קול קורא להתייחסות הציבור – הערכת השפעות רגולצית פיקוח על ייצוא דו-שימושי

בתחילת יוני 2022 פרסם האגף לפיקוח על הייצוא הדו-שימושי ואב"כ  במשרד הכלכלה והתעשייה ("הרגולטור") קול  קורא המבקש את עמדת הציבור לטיוטת דוח הערכות השפעות רגולציית פיקוח על ייצוא דו-שימושי. עמדת הרגולטור היא שיש לקבוע רגולציה חדשה לפיקוח על יצוא דו-שימושי, הנשענת על החלת חובת רישיון, על פי הסטנדרט שנהוג ביתר מדינות המערב.

כחלק מהליך בחינת הרגולציה החדשה המתוכננת, מבקש הרגולטור את התייחסות הציבור לגבי:
 

  • השלכות הרגולציה המוצעת על פעילות המפוקחים
  • חלופות רגולטוריות שלא נלקחו בחשבון
  • הנטל הכספי הצפוי בעקבות השינויים המוצעים


את הדוח המלא ניתן למצוא באתר משרד הכלכלה והתעשייה.

רקע:

פריטים דו-שימושיים הם טובין, שירותים וטכנולוגיות בעלי יכולות מתקדמות אשר פותחו לשימוש אזרחי, אך יכולים לשמש גם לצרכים ביטחוניים או פוגעניים. מדינת ישראל מקיימת משטר פיקוח על יצוא על פריטים דו-שימושיים, לרבות בתחום האב"כ, על מנת להבטיח שייצוא שמקורו בישראל לא יגרום לפגיעה בביטחונה של מדינת ישראל או ביחסי החוץ שלה, ולמנוע זליגה של ציוד דו שימושי לגורמי טרור ברחבי העולם. הפריטים המפוקחים כוללים טובין, שירותים וטכנולוגיות אשר נוגעות, בין היתר לתעשיות האלקטרוניקה, תקשורת,  מחשבים, סנסורים, תוכנה, תעופה, חלל ועוד מגוון תחומי הייטק.

כיום, משטר הפיקוח על הייצוא הדו-שימושי בישראל מתחלק בין שתי רשויות מוסמכות:

א. אגף הפיקוח על הייצוא הביטחוני ("אפ"י") במשרד הביטחון הוא הרשות המוסמכת לפיקוח על הייצוא הביטחוני והדו-שימושי למשתמשים ביטחוניים, וכן על ייצוא פריטים דו-שימושיים מסוימים אשר הוחלט לסווגם כ'ביטחוניים' ללא קשר לזהות המשתמש (כגון כלי טייס בלתי מאוישים). זאת, מכוח חוק הפיקוח על יצוא ביטחוני, תשס"ז- 2007 .

ב. לרגולטור במשרד הכלכלה והתעשייה, ישנה סמכות שיורית  לפיקוח על הייצוא הדו-שימושי לשימושים אזרחיים מכוח צו היבוא והיצוא (פיקוח על יצוא טובין, שירותים וטכנולוגיה דו-שימושיים), תשס"ו- 2006, וצו היבוא והיצוא (פיקוח על יצוא בתחום הכימי, הביולוגי והגרעיני), תשס"ד- 2004;

עיקרי הרפורמה המתוכננת בפיקוח על היצוא הדו-שימושי תחת הרגולטור:

מוצע תחת הדוח לשדרג ולחזק את מסגרת הפיקוח תחת הרגולטור כך שתעמוד בסטנדרטים  בינלאומיים לפיקוח על יצוא דו-שימושי. מאידך, הרגולטור מבקש גם להבטיח כי האסדרה תחתו תהיה גמישה ותאפשר ייצוא לגיטימי ללא הפרעה, ככל הניתן.  להלן תמצית של שינויים מהותיים בפיקוח תחת הרגולטור אשר הודגשו תחת הדו"ח:

  • סעיף סל להרחבת מגוון הפריטים המפוקחים –  כיום, הרגולטור מפקח על יצוא טובין, שירותים וטכנולוגיות ספציפיות, על פי רשימות בינלאומיות. מוצע להוסיף לרשימת הפיקוח תחת הרגולטור סעיף סל אשר  יאפשר  לו לפקח גם על פריטים שאינם ברשימות הללו ואשר עלולים לשמש שימושים פסולים, בדומה לסעיפי סל הקיימים ברשימות פיקוח אירופאיות.
  • פיקוח על תיווך בפריטים דו-שימושיים – מוצע לאפשר לרגולטור לפקח על תיווך בהעברת פריטים דו-שימושיים בין גורמי חוץ או בקשר לשימושים אסורים.
  • פיקוח על שיטעון – מוצע לאפשר לרגולטור לפקח על שיטעון של טובין דו-שימושיים דרך ישראל במקרים מסוימים.
  • פיקוח על סיוע טכני – מוצע להרחיב את הפיקוח של הרגולטור על סיוע טכני בקשר לפריטים דו-שימושיים.
  • הוספת כלי אכיפה – הרגולטור מבקש להרחיב את סמכויות הפיקוח וכלי האכיפה הנתונים לרשותו, לרבות התליית ו/או ביטול רישיונות, הטלת קנסות אזרחים ועיצומים כספיים, הוספת עונשים על עבירות בנסיבות מחמירות והטלת אחריות על נושאי משרה בתאגיד.

דרכי הפנייה לרגולטור:

התייחסויות לטיוטת הדוח והמסגרת הרגולטורית המתוכננת ניתן להעביר לכתובת דוא"ל Comments@economy.gov.il עד ליום 07.07.2022. יש לציין בשורת הנושא למייל – "הערות הציבור לטיוטת הערכת השפעות רגולציה (RIA)". 

משרדנו ערוך לסייע ללקוחותינו לעמוד ברגולציית הפיקוח על יצוא דו-שימושי ואב"כ, וכן לסייע בגיבוש התייחסות לטיוטת הדו"ח. 


בברכה,
מחלקת הייטק,
שבלת ושות'


האמור במזכר זה ניתן כמידע כללי בלבד, ואין להסתמך עליו בכל מקרה פרטני ללא ייעוץ משפטי נוסף.

חדשות נלוות