקומות בהם הייתה קיימת חובת הצגת תו ירוק כתנאי כניסה למקום, זאת הן במקומות עבודה[4] והן במקומות ציבוריים או עסקיים הפתוחים לציבור[5], ולהותיר את הדרישה במקומות בהם, על בסיס ההערכה כיום, קיים סיכון מוגבר להדבקה בשל אופי המקום או חשיפה לאוכלוסיות פגיעות או אוכלוסיות בסיכון מוגבר לתחלואה קשה. 

להלן הסבר על עיקרי השינויים:

1.מקומות עבודה – רק עובדים המועסקים במוסד רפואי או מוסד רווחה מחויבים להציג "תו ירוק" כתנאי כניסה למקום העבודה. 

2. מקום ציבורי או עסקי הפתוח לציבור – דרישת הצגת "תו ירוק" ממשיכה להתקיים במקומות הבאים בלבד: 

(א) אולם או גן לשמחות ולאירועים או מקום אחר שמתקיים בו אירוע או שמחה (כגון אולם בבית מלון או מסעדה שמתקיים בה אירוע כאמור);

(ב) מועדון או דיסקוטק; 

(ג) כנס הנערך במקום בו קיימת הגשה או מכירה של מזון;

(ד) מקום שמתקיימת בו פעילות תרבות (לרבות הקרנת סרט, הצגה, מופע מוזיקה, מחול או בידור) בנוכחות קהל, שאינה בהושבה במקומות מסומנים בלבד.

למען השלמת התמונה, נצייין שבמקומות הבאים כבר אין חובה להציג "תו ירוק": חדר כושר, סטודיו או קאנטרי קלאב, מסעדה, בית מלון, אירוע תרבות וספורט בנוכחות קהל בהושבה עם מקומות מסומנים, מירוץ ספורטיבי, מוזיאון, ספרייה, אטקרציה המצויה במבנה, תערוכה, כנס שלא מוגש ולא נמכר בו מזון ומקום המתקיימות בו תפילות. 

3. הסרת הגבלות התקהלות ותפוסה – החל מיום 07/02/2022 לא קיימת הגבלה על מספר האנשים שרשאים להתקהל במבנה (שעמדה על 50 אנשים), וכן לא קיימת מגבלת תפוסה במקום ציבורי או עסקי שפועל לפי "תו ירוק" ומצוי במבנה. 

4. צמצום תחולת ה"תו סגול" – מגבלת התפוסה המותרת במקומות ציבוריים או עסקים הפתוחים לציבור ופועלים לפי "תו סגול"[6] הוסרה מהמקומות הבאים: מקום שמתקיימות בו תפילות, מסעדה, מקום שמתקיים בו אירוע ספורט או פעילות תרבות או מקום שמתקיים בו פסטיבל, כנס שאינו כולל הגשה או מכירה של מזון, תערוכה, מכון כושר, סטודיו, קאנטרי קלאב, בית מלון, מוזיאון, ספרייה ואטרקציה המצויה במבנה. 

5. תוקף – נכון למועד זה, ההגבלות המפורטות בסעיפים 1-2 לפרק זה בתוקף עד ליום 01/03/2022 וחובת הפעלת מקום לפי ה"תו הסגול" בתוקף עד ליום 09/02/2022. 

ד. דחיית כניסתו לתוקף של חוק המידע הפלילי ותקנת השבים

נבקש לעדכנכם.ן כי ביום 11/01/2022 פורסם ברשומות כי מועד כניסתו לתוקף של חוק המידע הפלילי ותקנת השבים, התשע"ט-2019 נדחה מיום 16/01/2022 ליום 12/07/2022, וזאת בשל מגיפת הקורונה ובשל קשיים טכנולוגיים שעלו.

החוק האמור קובע, בין היתר, הנחיות לגבי דרישה ממועמדים לעבודה, להצהיר בדבר עברם הפלילי והוא נועד להגדיר מחדש את נקודת האיזון הראויה בין הצורך לקיים מאגר מידע פלילי ולשקול מידע שכלול בו בעת קבלת החלטות, לבין תקנת השבים – הצורך לאפשר לאנשים בעלי רישומים פליליים, ובהם אף אלה שלא הורשעו מעולם, לשוב למוטב ולהשתלב מחדש
בחברה, בלי שכתם הרישום הפלילי ילווה אותם כל חייהם.
      נשמח לעמוד לרשותכם.ן לכל שאלה או הבהרה בנושא.

כמו כן, אנו ממליצים כי מעסיקים אשר אינם נמנים על מקומות העבודה המצוינים לעיל ומעוניינים להחיל הוראות פרטניות על עובדיהם, ייפנו אלינו לקבלת ייעוץ פרטני בהתאם לנסיבות המקרה.

נשמח לעמוד לרשותכם.ן לכל שאלה או הבהרה בנושא.

כמו כן, אנו ממליצים כי מעסיקים אשר אינם נמנים על מקומות העבודה המצוינים לעיל ומעוניינים להחיל הוראות פרטניות על עובדיהם, ייפנו אלינו לקבלת ייעוץ פרטני בהתאם לנסיבות המקרה.

בברכה,
מחלקת דיני עבודה
שבלת ושות'


האמור במזכר זה ניתן כמידע כללי בלבד, ואין להסתמך עליו בכל מקרה פרטני ללא ייעוץ משפטי נוסף.1. הודעה על מתן היתר כללי להעסקת עובדים בשעות נוספות (הוראת שעה – התמודדות עם נגיף הקורונה (Novel Coronavirus 2019-nCov) לפי חוק שעות עבודה ומנוחה, התשי"א-1951.
2.  חוק התכנית לסיוע כלכלי (נגיף הקורונה החדש)(הוראת שעה)(תיקון מס' 7), התשפ"ב- 2022.
3.  עובד שהוא "עובד בבידוד מזכה" או עובד שהוא "הורה מלווה" או  "עובד השוהה בבידוד" כהגדרתם בחוק. 
4. תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (תו ירוק לעובדים) (תיקון מס' 9), התשפ"ב-2022.
5. תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלת פעילות של מקום ציבורי או עסקי והוראות נוספות) (תיקון מס' 21), התשפ"ב-2022.
6. במקום ציבורי או עסקי שאינו פועל ב"תו ירוק" מותרת שהייה של אנשים במספר שלא יעלה על יחס של אדם לכל 7 מ"ר משטח המקום, כאשר בקניון או בחנות ששטחה 100 מ"ר ומעלה שאינה בית מרקחת, חנות למכירת מצורי היגיינה (פארם), מרכול, מכולת או סופרמרקט – היחס הוא של אדם לכל 15 מ"ר משטח המקום. בחנות ששטחה קטן מ-100 מ"ר, בית מרקחת, חנות למכירת מצורי היגיינה (פארם), מרכול, מכולת או סופרמרקט מספר האנשים המותר הוא לפי יחס של אדם ל-7 מ"ר משטח המקום או 4 לקוחות – לפי המקל.     

חדשות נלוות