הוראת שעה: ביטול החפיפה בין 'חל"ת קורונה' לבין התקופה המוגנת שלאחר חופשת הלידה וההורות

נבקש לעדכנם כי ביום 24 בדצמבר 2020 פורסם תיקון לחוק עבודת נשים התשי"ד-1954 ("החוק" ו-"התיקון לחוק") הקובע כהוראת שעה, כי בתקופה שמיום 24.12.2020 ועד ליום 30.6.2021, לא ניתן יהיה לחפוף בין תקופת חל"ת אליה יצא/ה העובד/ת ביוזמת המעסיק לאחר תקופת הלידה וההורות לבין תקופת ההגנה הקבועה בחוק במהלכה אסור לפטרם, והכל כמפורט להלן:  

  1. כידוע, החוק מקנה לעובד/ת בין יתר הגנותיו, הגנה מפני פיטורים במשך 60 ימים שלאחר תום תקופת הלידה וההורות או תום חל"ת שלקח העובד אחרי תקופת הלידה וההורות על פי הדין ("תקופת ההגנה"). עוד קובע החוק כי בתקופה הנ"ל ניתן לבקש היתר לפיטורים מאת הממונה על חוק עבודת נשים ("הממונה"), אך רק בנסיבות מצומצמות מאוד של הפסקת פעילות המעסיק או פשיטת רגל שלו, ובתנאי שהסיבה לפיטורים אינה קשורה להריון/לידה.
  2. בעקבות משבר הקורונה (וטרם התיקון לחוק), מעסיקים אשר נאלצו לפטר עובדים/ות או להוציאם/ן לחל"ת ("חל"ת קורונה"), חפפו בין תקופת ההגנה לבין חל"ת הקורונה, כך שלאחר שהסתיימה תקופתם חל"ת הקורונה, הם סיימו את העסקת העובדים/ות הנ"ל ללא קבלת היתר מאת הממונה (יובהר כי זו הייתה גם עמדת הממונה).  
  3. כעת בהתאם לתיקון לחוק, ככל שמעסיק מוציא עובד/ת לחל"ת, שאורכה 14 ימים לפחות, שכולה או חלקה חלה במהלך תקופת ההגנה, תקופת חל"ת הקורונה לא תובא במניין 60 ימי תקופת ההגנה, כך שלא תתאפשר חפיפה בין חל"ת הקורונה לבין תקופת ההגנה, ותקופת ההגנה או חלקה (במהלכה לא ניתן לפטר את העובד/ת) תתארך, כאורך התקופה בה שהה/תה העובדת בחל"ת הקורונה.
  4. יחד עם זאת, התיקון קובע גם הקלה למעסיקים:העילות שבגינן מוסמכת הממונה על חוק עבודת נשים להעניק היתר לפיטורי עובד/ת מוגן/ת שהוצא/ה לחל"ת קורונה במהלך תקופת ההגנה שהתארכה – לא תהיינה מוגבלות לעילות של הפסקת פעילות או פשיטת רגל בלבד, ולממונה הסמכות להתיר את הפיטורים אם השתכנעה בכך שהפיטורים אינם בקשר ללידה או לתקופת הלידה וההורות, וכן שחלפו 60 ימים מתום תקופת הלידה וההורות;
  5. כאמור התיקון לחוק (הוראת השעה) יהיה בתוקף החל מיום פרסום החוק (24 בדצמבר 2020) ועד ליום 30 ביוני 2021, אלא אם יחול שינוי ב'תקופה הקובעת' כהגדרתה בסעיף 179א לחוק הביטוח הלאומי (התקופה במהלכה עובדים המצויים בחל"ת עקב נגיף הקורונה יהיו זכאים לקבל דמי אבטלה בתנאים מקלים).
  6. לאור האמור, אנא תשומת לבכם להוראות הנ"ל ככל שהוצאתם עובד/ת לחל"ת במהלך 60 הימים שמתום תקופת הלידה וההורות, ומזמינים אתכם להתייעץ עימנו בכל שאלה פרטנית.

חדשות נלוות