פעם שלישית סגר

לקראת הסגר השלישי החותם את השנה האזרחית ואשר קובע הגבלה על יציאה ממקום המגורים למרחב הציבורי למרחק העולה על 1,000 מטרים, למעט חריגים שנקבעו (לצד הגבלת פעילות המסחר ומקומות הפתוחים לציבור) –

אנו מביאים לידיעתכם גם את ההוראות הנוגעות לפעילות מקומות העבודה שאינם מקבלי קהל במהלך הסגר השלישי (התיקון לתקנות[1] בנושא אושר על ידי הממשלה ואמור להתפרסם ברגעים אלו).

הוראת השעה מכוח הוראות אלו, תחול על מקומות העבודה שאינם מקבלי קהל, החל מהיום, 27.12.2020 בשעה 17:00 ועד ליום 9.1.2021 (ככל שלא יוארכו בשנית).

ההוראות הקבועות בהוראת השעה הנוכחית, דומות מאוד להוראות שחלו בסגר המהודק במהלך חגי תשרי (הסגר השני), אך כוללות מספר שינויים, אותם נפרט להלן ובעיקרם –

בניגוד לסגר הקודם, הכלל העיקרי הוא כי במהלך הסגר, מקומות העבודה שאינם מקבלי קהל ואשר אינם נכללים ברשימת החריגים שתפורט להלן, יורשו לאפשר שהייה בו זמנית של עובדים במקום העבודה, בהיקף של עד 50% ממצבת העובדים במקום העבודה, או 10 עובדים, לפי הגבוה מביניהם (כזכור, בסגר המהודק הקודם, מקומות העבודה שלא נמנו ברשימת החריגים, לא הורשו לאפשר שהייה של עובדים במקום העבודה כלל).

החריגים לכלל זה:
מקומות העבודה המפורטים להלן רשאים לאפשר שהייה של עובדים במקום העבודה, לפי התנאים שלהלן ובהתאם לשיעור הקבוע לצדם ממצבת העובדים במקום העבודה (מתוך כל העובדים המועסקים במקום העבודה):
(א) "הענפים המוחרגים" – מקומות עבודה שתחום פעילותם מפורט בתוספת השנייה לתקנות (לרבות מפעל מועדף כהגדרתו בסעיף 51 לחוק לעידוד השקעות הון) – ובלבד שהעובדים הכרחיים לשם אספקת המוצר או השירות – 100%;
(ב) מפעל למתן שירותים קיומיים כהגדרתו בחוק שירות עבודה בשעת-חירום, התשכ"ז-1967 – 100%;
(ג) מפעל בעל היתר מיוחד להעסקת עובד בשעות המנוחה לפי סעיף 12 לחוק שעות עבודה ומנוחה, התשי"א-1951, שניתן כדי שלא לפגוע בתהליך העבודה – מספר העובדים שהותרו בהיתר או 50%, לפי הגבוה מביניהם;
(ד) מקום עבודה שעוסקים בו בעבודות בינוי או בעבודות תשתיות שאינן כוללות התקהלות במבנה סגור[2] – 100% ;
(ה) משרד ממשלתי, רשות מקומית, מועצה דתית, מוסד להשכלה גבוהה שתחומי פעולתם אינם מפורטים בתוספת השנייה – הממונה (כפי שמוגדר בתקנות) רשאי להורות כי מספר העובדים המרבי המותר לשהייה בו-זמנית יעלה על 10 עובדים או 50%, לפי הגבוה מביניהם, או כי עובדים בתפקידים או בענפים מסוימים לא יימנו במסגרת המגבלה האמורה, והכל לצורך הבטחת פעילותו החיונית של הגוף;
(ו) תעשייה ביטחונית ומפעל תומך ביטחון[3] – 60%;
(ז) כל עובד של מקום עבודה שהותרה פעילותו לפי תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלת פעילות והוראות נוספות), התש"ף- 2020 ותקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלת פעילות של מוסדות המקיימים פעילות חינוך), התש"ף-2020;

כאמור, יתר מקומות העבודה (ללא קבלת קהל) שאינם מנויים לעיל – אינם רשאים לאפשר שהייה בו-זמנית של מעל 10 עובדים או של יותר מ-50%, לפי הגבוה מביניהם.

שימו לב (רלוונטי בעיקר לחברות ההיי-טק), כי מקומות עבודה העונים על ההגדרות ל-"מפעל טכנולוגי מועדף" לפי החוק לעידוד השקעות הון, לא נכללו כחריג מיוחד בסגר זה ולכן יהיו כפופים לכלל של 50% או 10 עובדים לפי הגבוה מביניהם.

כמו בסגרים הקודמים, גם בסגר הזה, אין דרישה חוקית לאישורי מעבר לצורך הגעה לעבודה. 

מקומות העבודה רשאים לאפשר שהייה של עובדים במקום העבודה כאמור לעיל, בתנאי שהם פועלים לפי תנאי התו הסגול: מינוי ממונה, יידוע העובדים וחתימה על הצהרה לשמירת הכללים ומיישמים את כללי התו הסגול.

נזכיר, כי מעסיק שאפשר כניסה של עובדים למקום העבודה או שהייה של עובדים במקום העבודה בניגוד להוראות המפורטות לעיל, חשוף להטלת קנס.

*יש לציין כי נוסח התיקון לתקנות האמור כפוף עדיין לאישור הכנסת ולא מן הנמנע כי בהמשך יפורסמו שינויים לנוסח זה.

[1] תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלת פעילות במקומות עבודה) (תיקון מס' 5), התשפ״א-2020; [2] "מבנה סגור" – מבנה שהותקנו בו 70 אחוזים ממספר החלונות והדלתות; "עבודות בינוי" – לרבות פיתוח, בינוי ותחזוקה של שטחים ציבוריים ושל תשתיות הנוגעות למבנה ולשטחים ציבוריים; ו"עבודות תשתית" – פעילות פיתוח, תחזוקה ובינוי של תשתיות תחבורה, אנרגיה, תקשורת, מים וביוב;
[3] "תעשייה ביטחונית" – כל אחד מאלה: אלתא מערכות בע"מ; התעשייה האווירית לישראל בע"מ; רפא"ל – מערכות לחימה מתקדמות בע"מ; התקני מצב מוצק (המ"מ) בע"מ; אלביט מערכות בע"מ; תומר חברה ממשלתית; חברה בת כהגדרתה בחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 של חברה המנויה לעיל וחברה קשורה כהגדרתה באותו חוק לאחת מהחברות המנויות;  "מפעל תומך ביטחון" – מקום עבודה שאינו תעשייה ביטחונית המספק שירותים או מוצרים הדרושים לצורך המשך פעילותם התקינה של כל אחד מאלה: משרד הביטחון ויחידות הסמך של משרד הביטחון; הוועדה לאנרגיה אטומית; המטה לביטחון לאומי; צבא ההגנה לישראל; המוסד למודיעין ולתפקידים מיוחדים; שירות הביטחון הכללי; משטרת ישראל; שירות בתי הסוהר; הרשות הארצית לכבאות ולהצלה; או הרשות להגנת עדים.

חדשות נלוות