עדכון סגר והנחיות חדשות

שלום לכולם,

פורסמו הנחיות לתקופת הסגר. החל מיום 25.9.2020 בשעה 14:00 ועד 10.10.2020.

נפרט להלן את ההוראות שיחולו על מקומות העבודה (שאינם מהמגזר הציבורי) מכוח תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הגבלת פעילות במקומות עבודה), התש"ף -2020 שהותקנו זה עתה:

נקבעו מקומות העבודה שיוכלו לאפשר הגעה של עובדים למקום העבודה, וביניהם, הענפים המוחרגים שהוכרו בתקנות הקודמות תוך מספר שינויים (עיקרם הוספת ענפים שלא הוכרו קודם); מפעל למתן שירותים קיומיים; מפעל בעל היתר להעסקה במנוחה השבועית; מקומות עבודה העוסקים בעבודות בינוי או עבודות תשתית; תעשייה ביטחונית ותומכי ביטחון; "מפעל טכנולוגי מועדף" ; מקומות עבודה המורשים לפעול לפי התקנות להגבלת שהייה במרחב הציבורי והגבלת פעילות ולפי התקנות להגבלת פעילות מוסדות המקיימים פעילות חינוך; וכן, כל מעסיק שהגעת עובד לכל מקום עבודה נדרשת לשם תיקונים, משלוחים, תשלומי שכר וכו' (כגון אנשי מחשוב, הנהלת חשבונות וכדומה) וכן עובדים שהגעתם הכרחית להמשך הפעילות התפקודית של מקום העבודה, הכל לפי התנאים שיפורטו להלן.

שימו לב כי החריג של "מפעל טכנולוגי מועדף" שנוסף כעת (לצד הגדרת "מפעל מועדף" לפי חוק לעידוד השקעות הון שהוגדר עוד קודם לכן), וכי רבות מחברות ההייטק יכולות להיכנס להגדרה זו. אנו ממליצים לכם לפנות לרואי החשבון של החברה ולבדוק האם אתם עונים על ההגדרה של מפעל טכנולוגי מועדף כאמור, בהתאם למפורט מטה. לתשומת ליבכם כי גם עם החברה עומדת בהגדרה של מפעל טכנולוגי מועדף- עדיין הגעת העובדים במקרה זה צריכה להיות לשם תחזוקה ותפעול של מערכות החברה ולא באופן גורף.

בהתאם, להלן מקומות העבודה אשר רשאים לאפשר הגעה של עובדים למקום עבודה, לפי השיעור הקבוע לצדם (אם קבוע) והתנאים המפורטים להלן:

(א) "הענפים המוחרגים" – מקומות עבודה שתחום פעילותם מפורט בתוספת השנייה לתקנות (מצורפת הרשימה לנוחיותכם) ובלבד שהעובדים הכרחיים לשם אספקת המוצר או השירות;

(ב) מפעל למתן שירותים קיומיים כהגדרתו בחוק שירות עבודה בשעת-חירום, התשכ"ז 1967;

(ג) מפעל בעל היתר מיוחד להעסקת עובד בשעות המנוחה לפי סעיף 12 לחוק שעות עבודה ומנוחה, התשי"א-195,1 שניתן כדי שלא לפגוע בתהליך העבודה – מספר העובדים שהותרו בהיתר או 30 אחוזים ממצבת העובדים, לפי הגבוה מביניהם;

(ד) מקום עבודה שעוסקים בו בעבודות בינוי או בעבודות תשתיות שאינן כוללות התקהלות במבנה סגור-  100 אחוזים ממצבת העובדים;

     לעניין זה:

     "מבנה סגור" – מבנה שהותקנו בו 70 אחוזים ממספר החלונות והדלתות;

     "עבודות בינוי" – לרבות פיתוח, בינוי ותחזוקה של שטחים ציבוריים ושל תשתיות הנוגעות למבנה ולשטחים ציבוריים;

     "עבודות תשתית" – פעילות פיתוח, תחזוקה ובינוי של תשתיות תחבורה, אנרגיה, תקשורת, מים וביוב;

(ה) משרד ממשלתי, רשות מקומית, מועצה דתית, מוסד להשכלה גבוהה שתחומי פעולתם אינם מפורטים בתוספת השנייה – במתכונת חירום כפי שיורה הממונה (כהגדרתו בתקנות), ובלבד שלא תיפגע אספקת שירותים חיוניים;

(ו) תעשייה ביטחונית ומפעל תומך ביטחון60 אחוזים;

     לעניין זה:

"תעשייה ביטחונית" – כל אחד מאלה: אלתא מערכות בע"מ; תעשייה אווירית בע"מ; רפא"ל – מערכות לחימה מתקדמות בע"מ; התקני מצב מוצק (המ"מ) בע"מ; אלביט מערכות בע"מ; תומר חברה ממשלתית; חברה בת כהגדרתה בחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 של חברה המנויה לעיל וחברה קשורה כהגדרתה באותו חוק לאחת מהחברות המנויות;

"מפעל תומך ביטחון" – מקום עבודה שאינו תעשייה ביטחונית המספק שירותים או מוצרים הרדרושים לצורך המשך פעילותם התקינה של כל אחד מאלה: משרד הביטחון ויחידות הסמך של משרד הביטחון; הוועדה לאנרגיה אטומית; המטה לביטחון לאומי; צבא ההגנה לישראל; המוסד למודיעין ולתפקידים מיוחדים; שירות הביטחון הכללי; משטרת ישראל; שירות בתי הסוהר; הרשות הארצית לכבאות ולהצלה; או הרשות להגנת עדים.

(ז) חברה שעומדת בתנאים 1 ו-2 להגדרת "מפעל טכנולוגי מועדף" לפי חוק לעידוד השקעות הון , התשי"ט-1959, לשם תחזוקה ותפעול של מערכות החברה;

     התנאים 1 ו-2 להגדרת "מפעל טכנולוגי מועדף" לפי חוק לעידוד השקעות הון הם כדלקמן:

(1) הוצאות המסווגות כהוצאות מחקר ופיתוח לפי כללי החשבונאות המקובלים (בהגדרה זו – הוצאות המחקר והפיתוח) של המפעל, בשלוש בשנים שקדמו לשנת המס, היו בשיעור של 7% לפחות בממוצע לשנה מסך הכנסות החברה בעלת המפעל, או עלו על 75 מיליון שקלים חדשים בשנה, ואם המפעל הוקם במהלך שלוש שנות המס האמורות – האמור בפסקה זו התקיים לגבי הוצאות המחקר והפיתוח שלו בתקופה שממועד הקמתו; לעניין זה, "הכנסות" – בניכוי הכנסות מסוגים שיקבע שר האוצר, המועברות לאחר, ובלבד שלגבי הנעבר התקיים אחד מאלה:

(א)   הוא אינו צד קשור לחברה בעלת המפעל;

(ב)   הוא צד קשור לחברה בעלת המפעל ומנהל רשות המסים אישר את ניכוי ההכנסה;

(2)  בחברה בעלת המפעל התקיים אחד או יותר מאלה:

(א)   20% או יותר מעובדיה הם עובדים אשר מלוא שכרם שולם ונרשם בדוחות הכספיים שלה כהוצאות מחקר ופיתוח או שהיא מעסיקה 200 עובדים כאמור או יותר;

(ב)   קרן הון סיכון כהגדרתה בתוספת הראשונה לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968, השקיעה בחברה 8 מיליון שקלים חדשים לפחות, והחברה לא שינתה את תחום עיסוקה אחרי מועד השקעה זו;

(ג)    הכנסותיה בשלוש השנים הקודמות לשנת המס עלו ב-25% או יותר בממוצע ביחס לשנת המס שקדמה להן, ובלבד שמחזור עסקאות החברה בשנת המס ובכל אחת משלוש השנים שקדמו לה היה 10 מיליון שקלים חדשים או יותר;

(ח) כלעובד של מקום עבודה שהותרה פעילותו לפי תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלת השהייה במרחב הציבורי והגבלת פעילות), התש"ף- 2020 ותקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלת פעילות של מוסדות המקיימים פעילות חינוך), התש"ף -2020;

(ט) כל מעסיק, אם כניסת עובד נדרשת לשם תחזוקת המקום או לשם תיקון ליקוי הנדרשים בדחיפות לשם שמירה על שלמות מקום העבודה, שמירה על המקום, ביצוע משלוחים, תשלומי שכר או כל עובד אחר שהגעתו הכרחית להמשך הפעילות התפקודית של מקום העבודה, וכן הגעה למקום העבודה לשם לקיחת ציוד או ביצוע עבודות לצורך מתן שירות חיוני אצל לקוח, לרבות קיום היכולת של עובדים אחרים לעבוד מהבית.

יובהר, כי יתר מקומות העבודה (שאינם מנויים לעיל), אינם רשאים לאפשר הגעה של עובדים למקום העבודה.

  • מעסיק רשאי לאפשר שהייה של עובדים במקום העבודה כאמור לעיל, בתנאי שהוא פועל לפי תנאי התו הסגול: מינוי ממונה, יידוע העובדים וחתימה על הצהרה לשמירת הכללים.
  • שימו לב, כי ניתן להטיל קנס למעסיק שאפשר כניסה של עובדים למקום העבודה או שהייה של עובדים במקום העבודה בניגוד להוראות המפורטות לעיל.

מקווים שהאמור לעיל מבהיר את המצב, ובכל מקרה נשמח לעמוד לרשותכם לשאלות.

חדשות נלוות