תכניות מענקים ממשלתיות לתמיכה בעצמאים, חברות וחברות הזנק

לאור המצב המיוחד אליו נקלע המשק בעקבות משבר הקורונה, פרסמו לאחרונה גופים ממשלתיים תכניות סיוע שמטרתן להגדיל את שרידותם של עסקים וחברות, על מנת שיהוו מנוע לצמיחה כלכלית ביציאה מן המשבר.

משרדינו עומד לרשותכם על מנת למקסם את הזכויות המגיעות לכם במסגרת התוכניות השונות שפורסמו.

חוזר לקוחות זה מפרט את ההטבות הניתנות במסגרת תכנית הסיוע של רשות החדשנות לקבלת מענקים בהליך מהיר לחברות הזנק במשבר; ואת תכנית הסיוע המורחב לעצמאים, בעלי שליטה וחברות שמחזורן עד 20 מיליון שקלים.   

תכנית רשות החדשנות לתמיכה בהליך מהיר במענקי מחקר ופיתוח של פרויקטים טכנולוגיים

הליך זה מיועד לחברות טכנולוגיות חדשניות שנקלעו למשבר, עם סיכויי הצלחה גבוהים בטווח הארוך, אך בעלות Runway קצר (פחות מ-12 חודשים). ההליך מאפשר מנגנון הגשה מהיר של תכניות מחקר ופיתוח, באמצעות בדיקה ומתן תשובות תוך ארבעה שבועות. ערוץ זה פתוח להגשה עד יום 15 בספטמבר 2020.

חידוש משמעותי בהליך זה הוא שניתן להגיש בקשה גם ללא הצגת מימון משלים (הכוונה למימון שניתן לחברה שלא על ידי רשות החדשנות או המדינה, ומשלים ל- 100% את סך ההוצאות המוכרות). ואולם, מגיש הבקשה יידרש להציג יכולת מימון משלים בתוך שלושה חודשים מיום החלטת ועדת המחקר.

התוכנית מאפשרת לחברות הזנק להציג תקציב המגיע עד 15 מליון ש"ח. התמיכה הכספית שתתקבל הינה בשיעור של 50%-20% מהוצאות המו"פ המאושרות (חברות הפועלות באזורי פיתוח זכאיות לתוספת תמיכה של 10% ואילו חברות הפועלות באזור עוטף עזה זכאיות לתוספת תמיכה של 25%).

רשות החדשנות מציינת כי לתוכנית יתרונות רבים.  ביניהם, בדיקה וקבלת תשובה מהירה מהוועדה; קבלת שיעור מקדמה גבוה (עד 50%) לחברות שיציגו את מלוא המימון המשלים; הטבות כספיות בהיקפים משמעותיים; וכן השתתפות בסיכונים הכרוכים בתהליך הפיתוח ללא תלות ברווחים או בהצלחות עתידיות.

יודגש כי חברה נתמכת תחזיר לרשות החדשנות את המימון שקיבלה על ידי תשלום תמלוגים ממכירות, רק אם המיזם הצליח להגיע לשלב המסחור.   חברות הרשאיות להגיש בקשה הן כאלה שכבר מקיימות פעילות פיננסית מוכחת (כאלה  שיש ברשותן מאזני בוחן ו/או תזרים מזומנים, לרבות הוצאות שכר לפחות 3 חודשים טרם הגשת הבקשה); שלא הגישו בקשה במסלולים קרן המו"פ וחברות מתחילות לקבלת מענק (אחד או יותר) במהלך שנת 2019 לתיק שתחילתו בשנת 2020; חברות שלא הגישו בקשה במסלולים קרן המו"פ וחברות מתחילות לקבלת מענק (אחד או יותר) בין התאריכים 1.1-2020 עד 31.3.2020.

רשות החדשנות מדגישה, כי היא מקבלת אך ורק בקשות שלמות ותקינות, המוגשות בצרוף כלל טפסי הבקשה,ומסמכיה, לרבות המסמכים הפיננסיים הנדרשים לבחינת הזכאות למסלול. לאור האמור, אנו ממליצים להקפיד על הגשת בקשה מלאה ותקינה, על מנת שלא תסורב מטעמים טכניים עוד בטרם נדונה. אנו כמובן עומדים לרשותכם.

מענק השתתפות בהוצאות קבועות

מענק זה מיועד לעסקים/חברות שלהם מחזור של עד 20,000,000 ₪, שבהם חלה ירידה של 25% לפחות במחזור הפעילות בחודשים מרץ-אפריל 2020, בהשוואה לחודשים הללו בשנת 2019.

אופן חישוב גובה המענק והתנאים לקבלתו

סכום המענק מוגבל לתקרה של 400,000 ₪ ומחושב על ידי נוסחה שלוקחת בחשבון את המחזור המצטבר של העסק בחודשים מרץ ואפריל 2019, את מקדם הירידה במחזור וכן מקדם השתתפות בהוצאות הקבועות של העסק. מענק זה בא בתוספת לפיצוי הפעימה הראשונה והשנייה.

לצורך קבלת המענק, על העסק לעמוד, בין היתר, בתנאים הבאים:

  • בעל מחזור עסקאות שנתי שעולה על סך 18,000ש"ח (לגבי חברות) או 300,000 ₪ (לגבי יחידים) ואינו עולה על 20,000,000 ₪, כולל עמותות המוגדרות כ"מוסד ציבורי זכאי".
  • חלה ירידה של מעל 25% במחזור המכירות של העסק במרץ-אפריל 2020 לעומת מרץ-אפריל 2019.
  • העסק נפתח לפני ה- 01.01.2020 ולא דיווח על סגירה לפני ה- 01.03.2020.

מענק סיוע לעצמאים ובעלי שליטה

מענק הסיוע לעצמאים מהווה פעימה שניה, בהמשך לפעימה הראשונה ששולמה באפריל 2020.  מענק זה יועבר לעצמאים ולשכירים בעלי שליטה, אשר היקף פעילותם ירד ב- 25% לפחות בחודשים מרץ-יוני 2020.

הזכאים למענק הם יחידים תושבי ישראל, אשר מלאו להם 20 שנים או יותר בשנת 2019 והם עסקו בעסק או במשלח יד לפחות החל מה- 01.10.2019 ועד ה- 31.03.2020 ואשר הכנסתם החייבת בשנת המס 2019 לא עלתה על 1,000,000 ₪ והכנסתם חודשית הממוצעת לא פחתה מ- 714 ₪ (בהתאם לכללים לחישוב ההכנסה החייבת הקבועים בתקנות).

כמו כן, זכאים למענק יחידים כאמור שהיו בעלי שליטה (כהגדרת מונח זה בפקודת מס הכנסה) והחזיקו במניות החברה לפחות החל מה- 01.10.2019 ועד מועד הגשת הבקשה ושולמה להם הכנסת עבודה על ידי החברה שהם בעלי שליטה בה, בכל אחד מהחודשים שבין ספטמבר 2019 לפברואר 2020.

כמו כן, נדרש כי מחזור העסקאות בחודשים מרץ-יוני 2020 ירד בסכום העולה על 25% לעומת החודשים מרץ-יוני 2019; כי הוגש דו"ח שנתי למס הכנסה בשנת 2018; כי הוגשו דיווחי מע"מ במועדם; וכי אין הפרות שונות בתחום ניהול פנקסי חשבונות.

חישוב גובה המענק

  • הכנסה חודשית ממוצעת בסכום של עד 40,000 ₪ תזכה במענק בסכום הנמוך מבין 10,500 ₪ או 70%  מההכנסה החודשית.
  • הכנסה חודשית ממוצעת בסכום שבין 40,000 ₪ ו- 83,333 ₪ תזכה במענק שיחושב לפי הנוסחה הבאה:

[%17.3 * (40,000 – הכנסה חודשית ממוצעת)] – 10,500

המענק יחויב במס הכנסה, אך לא יחויב בביטוח לאומי ובמע"מ.

* * * * *

המענקים השונים עשויים להוות הזדמנות לזכאים להם (חברות מו"פ, עסקים / חברות, עצמאים ובעלי שליטה).  עם זאת, מימוש הזכאות מחייב הקפדה על חישוב סכום המענק ועל אופן הגשת הבקשה.

אנשי מחלקת המיסים במשרדנו ישמחו לעמוד לרשותכם לצורך סיוע למימוש זכאותכם למענק. ככל שהוגשה על ידכם בקשה למענק ולא קיבלתם את הסכום המבוקש על ידכם, נשמח לסייע לכם בבדיקת טענותיכם והגשת השגה/ערעור עד למיצוי מלוא זכויותיכם.

חדשות נלוות