Environmental law updates – April 2022

לקוחות יקרים,
אנו מביאים לידיעתכם שני עדכוני סביבה מהותיים בתחומי הנדל"ן והתכנון והבנייה. בחודש שעבר נכנסו לתוקף לראשונה תקנות התכנון והבניה (תכן בנייה) (בנייה בת-קיימה), התש"ף-2020, המחייבות את כלל הבנייה בישראל לעמוד בתקן ת"י 5281 (תקן הבנייה הירוקה); התקנות יחייבו באופן הדרגתי החל ממרץ 2022 ועד ספטמבר 2023 בהתאם לייעוד המבנה – מגורים, משרדים וכיו"ב. 
בנוסף, המשרד להגנת הסביבה פרסם לראשונה מפה ארצית של קרקעות מזוהמות ברחבי המדינה. 
להלן סקירה קצרה של הנושאים כאמור:

כניסתן לתוקף של תקנות התכנון והבנייה (תכן בנייה) (בנייה בת-קיימה), התש"ף 2022

תקנות התכנון והבניה משנת 2020 מטילות חובה על כלל הבנייה החדשה לעמוד בדרישות התקן הישראלי לבנייה ירוקה (ת"י 5281) ברמה של כוכב אחד לפחות. התקנות נכנסות לתוקף באופן הדרגתי בהתאם לייעוד המבנה (מגורים, משרדים, בתי מלון ועוד). מטרת התקן הישראלי לבנייה ירוקה היא להפחית את הפגיעה בסביבה, לתכנן ולבנות מרחב בריא למשתמש המעודד חסכון במשאבים, לרבות צריכת חשמל ומים, להרחיב את מחזור הפסולת ולשפר את תנאי המחייה בבניין.

בתאריך 1.3.2022 נכנסה לתוקף תקנה המחייבת בנייה בת-קיימה בתקן של כוכב  אחד במספר סוגי מבנים:

 • בנייני מגורים רבי קומות;
 • בנייני מגורים שאינם רבי קומות מעל 1,000 מ"ר;
 • משרדים מעל 5,000 מ"ר;
 • בנייני מסחר מעל 5,000 מ"ר;
 • בתי חולים מעל 3,000 מ"ר;
 • מרפאות מעל 1,000 מ"ר;
 • בנייני אחסון תיירותי מעל 5,000 מ"ר;
 • בנייני התקהלות ציבורית, למעט אלו משקימה רשות מקומית, מעל 1,000 מ"ר;
 • מוסדות חינוך להשכלה גבוהה, מעל 1,000 מ"ר;
 • בתי ספר וגני ילדים מעל 1,000 מ"ר.

לנוחותכם מצ"ב קישור לקובץ התקנות.

פרסום מפת הקרקעות המזהמות הארצית

המשרד להגנת הסביבה פרסם בשבוע שעבר מפה ארצית לקרקעות מזוהמות הכוללת מעל ל- 2,200 אתרים. המפה מציגה מידע לגבי אתרים החשודים או ידועים כמזוהמים, כמקובל במדינות אחרות בעולם. מאגר הנתונים מיועד לקהל הרחב ורלוונטי לכולם – גורמים מהמגזר העסקי והפיננסי, רוכשי ומוכרי נדל"ן, קבלנים ויזמים, מוסדות תכנון, ארגוני סביבה ועוד. אתרים אלו מחולקים לשלושה סוגים: אתרים שיש חשד לזיהום קרקע בהם, אתרים עם זיהום קרקע ידוע ואתרים ששוקמו או שנעשתה בהם בדיקה ולא נמצאו מזוהמים. מסד הנתונים מכיל גם מידע לגבי גזי קרקע ומידע נוסף על פעילות באותם אתרים.

כפי שהבהירו נציגי המשרד להגנת הסביבה, בכנס זיהום סביבתי בקרקע ומקורות מים שנערך לפני שבועיים: מסד הנתונים של המשרד מכיל כיום כ- 3,300 אתרים ברחבי הארץ שחשודים או ידועים בזיהום קרקע, בחלקם הושלם הטיפול בזיהום. המפה הנוכחית כוללת 2,200 אתרים מתוך המסד; אלה שלא מופיעים כעת הם אתרים ביטחוניים, או כאלה שהמידע שלהם טרם הותאם לתצוגה במפה החדשה.
המידע מונגש לציבור בשני אופנים:
 

 1. שכבת מידע בgovmap – אתר המפות הממשלתי;
 2. אפשרות למשוך את המידע הגולמי, בקבצי אקסל מפורטים דרך ה-govdata – מערכת המידע הממשלתי. 

בתוך כך, בכנס קרקעות מזוהמות הנ"ל, הודיע ראש אגף קרקעות מזוהמות ושפכי תעשייה במשרד להגנת הסביבה, מר אבי חיים, כי המשרד שב לקדם את חוק הקרקעות המזוהמות (המצוי בשלבי חקיקה מזה למעלה מעשר שנים), ומתעתד להעלות את הצעת החוק לאישור הכנסת ב- 2023. 

לסוגית האחריות לזיהומי קרקע ומים יש השלכות כלכליות ומשפטיות נכבדות על מכלול גורמים:  בעלים, שוכרים, מחזיקים ומשתמשים בקרקע, בהווה ובעבר ולשימושים שונים. משרדנו מייצג ומייעץ לכל אלה במגעים עם הרגולטורים הרלוונטיים – משרד הגנת הסביבה, רשות המים, הרשויות המקומיות – ועם ארגוני סביבה. 

לנוחיותכם, מצ"ב קישור לפרסום המלא באתר המשרד וקישור למפה הארצית.

נשמח לעמוד לרשותכם לכל שאלה ו/או הבהרה.

בברכה,
מחלקת איכות הסביבה וקיימות,
שבלת ושות'


האמור במזכר זה ניתן כמידע כללי בלבד, ואין להסתמך עליו בכל מקרה פרטני ללא ייעוץ משפטי נוסף.

חדשות נלוות