יום הבחירות לכנסת ה-24

ביום 23 במרץ 2021 ייערכו הבחירות לכנסת ה-23. להלן נסקור בקצרה את משמעויותיו של יום הבחירות בכל הנוגע להיבטי עבודה ועובדים.

סעיף 10 לחוק יסוד הכנסת,  קובע כי יום הבחירות הינו יום שבתון. ​​​​

ועדת הבחירות המרכזית לכנסת ה-24 פרסמה לקראת יום הבחירות את סוגי השירותים הציבוריים אשר יפעלו כסדרם ביום הבחירות, ובהם ניתן לחייב עובד ביום הבחירות:  

 • עובדי ועדת הבחירות המרכזית, מי שמבצע בעבורה תפקיד או מי שנותן לה שירות, וכן, לצרכי יום הבחירות בלבד, עובדי המפלגות, מי שמבצע בעבורן תפקיד או נותן להן שירות.
 • שירותי תחבורה, חניונים ותחנות דלק.
 • בתי אוכל ומסעדות, בתי קפה וקיוסקים, בתי מלון ופנסיונים.
 • מפעלי חרושת וחקלאות שתהליכי הייצור בהם מתנהלים ברציפות.
 • שירותי התקשורת.
 • מפעלי מים וחשמל.
 • אספקת דלק והעברתו.
 • תיאטראות, בתי קולנוע ובתי שעשועים אחרים.
 • עיתונות, רדיו וטלוויזיה.
 • הובלת לחם, פירות, ירקות ותוצרת חלב, ביום הבחירות עד השעה 11:00 לפני הצהריים.
 • חנויות לממכר מזון בין השעות 06:00 בבוקר עד 14:00 בצהריים (עד 8 שעות).
 • אפיית לחם וייצור מוצרי חלב.
 • בתי החולים ושירותי בריאות אחרים הפועלים בימי שבת וחג במתכונת מיוחדת, יפעלו באותה מתכונת ביום הבחירות.
 • כוחות הביטחון ושירותי ההצלה למיניהם.
 • שירותי קבורה.
 • מערכת בתי המשפט, לצורך קיום דיונים בסעדים דחופים, הנוגעים לאכיפה של חוק הבחירות לכנסת [נוסח משולב], התשכ"ט-1969 וחקיקת המשנה מכוחו וחוק הבחירות (דרכי תעמולה), התשי"ט-1959 וכן מעצרים דחופים, בין השעות 08:00 בבוקר עד 12:00 בצהריים.
 • שירותים אחרים הפועלים בימי שבת וחג במתכונת מיוחדת, יפעלו באותה מתכונת ביום הבחירות.

מערכת בתי המשפט, לצורך קיום דיונים בסעדים דחופים, הנוגעים לאכיפה של חוק הבחירות לכנסת [נוסח משולב], התשכ"ט-1969 וחקיקת המשנה מכוחו וחוק הבחירות (דרכי תעמולה), התשי"ט-1959 וכן מעצרים דחופים, בין השעות 08:00 בבוקר עד 12:00 בצהריים.

שירותים אחרים הפועלים בימי שבת וחג במתכונת מיוחדת, יפעלו באותה מתכונת ביום הבחירות.

משך יום השבתון


חוק הבחירות לכנסת, התשכ"ט – 1969 ("חוק הבחירות") קובע, כי שעות פתיחת הקלפיות הינן בין 07:00 ל-22:00. משכך, ובהעדר הוראה חוקית מפורשת אחרת, מקובל ונהוג לראות בשעות אלו כשעות משך יום השבתון.

שכר עבודה – במקרה של אי עבודה ביום השבתון


חוק הבחירות קובע כי עובד אשר עבד אצל אותו מעסיק 14 יום רצופים לפחות לפני יום הבחירות, יהיה זכאי לתשלום בגין יום הבחירות ששווה לשכר שהיה משתכר אילולא השבתון.

עבודה ביום הבחירות


החוק איננו אוסר על העסקת עובדים ביום הבחירות. לפיכך, ניתן להעסיק עובדים ביום זה ללא כל היתר מיוחד, אך הדבר כפוף להסכמת העובד (הכוונה לעובדים שאינם מועסקים באחד מן השירותים הממשיכים לפעול כסדרם ביום הבחירות, כמפורט לעיל).

שכר עבודה בגין עבודה ביום הבחירות


הוראות החוק אינן קבועות במפורש מהו שיעור שכר העבודה לו זכאי עובד בגין עבודה ביום הבחירות (יום השבתון) וגם טרם ניתנה פסיקה מחייבת בנושא על ידי בית הדין הארצי לעבודה. עם זאת, על פי פסיקת בית הדין האזורי לעבודה בשנים האחרונות, וכן הנוהג שהשתרש בין ארגוני המעסיקים והעובדים ופרשנות שניתנה בעבר על ידי יו"ר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת כמו גם עמדת משרד העבודה והרווחה (לשעבר משרד הכלכלה) נהוג לשלם לעובד המועסק ביום הבחירות שכר בשיעור של 200% משכרו הרגיל, או לחילופין לשלם לו את שכרו הרגיל ובנוסף ליתן לעובד שעות חופשה חלף שעות העבודה בפועל ביום הבחירות. כמובן שניתן להסכים עם העובד על תשלום גבוה מהאמור.
האמור לעיל חל, אלא אם כן במקום העבודה חל הסכם קיבוצי, צו הרחבה או חוזה אישי הקובעים אחרת.

להסרת ספק, במקרה של עבודה ביום הבחירות, יש לאפשר לעובד לעזוב את מקום העבודה על מנת להגיע לקלפי בשעות פתיחתה ולהצביע.

שכר עבודה לעובד שאינו אזרח ישראלי בגין עבודה ביום הבחירות בענפים המוגדרים

חוק הבחירות קובע כי עובד שאינו אזרח ישראלי, המועסק ביום הבחירות, אינו זכאי לתשלום שכר מעבר לשכר הרגיל, במידה והוא מועסק באחד מהענפים הבאים:

 • ענף הסיעוד על ידי יחיד.
 • ענף המלונאות.
 • ענף ההסעדה.
 • ענף הבניין.
 • ענף החקלאות.
 • ענף התעשייה.

במקרה בו התבקש להגיע לעבודה וסירב, לא ישולם לו שכר בגין יום זה (אלא אם היעדרותו מוצדקת בשל מחלה, חופשה שנתית, יום חג, מנוחת פיצוי, יום אבל או היעדרות מותרת לפי סעיף 7 לחוק עבודת נשים, תשי"ד – 1954).

חדשות נלוות