פסקי דין: דיני עבודה

סיום העסקה

סיום העסקה

התבטאויות במקום העבודה

על מנת לפטר עובד בשל התבטאויות פוליטיות פוגעניות שאמר במקום העבודה, על המעסיק לקבוע קוד התנהגות במסגרתו יקבע במפורש כי התנהגות זו תחשב להפרת משמעת שהסנקציה בגינה היא פיטורים

קראו עוד

זכויות סוציאליות

זכויות סוציאליות

מחלת עובד

נסיעה לטיול בזמן חופשת מחלה לא באופן אוטומטי תסתור את מהימנות אישור המחלה ותהווה עבירת משמעת חמורה המצדיקה שלילת פיצויי פיטורים.
התנהלות עובד במהלך חופשת מחלה יכולה ללמד כי זנח את מקום העבודה.

קראו עוד
זכויות סוציאליות

שעות נוספות וחריגים לתחולת חוק שעות עבודה ומנוחה

מתי עבודה באמצעות הטלפון הנייד מחוץ לשעות העבודה מזכה בתשלום?
מתי עובד יוכר כמי שמועסק בתפקיד הנהלה, במשרת אמון אישי או בתנאים שלא מאפשרים פיקוח על שעות עבודתו, ולכן הוא לא זכאי לגמול עבור עבודה בשעות נוספות?
זמן נסיעה לא יחשב כזמן עבודה אם העובד לא עמד במהלכו לרשות מקום העבודה.

קראו עוד

יחסי עובד-מעסיק

יחסי עובד-מעסיק

יחסי עובד-מעסיק

גם כאשר נקבע שלא חלים יחסי עובד-מעסיק בין הצדדים, ניתן יהיה להטיל חובות ותשלומים על מקבל השירותים מכוח דיני העבודה

קראו עוד

עמלות לעומת בונוסים

עמלות לעומת בונוסים

"בונוס" או "עמלה"?

"בונוס" שבמהותו הוא אינו תמריץ המותנה בהשגת יעדים או מצריך מאמץ מיוחד הוא למעשה עמלה

קראו עוד

הטרדה מינית והתעמרות במקום העבודה

הטרדה מינית והתעמרות במקום העבודה

הטרדה מינית

כאשר אין יחסי מרות אך מתקיימים "יחסי השפעה" בין הצדדים, יכולה להיות לכך השפעה על הקביעה שמדובר בהטרדה מינית

קראו עוד
הטרדה מינית והתעמרות במקום העבודה

התעמרות במקום העבודה

על מעסיק לערוך בירור מעמיק בנוגע לטענה לכאורה של התעמרות, ללא קשר למועד בו הועלתה, גם אם הועלתה רק לאחר סיום ההעסקה

קראו עוד

חובות מעסיק ביחסי עבודה

חובות מעסיק ביחסי עבודה

ביחס לעובד עם מוגבלות

עובדים בעלי מוגבלות זכאים ליחס שווה ועל המעסיק לבצע עבורם התאמות אישיות, ובפרט כאשר מדובר בחברה ציבורית.
בחלוף זמן רב ממועד הפסקת העבודה, החלטת מעסיק לבקש מעובד שלא להמשיך בתפקידו, עקב מגבלות רפואיות, נקבעה כלגיטימית.
חובת מעסיק לביצוע התאמות עבור עובד בעל מוגבלות אינה בלתי מוגבלת וההתאמות צריכות להיות גם מותאמות לצרכי ויכולות המעסיק. סירובו של העובד לשתף פעולה עם המעסיק עלול לשמש לרעתו.

קראו עוד
חובות מעסיק ביחסי עבודה

ביחס לעובדים לקראת גיל פרישה

חובת ההשתדלות – בשינוי ארגוני הכרוך בפיטורי צמצום, מעסיק מחויב להתחשב בשיקולים האישיים של העובד, לרבות בוותק במקום העבודה ובקרבתו של העובד לגיל פרישה.
מעסיק מחויב לערוך שימוע לעובד שהגיע לגיל פרישה חובה, לפני קבלת החלטה על סיום העסקתו.

קראו עוד
חובות מעסיק ביחסי עבודה

ביחס לביטוח פנסיוני

מעסיק מחויב לבטח עובד בביטוח פנסיוני ולבצע עבורו הפקדות, זאת גם אם העובד מתנגד ואינו מעוניין בכך

קראו עוד
חובות מעסיק ביחסי עבודה

ביחס לנהלים במקום העבודה

מעסיק רשלן, שלא יקבע נהלי עבודה מסודרים, ייתכן ויקבל פיצוי מופחת, ככל שיגרם לו נזק.
על מעסיק לקבוע הוראות ברורות בנוגע לאיסור עישון במקום העבודה, לאכוף אותן ולהוות דוגמא אישית לעמידה בהוראות אלו.

קראו עוד
חובות מעסיק ביחסי עבודה

ביחס לפרטיות העובד

מעסיק רשאי לעשות שימוש במצלמות אבטחה שמותקנות בחצריו לצורך פיקוח על עובדיו, אם יש לו מדיניות ברורה בנושא

קראו עוד
חובות מעסיק ביחסי עבודה

ביחס לאחריות מזמין שירותים

מזמין שירותים עשוי להיות מחויב בתשלום זכויות עובדי הקבלן המוצבים אצלו, גם אם לא הועסקו על ידו במשותף ביחד עם הקבלן.
מתי יקבע כי מזמין שירותי כח אדם היה בפועל המעסיק הישיר של עובדי הקבלן?

קראו עוד