Lending & Trending – January 20232

לקוחות וידידים.ות יקרים.ות,
אנו שמחים להציג לכם.ן את עדכון הלקוחות בתחום הבנקאות, המימון והרגולציה הפיננסית לחודש דצמבר 2022, ובו תמצית של עדכוני חקיקה, רגולציה ופסיקה.

עדכוני רגולציה

1. תקן בנקאות פתוחה מתרחב וכולל תחומים נוספים, כגון מידע על ניירות ערך ועוד

פרסום טיוטת הוראת ניהול בנקאי תקין 368 בעניין יישום תקן בנקאות פתוחה, המבקשת להרחיב ולהסדיר תחומים נוספים, כגון גישה למידע על ניירות ערך, רמת השירות ואופן השימוש בסרטיפיקט, בהם דן חוק שירותי מידע פיננסי, התשפ"ב-2021 (מיום 24.11.2022)

ואלה עיקרי התיקון להוראה:

• הרחבת הגישה למידע מסוג ניירות-ערך – מתן הרשאת גישה מאת הלקוח, הגדרת פרטי המידע המתייחסים לניירות-הערך כמו רשימת הניירות, כמות הניירות המוחזקות ועוד.

• רמת שירות – נוספו הוראות לגבי אופן טיפול בתקלות ובפניות של יוזם תשלומים או נותן שירות מידע פיננסי וכן, נקבעו מדדי הזמינות, זמני התגובה ונוספה הוראת דיווח לפיקוח על הבנקים במקרים בהם חל עיכוב בטיפול בתקלה.

• אופן השימוש בסרטיפיקט (תעודה חתימה דיגיטלית) – תוקן כך שמובהר מפורשות שמיועד לשימוש בעל האישור בלבד וכן, התווסף מענה למקרה בו נותן השירות מחליף דומיין ועוד.

• מתן אישור לבנק, תאגיד עזר או סולק לפעול כיוזם תשלומים על פי הסטנדרט – התווספה דרישה לקבלת אישור מאת המפקח לפעול כיוזם תשלומים ופורטו החומרים שיש להעביר יחד עם הבקשה לאישור.

לחוזר המלא לחצו כאן


2. חדש – נותני שירותי אשראי חוץ בנקאי יידרשו בהעברת דיווחים נוספים לממונה

בחוזר (שפורסם ביום 17.11.2022) מפורטים חמישה-עשר טפסי דיווח אשר על נותן השירותים הפיננסיים להעביר למפקח בתדירות שנתית או חצי-שנתית, בהתאם להיקף הרישיון של נותן השירותים (מורחב / בסיסי).

טפסי הדיווח כוללים, בין היתר: טופס כללי; טופס בדבר נתונים כספיים של נותן השירותים (כפי שהם מופיעים בדוחות הכספיים של בעל הרישיון (סקורים/מבוקרים); נתונים בדבר העמדת אשראי והלוואות בתקופת הדיווח; יתרות; מסגרות אשראי; יתרה של אשראי על פי ענפי משק; חובות פיגור; מימון באמצעות חוב; אשראי לפי ריבית. 

החוזר מפריד בין הגדרת "הלוואה" להגדרת "אשראי", ומייחדת הגדרה ייעודית ל"הלוואה" כעסקה ספציפית למתן אשראי שאינה עסקה של ניכיון שיקים (למעט ניכיון שיק עצמי), המחאת זכויות, או ניכיון שוברי אשראי. יחד עם זאת, בכל מקום בחוזר בו מופיע אזכור ל"אשראי" הרי שהכוונה לכל סוג של אשראי לרבות עסקאות אשר הוחרגו בהגדרת "הלוואה". 

תחילתו של חוזר זה שמונה חודשים מיום פרסומו, קרי ביום 17.7.2023.

להרחבה לחצו כאן


3. רשות ניירות-ערך מבקשת להרחיב את תחולת תנאי ההיתר הכללי (החל על גופים פיננסיים) גם לגופים המספקים שירותי שיווק לאותם גופים פיננסיים

בטיוטת תיקון תנאי ההיתר הכללי לפי סעיף 49א בחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 (אשר פורסמה להערות הציבור ביום 27.11.2022) , מוצע להרחיב את תחולת ההיתר גם לגופים המספקים שירותי שיווק לאותם גופים הפיננסיים.

הרשות קובעת כי בנוסף לתנאים שהיו עד כה בתנאי ההיתר הכללי, בעת הפעלת משווקים חיצוניים על-ידי הגופים הפיננסיים יחולו על בעל-ההיתר גם התנאים הבאים:

•    לפקח ולוודא כי המשווק לא בהפרה של הוראות הדין או מוסר מידע מוטעה למשקיעים; 
•    לפקח על כל ההתקשרות שמקיים המשווק עם המשקיעים, ובכלל זה יינטר ויבחן תקשורת כאמור; 
•    המשווק יידרש לקבל את הסכמת בעל ההיתר מראש ובכתב עבור כל מידע בכתב וחומרי השיווק בהם ייעשה שימוש;
•    יקיים הליכי בדיקת נאותות בבחירת משווקים חדשים וקיימים; 
•    יפקח ויוודא כי המשווק לא נותן שירותי השקעה כגון ביצוע הוראות עבור לקוחות או קבלה והעברה של הוראות בקשר עם ניירות ערך; 
•    יעביר ויעדכן את הרשות את רשימת המשווקים הפועלים מטעמו (פרטים מלאים) ("הרשימה"); 
•    יפרסם במקום בולט באתר השיווקי המופנה למשקיעים בישראל את שמות המשווקים הנכללים ברשימה; 
•    ינקוט צעדים לזיהוי פוטנציאל ניגוד עניינים ויציין ביחס לכל אחד מהם את הנסיבות והמגבלות החלות עליהם כתוצאה מאותו ניגוד עניינים; 
•    יפקח וינקוט בכל האמצעים הסבירים על מנת לוודא שאין גורמים מטעמו או מטם המשווק הפועלים מטעמו ושאינם נכללים ברשימה. 

להרחבה לחצו כאן

משרדנו מלווה מספר רב של גופים פיננסיים הפועלים מכוח היתר סעיף 49א לחוק ועוקב אחר ההתפתחויות הצפויות בתחום זה. אנו מרכזים הערות לטיוטת ההוראה ומזמינים אתכם להעביר אלינו את ההערות שלכם לטיוטה זו, ואנחנו נרכז את הערותיכם ונעביר אותם לרשות לניירות ערך.

עדכוני פסיקה

1. גם אם פרסום המחיר המופחת בתעריפון נעשה בטעות, הבנק רשאי לגבות רק את המחיר הנמוך, אפילו אם אין ערוץ לביצוע ישיר של הפעולה שבגינו פורסם המחיר הנמוך.

בית המשפט העליון דחה את עמדת בנק הפועלים, וקבע שאם פורסם תעריף מופחת לביצוע פעולה ב"ערוץ ישיר" (לעומת תעריף מלא לביצועה באמצעות פקיד), ייגבה התעריף המופחת. זאת, גם אם בטעות נכתבה ההנחה, וניתן לבצע את הפעולה רק באמצעות פקיד. 

רע"א 4838/21 בנק הפועלים נ' יובל לפינר 
(בית-המשפט העליון בפני כבוד השופטת ע' ברון, ניתן ביום 22.11.2022) 
תמצית פסק הדין:

•    בית המשפט דחה בקשת רשות ערעור מאת בנק הפועלים על החלטת בית-המשפט המחוזי לאשר תובענה ייצוגית בגין גביית עמלות ביתר.
•    בבקשה לייצוגית נטען כי הפועלים חייב את לקוחותיו בעמלות שירות (פדיון ניירות ערך וקבלת מט"ח) בתעריפי תעריפון מלאים, במקום בתעריפים המופחתים שפורסמו בנספח ההטבות.
•    הבנק טען כי תכלית העמלה המופחתת לעודד את הלקוח לבצע פעולות באופן "אקטיבי" בערוץ ישיר, במקום לשלם את המחיר המלא אם יבחר להיעזר בפקיד. 
•    כן טען הבנק, כי הוא מחויב להציע מחיר מופחת בעד פעילות יזומה בערוץ ישיר רק אם נתונה ללקוח הבחירה לבצע את הפעולה בעזרת פקיד או עצמאית בערוץ הישיר.
•    הפעולות נושא הדיון—אמר הבנק–הינן "פאסיביות"—ואינן ניתנות לביצוע אלא באמצעות פקיד. העמלות הללו צוינו בנספח ההטבות עקב טעות, והוסרו ממנו באישור המאסדר (בעקבות הבקשה לייצוגית). 
•    הגם שקבע שיש טעם לכאורה בטענות הבנק שמחירם של שירותים המוענקים באמצעות פקיד אינם אמורים להיכלל בנספח ההטבות וההנחות, בית המשפט דחה את בקשת רשות הערעור, וקיבל בהליך זה את עמדת הלקוח.
•    נקבע כי הבנק אינו רשאי לגבות עמלות שלא בהתאם למפורט בנספח ההטבות, גם אם מקורן בטעות. 
•    בית-המשפט הוסיף כי פרשנות זו מתיישבת עם המשקל המיוחס ללשון החוזה לפי דיני החוזים, והיא מגשימה את תכלית התעריפון ככלי לקידום השקיפות והתחרות במערכת הבנקאית, ומתבקשת לנוכח פערי הכוחות והמידע בין הצדדים ולאור חובת האמון של הבנק ללקוחותיו.

2. הבנק רשאי לגבות מלקוחות יחידים ועסקים קטנים רק את החזר ההוצאה הממשית עבור ביצוע הודעת SWIFT, ולא עמלה מעבר לכך

ת"צ 13453-04-19 אקטיויט ויטמינים ומוצרי בריאות בע"מ נ' בנק לאומי לישראל בע"מ
(בית-המשפט המחוזי בחיפה בפני כבוד השופט רון סוקול, ניתן ביום 1.12.2022) 

תמצית פסק הדין:
•    בפסק-הדין אושר הסדר פשרה על רקע גביית עמלת הודעת SWIFT  בסך שנים-עשר דולרים שנטען כי נגבתה בניגוד לדין.
•    עמלת הודעת SWIFTאינה כלולה מפורשות ברשימת השירותים שקבע בנק ישראל שבעדם הבנק רשאי לגבות עמלה. משכך, נקבע כי הבנק רשאי לגבות רק את החזר ההוצאה הממשית הנובעת מביצוע הפעולה, ולא עמלה מעבר לכך. 
•    על-פי הסדר הפשרה, עמלת הודעת SWIFT תבוטל, והבנק יהיה רשאי לגבות מלקוחות יחידים ועסקים קטנים אך את התשלומים המשולמים על ידו לתאגיד SWIFT עבור משלוח ההודעה.


נשמח לעמוד לרשותכם לכל שאלה ו/או הבהרה במייל או בטלפון: 03-3075000.

בברכה,
מחלקת בנקאות מימון ורגולציה פיננסית, ומחלקת סביבה וקיימות,

שבלת ושות'

האמור במזכר זה ניתן כמידע כללי בלבד, ואין להסתמך עליו בכל מקרה פרטני ללא ייעוץ משפטי נוסף.

חדשות נלוות