100 פעמים חמסה ועוד ח"י = 518 עובדים

סוגיית פערי השכר בין גברים ונשים מעסיקה את המשק הישראלי, מזה שנים רבות. על אף חקיקת חוק שכר שווה לעובדת ולעובד לפני כ-15 שנה ועל אף עיסוק הולך וגובר הן בתקשורת והן במחקרים אקדמיים שונים, המצב בישראל כפי שעולה מדברי ההסבר לתיקון לחוק לא השתפר מהותית, ובשנת 2019 מדינת ישראל הייתה ממוקמת במקום הרביעי מהסוף בין מדינות ה-OECD, עם פער שכר ממוצע בין גברים ונשים העומד על 32%.
 
על הרקע הזה, נחקק ביום 25.8.2020 תיקון לחוק שכר שווה לעובדת ולעובד (תיקון מס' 6), התש"ף-2020 (להלן: "התיקון" ו"החוק" בהתאמה), שייכנס לתוקף חודשיים מיום פרסומו, ביום 25.10.2020. התיקון לחוק מחייב איסוף מידע ופרסום דו"ח שנתי המפרט את פערי השכר הקיימים בארגון בין גברים ונשים.
 
בהתאם לתיקון, מעסיקים פרטיים, המעסיקים מעל 518 עובדים או מעסיק, וכן מעסיקים המחויבים בפרסום מידע[1]), יהיו מחויבים כדלקמן:
 

1. פרסום דו"ח פנימי – מעסיק יהיה מחויב לערוך דו"ח פנימי שיכלול נתונים אודות פילוח העובדים במקום העבודה בקבוצות לפי סוגי העובדים, סוגי המשרות או סוגי הדירוגים, ופירוט השכר הממוצע של גברים ונשים בכל קבוצה תוך התייחסות לפערי השכר בהתייחסות לפי המין, באחוזים. 
  הנתונים לדו"ח ייאספו ויעובדו באופן שיצמצם את הפגיעה בפרטיות ואת סיכוני אבטחת המידע, והדו"ח ייערך לפי הכללים כמפורט בתוספת השניה לחוק (למשל חלוקה להעסקה במשרה מלאה/חלקית, התייחסות לעובדים ששכרם נמוך מהשכר הממוצע ועובדים שמשולמת להם השלמה לשכר מינימום מכוח הסכם/הסדר).

אחת לשנה, עם עריכת הדו"ח הפנימי ובהתבסס עליו, המעסיק ימסור לכל עובד מידע בדבר הקבוצה שהוא משתייך אליה בפילוח העובדים, סוגי העובדים, המשרות או הדירוגים בקבוצה ופערי השכר באותה קבוצה באחוזים, ובלבד שאין במסירת המידע הפרה של כל דין אחר.

2. פרסום דו"ח חיצוני – עם עריכת הדו"ח הפנימי, יפרסם המעסיק לציבור דו"ח פומבי (לרבות באתר האינטרנט שלו ככל שישנו), אשר יכלול את הנתונים כמפורט בתוספת השלישית לחוק ובמסגרתו יוצגו פערי השכר הממוצע של העובדים המועסקים אצל המעסיק באחוזים, בלי לגלות את כינוי קבוצות העובדים במקום העבודה ובאופן שאינו מאפשר את זיהויו של עובד ואינו כולל מידע רגיש. 

את הדו"ח והחיצוני מחויבים המעסיקים לערוך ולפרסם לא יאוחר מיום 1.6.2022 (לגבי שנת 2021), כדי לאפשר למעסיקים זמן הסתגלות, והחל מיום זה רשאי שר העבודה לקבוע כי התיקון לעיל יחול גם על מעסיק המעסיק מתחת ל- 518 עובדים, במספר עובדים כפי שיקבע לנכון ע"י השר.

נמשיך ונעדכן בהתפתחויות בהקשר זה ככל ותהיינה.

[1]  בהתאם לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה-1985; חוק העמותות, התש"ם- 1980, כללי תאגידי מים וביוב (דוחות תקופתיים ומיידים), התש"ע-2010; תקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידים), התש"ל-1970.

חדשות נלוות